Grouplicenseusers: list

شناسه‌های کاربرانی را که تحت مجوز مجوز دریافت کرده‌اند، بازیابی می‌کند.

درخواست

درخواست HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId/users

مولفه های

نام پارامتر ارزش شرح
پارامترهای مسیر
enterpriseId string شناسه شرکت
groupLicenseId string شناسه محصولی که مجوز گروه برای آن است، به عنوان مثال "app:com.google.android.gm".

مجوز

این درخواست به مجوز با محدوده زیر نیاز دارد:

محدوده
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

برای اطلاعات بیشتر، به صفحه احراز هویت و مجوز مراجعه کنید.

درخواست بدن

با این روش بدنه درخواستی ارائه نکنید.

واکنش

در صورت موفقیت آمیز بودن، این روش یک بدنه پاسخ با ساختار زیر را برمی گرداند:

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
نام ملک ارزش شرح یادداشت
user[] list کاربر یک شرکت
kind string مشخص می کند که این چه نوع منبعی است. مقدار: رشته ثابت "androidenterprise#groupLicenseUsersListResponse" .