การสร้างแบรนด์

ทั้งผู้ผลิตรถยนต์และนักพัฒนาแอปต่างมีโอกาสแสดงออกถึงแบรนด์ของตนด้วย Android Automotive OS

ส่วนนี้จะอธิบายถึงสิ่งต่อไปนี้

การสร้างแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์

การสร้างแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ผ่านการปรับแต่ง UI

การสร้างแบรนด์แอป

การสร้างแบรนด์แอปผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น ไอคอนและสีเฉพาะจุด