Managedconfigurationsforuser: delete

นําการกําหนดค่าที่จัดการโดยผู้ใช้แต่ละรายสําหรับแอปของผู้ใช้ที่ระบุออก

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/managedConfigurationsForUser/managedConfigurationForUserId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
managedConfigurationForUserId string รหัสของการกําหนดค่าที่มีการจัดการ (รหัสผลิตภัณฑ์) เช่น "app:com.google.android.gm"
userId string รหัสของผู้ใช้

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า