Kích thước

Các mục tiêu cảm ứng trên màn hình có thể dễ dàng tiếp cận giúp giảm sự phân tâm của người lái xe.

Thông tin tóm tắt:

  • Kích thước đích chạm tối thiểu là 76 x 76 dp
  • Căn giữa và đưa các biểu tượng vào giữa và đặt trong đích cảm ứng

Kích thước biểu tượng

Kích thước biểu tượng Android Auto
Android Auto sử dụng 3 kích thước biểu tượng khác nhau. Biểu tượng chính có kích thước 44 x 44 dp, biểu tượng phụ có kích thước 36 x 36 dp và biểu tượng thứ ba có kích thước 24 x 24 dp.

Căn chỉnh biểu tượng và đích chạm

Đích chạm trên giao diện ô tô phải lớn hơn đích chạm trên điện thoại và máy tính bảng để có thể xem nhanh và nhấn dễ dàng hơn. Kích thước đích chạm tối thiểu của Android Auto là 76 x 76 dp dựa trên cả khoảng cách của người lái với đầu phát trung tâm và nhu cầu hỗ trợ thao tác nhấn nhanh trong khi lái xe.

Đích chạm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đích chạm không được chồng chéo với đích cảm ứng khác.
  • Tất cả các phần tử đích chạm phải được đặt ở cùng độ cao (hoặc lớp z) với khu vực hành động của mục tiêu cảm ứng. Tính năng này cho phép người dùng điều hướng trong giao diện người dùng bằng các phương thức nhập dữ liệu xoay, chẳng hạn như mặt đồng hồ xoay. Điều này yêu cầu đặt tất cả các thành phần có thể điều hướng trên cùng một độ cao để di chuyển.
Giữ kích thước đích chạm ở mức hoặc cao hơn 76 x 76 dp

Nên

Giữ kích thước đích chạm ở mức bằng hoặc cao hơn yêu cầu tối thiểu là 76 x 76 dp.
Chú thích ở giữa trong vùng đích chạm

Nên

Căn giữa các phần tử trong đích chạm tối thiểu.
Không căn chỉnh phần tử theo một cạnh của đích chạm

Không nên

Đừng căn chỉnh phần tử theo cạnh của đích chạm.
Không cho phép các phần tử nằm ngoài đích chạm

Không nên

Không cho phép các thành phần có thể nhấn nằm ngoài mục tiêu cảm ứng. Đích chạm phải mở rộng khi cần để chứa toàn bộ phần tử.