Ứng dụng chỉ đường và địa điểm yêu thích

Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng các mẫu được tối ưu hoá cho xe để tạo hai loại ứng dụng: ứng dụng chỉ đường và địa điểm yêu thích (POI).


Hướng dẫn có thể tải xuống

Nguyên tắc thiết kế Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô


Tổng quan

Các mẫu màn hình trong Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô cung cấp giao diện người dùng cho các hoạt động của người dùng, chẳng hạn như:

  • Chọn địa điểm
  • Tìm kiếm
  • Chọn mục trong một danh sách hoặc lưới
  • Hành động dựa trên thông tin chi tiết
  • Phản hồi tin nhắn của ứng dụng
  • Xem trước tuyến đường
  • Điều hướng

Để tạo luồng người dùng trong ứng dụng của họ, nhà phát triển ứng dụng có thể tuỳ chỉnh cả mẫu và trình tự xuất hiện của mẫu. Thư viện ứng dụng Android cho Ô tô tự động điều chỉnh giao diện người dùng cho tất cả xe tương thích.

Để biết thông tin chi tiết về các mẫu này, bao gồm cả nguyên tắc về trải nghiệm người dùng, kiểu có thể tuỳ chỉnh và quy trình mẫu, hãy tải Nguyên tắc thiết kế thư viện ứng dụng Android cho Ô tô.