แอปตัวอย่าง

หน้านี้นําเสนอแอปตัวอย่างที่แสดงวิธีจัดสรรอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว (COSU) ขององค์กร และส่งคําสั่งรีบูต แอปใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java Management API

ข้อควรทราบก่อนที่จะเริ่มต้น

 1. ดาวน์โหลดไลบรารีของไคลเอ็นต์ Java สําหรับ Android Management API แล้วเพิ่มไฟล์ Jar ทั้งหมดไปยังคลาสเส้นทาง
 2. สร้างหรือเลือกโปรเจ็กต์ Google Cloud Platform ที่จะเป็นเจ้าขององค์กรที่สร้าง
 3. เปิดใช้ Android Management API ในโปรเจ็กต์
 4. สร้างหรือเลือกบัญชีบริการที่มีบทบาทเจ้าของหรือผู้แก้ไขในโปรเจ็กต์
 5. เลือกบัญชี Google เพื่อลงชื่อสมัครใช้องค์กรใหม่ บัญชีต้องไม่เป็นผู้ดูแลระบบขององค์กรที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 6. กําหนดค่าคงที่ PROJECT_ID และ SERVICE_ACCOUNT_CREDENTIAL_FILE ด้านล่าง
 7. หากต้องการ ให้เปลี่ยนค่าคงที่ COSU_APP_PACKAGE_NAME ด้านล่างเพื่อติดตั้งแอปที่ต้องการ

รหัส

package sample;

import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.AndroidManagement;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.ApplicationPolicy;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.Command;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.Device;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.EnrollmentToken;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.Enterprise;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.ListDevicesResponse;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.PersistentPreferredActivity;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.Policy;
import com.google.api.services.androidmanagement.v1.model.SignupUrl;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.security.GeneralSecurityException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class SampleApp {
 /** The id of the Google Cloud Platform project. */
 private static final String PROJECT_ID = "YOUR_PROJECT_ID";

 /** The JSON credential file for the service account. */
 private static final String SERVICE_ACCOUNT_CREDENTIAL_FILE =
   "/PATH/TO/YOUR_FILE";

 /** The id of the policy for the COSU device. */
 private static final String POLICY_ID = "samplePolicy";

 /** The package name of the COSU app. */
 private static final String COSU_APP_PACKAGE_NAME =
   "com.google.android.apps.youtube.gaming";

 /** The OAuth scope for the Android Management API. */
 private static final String OAUTH_SCOPE =
   "https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement";

 /** The name of this app. */
 private static final String APP_NAME = "Android Management API sample app";

 /** The Android Management API client. */
 private final AndroidManagement androidManagementClient;

 public static void main(String[] args)
   throws IOException, GeneralSecurityException {
  new SampleApp(getAndroidManagementClient()).run();
 }

 public SampleApp(AndroidManagement androidManagementClient) {
  this.androidManagementClient = androidManagementClient;
 }

 /** Runs the app. */
 public void run() throws IOException {
  // Create an enterprise. If you've already created an enterprise, the
  // createEnterprise call can be commented out and replaced with your
  // enterprise name.
  String enterpriseName = createEnterprise();
  System.out.println("Enterprise created with name: " + enterpriseName);

  // Set the policy to be used by the device.
  setPolicy(enterpriseName, POLICY_ID, getCosuPolicy());

  // Create an enrollment token to enroll the device.
  String token = createEnrollmentToken(enterpriseName, POLICY_ID);
  System.out.println("Enrollment token (to be typed on device): " + token);

  // List some of the devices for the enterprise. There will be no devices for
  // a newly created enterprise, but you can run the app again with an
  // existing enterprise after enrolling a device.
  List<Device> devices = listDevices(enterpriseName);
  for (Device device : devices) {
   System.out.println("Found device with name: " + device.getName());
  }

  // If there are any devices, reboot one.
  if (devices.isEmpty()) {
   System.out.println("No devices found.");
  } else {
   rebootDevice(devices.get(0));
  }
 }

 /** Builds an Android Management API client. */
 private static AndroidManagement getAndroidManagementClient()
   throws IOException, GeneralSecurityException {
  try (FileInputStream input =
    new FileInputStream(SERVICE_ACCOUNT_CREDENTIAL_FILE)) {
   GoogleCredential credential =
     GoogleCredential.fromStream(input)
       .createScoped(Collections.singleton(OAUTH_SCOPE));
   return new AndroidManagement.Builder(
     GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport(),
     JacksonFactory.getDefaultInstance(),
     credential)
       .setApplicationName(APP_NAME)
       .build();
  }
 }

 /** Creates a new enterprise. Returns the enterprise name. */
 private String createEnterprise() throws IOException {
  // Initiate signup process.
  System.out.println("Creating signup URL...");
  SignupUrl signupUrl =
    androidManagementClient
      .signupUrls()
      .create()
      .setProjectId(PROJECT_ID)
      .setCallbackUrl("https://localhost:9999")
      .execute();
  System.out.print(
    "To sign up for a new enterprise, open this URL in your browser: ");
  System.out.println(signupUrl.getUrl());
  System.out.println(
    "After signup, you will see an error page in the browser.");
  System.out.print(
    "Paste the enterpriseToken value from the error page URL here: ");
  String enterpriseToken =
    new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)).readLine();

  // Create the enterprise.
  System.out.println("Creating enterprise...");
  return androidManagementClient
    .enterprises()
    .create(new Enterprise())
    .setProjectId(PROJECT_ID)
    .setSignupUrlName(signupUrl.getName())
    .setEnterpriseToken(enterpriseToken)
    .execute()
    .getName();
 }

 /** Gets a Policy for a COSU device. */
 private Policy getCosuPolicy() {
  List<String> categories = new ArrayList<>();
  categories.add("android.intent.category.HOME");
  categories.add("android.intent.category.DEFAULT");

  return new Policy()
    .setApplications(
      Collections.singletonList(
        new ApplicationPolicy()
          .setPackageName(COSU_APP_PACKAGE_NAME)
          .setInstallType("FORCE_INSTALLED")
          .setDefaultPermissionPolicy("GRANT")
          .setLockTaskAllowed(true)))
    .setPersistentPreferredActivities(
      Collections.singletonList(
        new PersistentPreferredActivity()
          .setReceiverActivity(COSU_APP_PACKAGE_NAME)
          .setActions(
            Collections.singletonList("android.intent.action.MAIN"))
          .setCategories(categories)))
    .setKeyguardDisabled(true)
    .setStatusBarDisabled(true);
 }

 /** Sets the policy of the given id to the given value. */
 private void setPolicy(String enterpriseName, String policyId, Policy policy)
   throws IOException {
  System.out.println("Setting policy...");
  String name = enterpriseName + "/policies/" + policyId;
  androidManagementClient
    .enterprises()
    .policies()
    .patch(name, policy)
    .execute();
 }

 /** Creates an enrollment token. */
 private String createEnrollmentToken(String enterpriseName, String policyId)
   throws IOException {
  System.out.println("Creating enrollment token...");
  EnrollmentToken token =
    new EnrollmentToken().setPolicyName(policyId).setDuration("86400s");
  return androidManagementClient
    .enterprises()
    .enrollmentTokens()
    .create(enterpriseName, token)
    .execute()
    .getValue();
 }

 /** Lists the first page of devices for an enterprise. */
 private List<Device> listDevices(String enterpriseName) throws IOException {
  System.out.println("Listing devices...");
  ListDevicesResponse response =
    androidManagementClient
      .enterprises()
      .devices()
      .list(enterpriseName)
      .execute();
  return response.getDevices() == null
    ? new ArrayList<>() : response.getDevices();
 }

 /** Reboots a device. Note that reboot only works on Android N+. */
 private void rebootDevice(Device device) throws IOException {
  System.out.println(
    "Sending reboot command to " + device.getName() + "...");
  Command command = new Command().setType("REBOOT");
  androidManagementClient
    .enterprises()
    .devices()
    .issueCommand(device.getName(), command)
    .execute();
 }
}