On April 10, 2018, Google deprecated GCM. The GCM server and client APIs were removed on May 29, 2019, and currently any calls to those APIs can be expected to fail.
با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
Google Cloud Messaging که در 10 آوریل 2018 منسوخ شده است، غیرفعال شده و از APIهای Google حذف شده است. برای عملکردی معادل، از Firebase Cloud Messaging (FCM) استفاده کنید که زیرساخت قابل اعتماد و مقیاس پذیر GCM را به همراه بسیاری از ویژگی های جدید به ارث برده است.