Storelayoutclusters: update

یک خوشه را به روز می کند.

درخواست

درخواست HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout/pages/pageId/clusters/clusterId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
clusterId string شناسه خوشه
enterpriseId string شناسه شرکت
pageId string شناسه صفحه.

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

در بدنه درخواست، یک منبع Storelayoutcluster ارائه کنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Storelayoutcluster را در بدنه پاسخ برمی گرداند.