Serviceaccountkeys: insert

สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่สําหรับบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ ต้องดึงข้อมูลบัญชีบริการการโทรโดยเรียกใช้ EnterpriseEnterprise.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยเรียก Enterprises.SetAccount

ระบบควรใส่เฉพาะคีย์ประเภทในทรัพยากรที่จะแทรก

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccountKeys

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคําขอ ให้ระบุทรัพยากร Serviceaccountkey ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
พร็อพเพอร์ตี้ที่จําเป็น
type string รูปแบบไฟล์ของข้อมูลคีย์ที่สร้างขึ้น

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

คำตอบ

หากสําเร็จวิธีนี้จะแสดงทรัพยากร Serviceaccountkey ในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ