Storelayoutpages: update

محتوای صفحه فروشگاه را به روز می کند.

درخواست

درخواست HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت
pageId string شناسه صفحه.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

در بدنه درخواست، یک منبع Storelayoutpages ارائه کنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Storelayoutpages را در بدنه پاسخ برمی گرداند.