ตัวอย่างโค้ด SDK ของบริการ Google Play

รายการด้านล่างจะระบุภาษาที่มีตัวอย่างโค้ด SDK ของบริการ Google Play ให้บริการ

Ad Manager

AdMob

AdMob สําหรับ Firebase

การรับรู้

บล็อกร้านค้า

โครเนต

FIDO

Firebase Cloud Messaging

Google Analytics สำหรับ Firebase

Google Cast

Google Fit

SDK ของ Google Maps

Google Play Games

Google Play Instant

Google Pay API

Google Sign-In

ตําแหน่งและบริบท (รวมถึงการจดจํากิจกรรม การกําหนดเขตพื้นที่เสมือน และ API การนอนหลับ)

ML Kit

ใกล้เคียง

SafetyNet Attestation API

Tasks

Wear OS