Products: getAppRestrictionsSchema

เรียกสคีมาที่กําหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่กําหนดค่าได้ของผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีสคีมา แต่สคีมานี้อาจว่างเปล่าหากไม่มีการกําหนดค่าที่มีการจัดการไว้ สคีมานี้ใช้เพื่อสร้าง UI ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบกําหนดค่าผลิตภัณฑ์ได้ หากต้องการใช้การกําหนดค่าที่มีการจัดการตามสคีมาที่ได้รับจาก API นี้ โปรดดูการกําหนดค่าที่มีการจัดการผ่าน Play

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId/appRestrictionsSchema

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
productId string รหัสของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
language string แท็ก BCP47 สําหรับภาษาที่ต้องการของผู้ใช้ (เช่น "en-US", "de")

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "kind": string,
 "restrictions": [
  {
   "key": string,
   "title": string,
   "restrictionType": string,
   "description": string,
   "entry": [
    string
   ],
   "entryValue": [
    string
   ],
   "defaultValue": {
    "type": string,
    "valueBool": boolean,
    "valueString": string,
    "valueInteger": integer,
    "valueMultiselect": [
     string
    ]
   },
   "nestedRestriction": [
    (AppRestrictionsSchemaRestriction)
   ]
  }
 ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
restrictions[] list ชุดข้อจํากัดที่ประกอบขึ้นเป็นสคีมานี้
restrictions[].key string คีย์ที่ไม่ซ้ํากันที่ผลิตภัณฑ์ใช้ในการระบุข้อจํากัด เช่น "com.google.android.gm.fieldname"
restrictions[].title string ชื่อของข้อจํากัด
restrictions[].restrictionType string ประเภทของข้อจํากัด

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • "bool"
 • "bundle"
 • "bundleArray"
 • "choice"
 • "hidden"
 • "integer"
 • "multiselect"
 • "string"
restrictions[].description string คําอธิบายข้อจํากัดเพิ่มเติม โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมของผลกระทบ
restrictions[].entry[] list สําหรับข้อจํากัด choice หรือ multiselect รายการชื่อที่เป็นไปได้ที่มนุษย์อ่านได้ของรายการ
restrictions[].entryValue[] list สําหรับข้อจํากัด choice หรือ multiselect รายการค่าที่เป็นไปได้ที่เครื่องอ่านได้ของรายการนี้ ค่าเหล่านี้ควรใช้ในการกําหนดค่า ไม่ว่าจะเป็นค่า string เดียวสําหรับข้อจํากัด choice หรือใน stringArray สําหรับข้อจํากัด multiselect
restrictions[].defaultValue nested object ค่าเริ่มต้นของข้อจํากัด ข้อจํากัด bundle และ bundleArray ไม่มีค่าเริ่มต้น
restrictions[].defaultValue.type string ประเภทของค่าที่ระบุ

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
 • "bool"
 • "bundle"
 • "bundleArray"
 • "choice"
 • "hidden"
 • "integer"
 • "multiselect"
 • "string"
restrictions[].defaultValue.valueBool boolean ค่าบูลีน - ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อประเภทบูลีน
restrictions[].defaultValue.valueString string ค่าสตริง - ค่านี้จะแสดงสําหรับประเภทสตริง ตัวเลือก และซ่อน
restrictions[].defaultValue.valueInteger integer ค่าจํานวนเต็ม - ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อประเภทเป็นจํานวนเต็ม
restrictions[].defaultValue.valueMultiselect[] list รายการค่าสตริง - ค่านี้จะแสดงต่อเมื่อประเภทเป็นการเลือกหลายรายการ
restrictions[].nestedRestriction[] list รายการข้อจํากัดที่ซ้อนกันของข้อจํากัด bundle หรือ bundleArray ข้อจํากัดของ bundle จะซ้อนกันภายในข้อจํากัด bundleArray เสมอ และข้อจํากัดของ bundleArray จะอยู่ที่ระดับสูงสุด 2 ระดับ
kind string เลิกใช้งานแล้ว