Managedconfigurationsfordevice: get

جزئیات یک پیکربندی مدیریت شده برای هر دستگاه را بازیابی می کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/managedConfigurationsForDevice/managedConfigurationForDeviceId

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
deviceId string شناسه اندروید دستگاه.
enterpriseId string شناسه شرکت
managedConfigurationForDeviceId string شناسه پیکربندی مدیریت شده (شناسه محصول)، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".
userId string شناسه کاربر

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک منبع Managedconfigurationsfordevice را در بدنه پاسخ برمی گرداند.