Channels: stop

از تماشای منابع از طریق این کانال خودداری کنید.

درخواست

درخواست HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/channels/stop

درخواست بدن

در بدنه درخواست، داده ها را با ساختار زیر ارائه دهید:

{
  "id": string,
  "resourceId": string
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
id string یک UUID یا یک رشته منحصر به فرد مشابه که این کانال را شناسایی می کند.
resourceId string یک شناسه غیر شفاف که منبع در حال تماشا را در این کانال مشخص می کند. در نسخه های مختلف API پایدار است.
token string یک رشته دلخواه با هر اعلان از طریق این کانال به آدرس مورد نظر تحویل داده می شود. اختیاری.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ خالی را برمی گرداند.