Mã mẫu SDK Dịch vụ Google Play

Danh sách dưới đây xác định những ngôn ngữ có sẵn cho mã mẫu của SDK Dịch vụ Google Play:

Ad Manager

AdMob

AdMob cho Firebase

Nhận biết

Chặn cửa hàng

Cronet

FIDO (FIDO)

Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

Google Analytics cho Firebase

Google Cast

Google Fit

SDK Google Maps

Google Play Games

Google Play Instant

API Google Pay

Đăng nhập bằng Google

Vị trí và ngữ cảnh (bao gồm Nhận dạng hoạt động, Khoanh vùng địa lý và Sleep API)

Bộ công cụ máy học

Gần chỗ tôi

API Chứng thực SafetyNet

Tasks

Wear OS