Grouplicenses: list

เรียกข้อมูลรหัสของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่องค์กรมีใบอนุญาตของกลุ่ม หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ต้องไม่ใช้วิธีนี้ และสามารถดูคําแนะนําใหม่ของเรา

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#groupLicensesListResponse",
  "groupLicense": [
    grouplicenses Resource
  ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
groupLicense[] list ใบอนุญาตแบบกลุ่มสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในองค์กร
kind string ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริง "androidenterprise#groupLicensesListResponse" แบบคงที่