Installs: update

ส่งคําขอติดตั้งแอปเวอร์ชันล่าสุดลงในอุปกรณ์ หากติดตั้งแอปไว้แล้ว ระบบจะอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดหากจําเป็น

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/installs/installId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
deviceId string รหัส Android ของอุปกรณ์
enterpriseId string รหัสขององค์กร
installId string รหัสของผลิตภัณฑ์ที่แสดงโดยการติดตั้ง เช่น "app:com.google.android.gm"
userId string รหัสของผู้ใช้

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในส่วนเนื้อหาของคําขอ ให้ระบุทรัพยากรการติดตั้ง

คำตอบ

หากสําเร็จวิธีนี้จะแสดงทรัพยากรการติดตั้งในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ