Hình ảnh OTA đầy đủ cho thiết bị Google Pixel Watch

Các tệp này chỉ được sử dụng trên thiết bị Google Pixel Watch cá nhân của bạn và bạn không được tháo rời, biên dịch ngược, thiết kế đảo ngược, sửa đổi hoặc phân phối lại theo bất kỳ cách nào trừ những trường hợp được quy định cụ thể trong điều khoản cấp phép đi kèm thiết bị của bạn.

Việc tải hình ảnh hệ thống xuống và sử dụng phần mềm thiết bị phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google. Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụChính sách quyền riêng tư của Google. Việc bạn tải hình ảnh hệ thống xuống và sử dụng phần mềm thiết bị cũng có thể phải tuân theo một số điều khoản dịch vụ của bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy các điều khoản dịch vụ này trong phần Hệ thống > Giới thiệu > Thông tin pháp lý trong ứng dụng Google Pixel Watch hoặc theo các điều khoản khác được cung cấp.

Xác nhận

Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở trên.