Đang phát nội dung nghe nhìn

Phần này mô tả cách hoạt động của tính năng phát đối với ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng có thể điều khiển chế độ phát nội dung nghe nhìn bằng một trong những cách sau:

  • Chế độ xem phát (toàn màn hình, bộ điều khiển đầy đủ)
  • Thanh điều khiển được thu nhỏ (điều khiển tối thiểu, có sẵn trên các chế độ xem)

Thành phần hiển thị phát

Để bắt đầu phát, người dùng chọn một mục có thể phát trong không gian nội dung, chẳng hạn như đĩa nhạc hoặc bài hát và chế độ xem phát sẽ chiếm toàn bộ không gian nội dung. Chế độ xem phát sẽ hiển thị siêu dữ liệu và bộ điều khiển chế độ phát cho nội dung đã chọn. Người dùng có thể điều khiển quá trình phát bằng các nút điều khiển này và cả cử chỉ.

Bộ điều khiển chế độ phát

Các nút điều khiển chế độ phát hiển thị trong thanh điều khiển và bạn có thể mở rộng thanh này nếu có nhiều hơn 5 nút điều khiển (xem phần "Vị trí điều khiển chế độ phát" ở bên dưới). Nếu ứng dụng triển khai một hàng đợi, thì tiêu đề ứng dụng sẽ bao gồm một thành phần tương tác để truy cập vào hàng đợi.

Thành phần hiển thị phát sẽ xuất hiện khi người dùng chọn nội dung có thể phát.
Khi có nhiều hơn 5 chế độ điều khiển, người dùng có thể mở rộng thanh điều khiển và truy cập vào các chế độ điều khiển bổ sung bằng nút mục bổ sung (ở dưới cùng bên phải)

Vị trí điều khiển chế độ phát

Để đảm bảo sử dụng nhất quán giữa các dịch vụ nội dung nghe nhìn, hàng điều khiển dưới cùng (hoặc hàng duy nhất, nếu thanh điều khiển không mở rộng) phải trình bày các chế độ điều khiển theo thứ tự như dưới đây. Hàng trên cùng (chỉ xuất hiện khi thanh điều khiển mở rộng) được dành riêng cho tối đa 5 hành động tuỳ chỉnh.

Nếu một ứng dụng không sử dụng nút Trước hoặc Tiếp theo, thì các nút này cũng có thể được thay thế bằng các thao tác tuỳ chỉnh.

Các chế độ kiểm soát ở hàng dưới cùng sẽ xuất hiện theo thứ tự như trong ví dụ trên và bảng bên dưới.
Vị trí Nút
Ngoài cùng bên trái Thao tác tùy chỉnh
Bên trái chính giữa Hành động trước đó hoặc hành động tuỳ chỉnh
Trung phong Phát/Tạm dừng
Bên phải chính giữa Hành động tiếp theo hoặc hành động tuỳ chỉnh
Ngoài cùng bên phải Khả năng cung cấp mục bổ sung (nếu có nhiều hơn 5 chế độ điều khiển) hoặc thao tác tuỳ chỉnh

Cử chỉ

Ngoài việc sử dụng các nút điều khiển trong Chế độ xem phát, người dùng có thể sử dụng một cử chỉ để thu nhỏ khung hiển thị.

Vuốt xuống từ bất kỳ vị trí nào trong chế độ xem là một cách để người dùng có thể thu gọn chế độ xem đang phát vào thanh điều khiển được thu nhỏ

Thanh điều khiển được thu nhỏ

Nếu người dùng rời khỏi chế độ xem phát khi nội dung vẫn đang phát, thì thanh điều khiển có trong chế độ xem phát sẽ thu gọn thành thanh điều khiển được thu nhỏ để cung cấp thông tin về nội dung hiện đang phát cùng với các chế độ điều khiển cơ bản như Phát và Tạm dừng. Thanh điều khiển được thu nhỏ cho phép người dùng duyệt qua nội dung đa phương tiện có sẵn trong khi bài hát hiện tại hoặc nội dung khác tiếp tục phát.

Thanh điều khiển thu nhỏ là phiên bản đơn giản của thanh điều khiển vẫn có sẵn sau khi người dùng rời khỏi chế độ xem phát.
Người dùng có thể vuốt xuống (như minh hoạ trong phần Cử chỉ ở trên) hoặc nhấn vào mũi tên xuống ở góc trên bên trái (như minh hoạ tại đây) để thu nhỏ chế độ xem video.

Danh sách chờ

Nếu một ứng dụng đa phương tiện triển khai hàng đợi, thì tiêu đề ứng dụng của khung hiển thị phát sẽ bao gồm một thuộc tính tương tác cho hàng đợi. Khi chọn thành phần, bạn sẽ thấy một danh sách nội dung đang phát và nội dung sắp phát có thể cuộn, theo thứ tự thời gian. Một số ứng dụng đa phương tiện cũng có thể hiển thị nội dung đã phát trước đó trong hàng đợi.

Hàng đợi hiển thị nội dung sắp phát và đang phát

Ở mức tối thiểu, hàng đợi sẽ hiển thị tiêu đề cho mỗi mục trong hàng đợi. Các nhà phát triển ứng dụng cũng có thể cung cấp hình thu nhỏ cho từng hình thu nhỏ. Ngoài ra, ứng dụng có thể cung cấp biểu tượng để cho biết nội dung đang phát. Biểu tượng này cũng có thể được biểu thị bằng cách hiển thị thời gian đã trôi qua của nội dung đó. Tuy nhiên, các nhà sản xuất ô tô có thể chọn hiện hay ẩn bất kỳ mục nào sau đây: hình thu nhỏ, biểu tượng hoặc thời gian đã trôi qua.

Người dùng có thể cuộn danh sách và chọn bất kỳ mục nào trong hàng đợi để phát mục đó ngay lập tức trong chế độ xem phát. Để quay lại khung hiển thị phát mà không chọn mục nào để phát, người dùng có thể chọn hàng đợi hoặc thành phần hiển thị quay lại.