Method: enterprises.applications.get

รับข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

คำขอ HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*/applications/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ชื่อแอปพลิเคชันในรูปแบบ enterprises/{enterpriseId}/applications/{packageName}

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
languageCode

string

ภาษาที่ต้องการสำหรับข้อมูลแอปพลิเคชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น โดยเป็นแท็ก BCP47 (เช่น "en-US", "de") หากไม่ได้ระบุ ระบบจะใช้ภาษาเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Application

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0