Grouplicenses: get

เรียกดูรายละเอียดใบอนุญาตของกลุ่มสําหรับองค์กรสําหรับผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ต้องไม่ใช้วิธีนี้ และสามารถดูคําแนะนําใหม่ของเรา

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/groupLicenses/groupLicenseId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
groupLicenseId string รหัสของผลิตภัณฑ์ที่ใบอนุญาตของกลุ่มเช่น "app:com.google.android.gm"

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลทรัพยากรกลุ่มใบอนุญาตในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ