Entitlements: update

เพิ่มหรืออัปเดตการให้สิทธิ์ให้ผู้ใช้ หมายเหตุ: รายการนี้เลิกใช้งานแล้ว การผสานรวมใหม่ต้องไม่ใช้วิธีนี้ และสามารถดูคําแนะนําใหม่ของเรา

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
entitlementId string รหัสของการให้สิทธิ์ (รหัสผลิตภัณฑ์) เช่น "app:com.google.android.gm"
userId string รหัสของผู้ใช้
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
install boolean ตั้งค่าเป็น "จริง" เพื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้ด้วยหากทําได้ หากไม่ติดตั้งในอุปกรณ์อย่างน้อย 1 เครื่องก็จะไม่ป้องกันการดําเนินการนี้สําเร็จ ตราบใดที่ผู้ใช้ให้สิทธิ์

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคําขอ ให้ระบุทรัพยากรการให้สิทธิ์

คำตอบ

หากสําเร็จวิธีนี้จะแสดงทรัพยากรการให้สิทธิ์ในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ