การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ API ด้วย ModuleInstallClient

ตามที่อธิบายไว้ในบทความภาพรวมของบริการ Google Play SDK ที่ขับเคลื่อนโดยบริการ Google Play ได้รับการสนับสนุนโดยบริการในอุปกรณ์ในอุปกรณ์ Android ที่ผ่านการรับรองจาก Google เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและหน่วยความจำในอุปกรณ์ทั้งชุด เราจะติดตั้งบริการบางอย่างแบบออนดีมานด์เมื่อมีความชัดเจนว่าอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งต้องใช้ฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ML Kit ให้ตัวเลือกนี้เมื่อใช้โมเดลในบริการ Google Play

กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือให้ดาวน์โหลดและติดตั้งบริการ (หรือ "โมดูล") ควบคู่ไปกับแอปที่ต้องใช้บริการดังกล่าว โดยอิงตามทรัพยากร Dependency ใน AndroidManifest.xml ของ SDK เพื่อให้ควบคุมได้มากขึ้น API การติดตั้งโมดูลจะช่วยให้ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโมดูล ขอติดตั้งโมดูล ตรวจสอบสถานะคำขอ และจัดการข้อผิดพลาดได้อย่างชัดเจน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อให้ API พร้อมใช้งานกับ ModuleInstallClient โปรดทราบว่าข้อมูลโค้ดด้านล่างใช้ TensorFlow Lite SDK (play-services-tflite-java) เป็นไลบรารีตัวอย่าง แต่ขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้กับไลบรารีที่ผสานรวมกับ OptionalModuleApi คู่มือนี้จะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ SDK เพิ่มการรองรับมากขึ้น

ก่อนเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อเตรียมแอป

ข้อกำหนดเบื้องต้นของแอป

ตรวจสอบว่าไฟล์บิลด์ของแอปใช้ค่าต่อไปนี้

 • minSdkVersion ตั้งแต่ 19 ขึ้นไป

กำหนดค่าแอป

 1. ในไฟล์ settings.gradle ระดับบนสุด ให้รวมที่เก็บ Maven ของ Google และที่เก็บส่วนกลางของ Maven ภายในบล็อก dependencyResolutionManagement:

  dependencyResolutionManagement {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. ในไฟล์บิลด์ Gradle ของโมดูล (ปกติจะเป็น app/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play สำหรับ play-services-base และ play-services-tflite-java ดังนี้

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0'
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02'
  }
  

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโมดูล

 1. รับอินสแตนซ์ของ ModuleInstallClient:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโมดูลที่ไม่บังคับโดยใช้ OptionalModuleApi

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  moduleInstallClient
   .areModulesAvailable(optionalModuleApi)
   .addOnSuccessListener {
    if (it.areModulesAvailable()) {
     // Modules are present on the device...
    } else {
     // Modules are not present on the device...
    }
   }
   .addOnFailureListener {
    // Handle failure...
   }
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  moduleInstallClient
    .areModulesAvailable(optionalModuleApi)
    .addOnSuccessListener(
      response -> {
       if (response.areModulesAvailable()) {
        // Modules are present on the device...
       } else {
        // Modules are not present on the device...
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Handle failure…
      });
  

ส่งคำขอติดตั้งที่ถูกเลื่อนเวลา

 1. รับอินสแตนซ์ของ ModuleInstallClient:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. ส่งคำขอเลื่อนเวลา

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  moduleInstallClient.deferredInstall(optionalModuleApi)
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  moduleInstallClient.deferredInstall(optionalModuleApi);
  

ส่งคำขอติดตั้งโมดูลเร่งด่วน

 1. รับอินสแตนซ์ของ ModuleInstallClient:

  Kotlin

  val moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  

  Java

  ModuleInstallClient moduleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context);
  
 2. (ไม่บังคับ) สร้าง InstallStatusListener เพื่อจัดการการอัปเดตสถานะการติดตั้ง

  หากต้องการตรวจสอบความคืบหน้าในการดาวน์โหลดใน UI ที่ปรับแต่งเอง (เช่น แถบความคืบหน้า) คุณสร้าง InstallStatusListener เพื่อรับการอัปเดตสถานะการติดตั้งได้

  Kotlin

  inner class ModuleInstallProgressListener : InstallStatusListener {
   override fun onInstallStatusUpdated(update: ModuleInstallStatusUpdate) {
    // Progress info is only set when modules are in the progress of downloading.
    update.progressInfo?.let {
     val progress = (it.bytesDownloaded * 100 / it.totalBytesToDownload).toInt()
     // Set the progress for the progress bar.
     progressBar.setProgress(progress)
    }
  
    if (isTerminateState(update.installState)) {
     moduleInstallClient.unregisterListener(this)
    }
   }
  
   fun isTerminateState(@InstallState state: Int): Boolean {
    return state == STATE_CANCELED || state == STATE_COMPLETED || state == STATE_FAILED
   }
  }
  
  val listener = ModuleInstallProgressListener()
  

  Java

  static final class ModuleInstallProgressListener implements InstallStatusListener {
    @Override
    public void onInstallStatusUpdated(ModuleInstallStatusUpdate update) {
     ProgressInfo progressInfo = update.getProgressInfo();
     // Progress info is only set when modules are in the progress of downloading.
     if (progressInfo != null) {
      int progress =
        (int)
          (progressInfo.getBytesDownloaded() * 100 / progressInfo.getTotalBytesToDownload());
      // Set the progress for the progress bar.
      progressBar.setProgress(progress);
     }
     // Handle failure status maybe…
  
     // Unregister listener when there are no more install status updates.
     if (isTerminateState(update.getInstallState())) {
  
      moduleInstallClient.unregisterListener(this);
     }
    }
  
    public boolean isTerminateState(@InstallState int state) {
     return state == STATE_CANCELED || state == STATE_COMPLETED || state == STATE_FAILED;
    }
   }
  
  InstallStatusListener listener = new ModuleInstallProgressListener();
  
 3. กำหนดค่า ModuleInstallRequest และเพิ่ม OptionalModuleApi ในคำขอ

  Kotlin

  val optionalModuleApi = TfLite.getClient(context)
  val moduleInstallRequest =
   ModuleInstallRequest.newBuilder()
    .addApi(optionalModuleApi)
    // Add more APIs if you would like to request multiple optional modules.
    // .addApi(...)
    // Set the listener if you need to monitor the download progress.
    // .setListener(listener)
    .build()
  

  Java

  OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
  ModuleInstallRequest moduleInstallRequest =
    ModuleInstallRequest.newBuilder()
      .addApi(optionalModuleApi)
      // Add more API if you would like to request multiple optional modules
      //.addApi(...)
      // Set the listener if you need to monitor the download progress
      //.setListener(listener)
      .build();
  
 4. ส่งคำขอติดตั้ง

  Kotlin

  moduleInstallClient
   .installModules(moduleInstallRequest)
   .addOnSuccessListener {
    if (it.areModulesAlreadyInstalled()) {
     // Modules are already installed when the request is sent.
    }
   }
   .addOnFailureListener {
    // Handle failure…
   }
  

  Java

  moduleInstallClient.installModules(moduleInstallRequest)
    .addOnSuccessListener(
      response -> {
       if (response.areModulesAlreadyInstalled()) {
        // Modules are already installed when the request is sent.
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Handle failure...
      });
  

การทดสอบในเครื่องกับ FakeModuleInstallClient

SDK บริการ Google Play มี FakeModuleInstallClient เพื่อให้คุณจำลองผลลัพธ์ของ API การติดตั้งโมดูลในการทดสอบโดยใช้ Dependency ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้นของแอป

กำหนดค่าแอปให้ใช้ เฟรมเวิร์กการแทรกทรัพยากร Dependency ของ Hilt

แทนที่ ModuleInstallClient ด้วย FakeModuleInstallClient ในการทดสอบ

 1. เพิ่มการอ้างอิง:

  ในไฟล์บิลด์ Gradle ของโมดูล (ปกติคือ app/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play สำหรับ play-services-base-testing ในการทดสอบ

   dependencies {
    // other dependencies...
  
    testImplementation 'com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0'
   }
  
 2. สร้างโมดูล Hilt เพื่อให้ ModuleInstallClient:

  Kotlin

  @Module
  @InstallIn(ActivityComponent::class)
  object ModuleInstallModule {
  
   @Provides
   fun provideModuleInstallClient(
    @ActivityContext context: Context
   ): ModuleInstallClient = ModuleInstall.getClient(context)
  }
  

  Java

  @Module
  @InstallIn(ActivityComponent.class)
  public class ModuleInstallModule {
   @Provides
   public static ModuleInstallClient provideModuleInstallClient(
    @ActivityContext Context context) {
    return ModuleInstall.getClient(context);
   }
  }
  
 3. แทรก ModuleInstallClient ในกิจกรรม

  Kotlin

  @AndroidEntryPoint
  class MyActivity: AppCompatActivity() {
   @Inject lateinit var moduleInstallClient: ModuleInstallClient
  
   ...
  }
  

  Java

  @AndroidEntryPoint
  public class MyActivity extends AppCompatActivity {
   @Inject ModuleInstallClient moduleInstallClient;
  
   ...
  }
  
 4. แทนที่การเชื่อมโยงในการทดสอบ

  Kotlin

  @UninstallModules(ModuleInstallModule::class)
  @HiltAndroidTest
  class MyActivityTest {
   ...
   private val context:Context = ApplicationProvider.getApplicationContext()
   private val fakeModuleInstallClient = FakeModuleInstallClient(context)
   @BindValue @JvmField
   val moduleInstallClient: ModuleInstallClient = fakeModuleInstallClient
  
   ...
  }
  

  Java

  @UninstallModules(ModuleInstallModule.class)
  @HiltAndroidTest
  class MyActivityTest {
   ...
   private static final Context context = ApplicationProvider.getApplicationContext();
   private final FakeModuleInstallClient fakeModuleInstallClient = new FakeModuleInstallClient(context);
   @BindValue ModuleInstallClient moduleInstallClient = fakeModuleInstallClient;
  
   ...
  }
  

จำลองความพร้อมใช้งานของโมดูล

Kotlin

@Test
fun checkAvailability_available() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 val availableModule = TfLite.getClient(context)
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api)

 // Verify the case where modules are already available...
}

@Test
fun checkAvailability_unavailable() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 // Do not set any installed modules in the test.

 // Verify the case where modules unavailable on device...
}

@Test
fun checkAvailability_failed() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset()

 fakeModuleInstallClient.setModulesAvailabilityTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to get module's availability...
}

Java

@Test
public void checkAvailability_available() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where modules are already available...
}

@Test
public void checkAvailability_unavailable() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Do not set any installed modules in the test.

 // Verify the case where modules unavailable on device...
}

@Test
public void checkAvailability_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setModulesAvailabilityTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to get module's availability...
}

จำลองผลลัพธ์สำหรับคำขอติดตั้งที่มีการเลื่อนเวลา

Kotlin

@Test
fun deferredInstall_success() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forResult(null))

 // Verify the case where the deferred install request has been sent successfully...
}

@Test
fun deferredInstall_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the deferred install request...
}

Java

@Test
public void deferredInstall_success() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forResult(null));

 // Verify the case where the deferred install request has been sent successfully...
}

@Test
public void deferredInstall_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setDeferredInstallTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the deferred install request...
}

จำลองผลลัพธ์สำหรับคำขอติดตั้งเร่งด่วน

Kotlin

@Test
fun installModules_alreadyExist() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where the modules already exist when sending the install request...
}

@Test
fun installModules_withoutListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...
}

@Test
fun installModules_withListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Generates a ModuleInstallResponse and set it as the result for installModules().
 val moduleInstallResponse = FakeModuleInstallUtil.generateModuleInstallResponse()
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forResult(moduleInstallResponse))

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...

 // Generates some fake ModuleInstallStatusUpdate and send it to listener.
 val update = FakeModuleInstallUtil.createModuleInstallStatusUpdate(
  moduleInstallResponse.sessionId, STATE_COMPLETED)
 fakeModuleInstallClient.sendInstallUpdates(listOf(update))

 // Verify the corresponding updates are handled correctly...
}

@Test
fun installModules_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forException(RuntimeException()))

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the urgent install request...
}

Java

@Test
public void installModules_alreadyExist() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 OptionalModuleApi optionalModuleApi = TfLite.getClient(context);
 fakeModuleInstallClient.setInstalledModules(api);

 // Verify the case where the modules already exist when sending the install request...
}

@Test
public void installModules_withoutListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...
}

@Test
public void installModules_withListener() {
 // Reset any previously installed modules.
 fakeModuleInstallClient.reset();

 // Generates a ModuleInstallResponse and set it as the result for installModules().
 ModuleInstallResponse moduleInstallResponse =
   FakeModuleInstallUtil.generateModuleInstallResponse();
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forResult(moduleInstallResponse));

 // Verify the case where the urgent install request has been sent successfully...

 // Generates some fake ModuleInstallStatusUpdate and send it to listener.
 ModuleInstallStatusUpdate update = FakeModuleInstallUtil.createModuleInstallStatusUpdate(
   moduleInstallResponse.getSessionId(), STATE_COMPLETED);
 fakeModuleInstallClient.sendInstallUpdates(ImmutableList.of(update));

 // Verify the corresponding updates are handled correctly...
}

@Test
public void installModules_failed() {
 fakeModuleInstallClient.setInstallModulesTask(Tasks.forException(new RuntimeException()));

 // Verify the case where an RuntimeException happened when trying to send the urgent install request...
}