Xác thực ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Một số dịch vụ của Google Play (chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google và Lời mời ứng dụng) yêu cầu bạn cung cấp SHA-1 của chứng chỉ ký để chúng tôi có thể tạo khoá ứng dụng OAuth2 và khoá API cho ứng dụng của bạn.

Sử dụng tính năng ký ứng dụng của Play

Nếu bạn đã phát hành ứng dụng bằng tính năng Tính năng ký ứng dụng của Play, yêu cầu khi sử dụng Android App Bundle, bạn có thể nhận SHA-1 từ Google Play Console trên trang Bản phát hành > Thiết lập > Tính toàn vẹn của ứng dụng.

Tự ký ứng dụng

Nếu bạn không sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để sử dụng Khoá công cụ hoặc Báo cáo ký của Gradle để nhận SHA-1.

Sử dụng Keytool trên chứng chỉ

Mở một thiết bị đầu cuối và chạy tiện ích keytool được cung cấp kèm theo Java để lấy vân tay SHA-1 của chứng chỉ. Bạn sẽ nhận được cả vân tay phát hành và gỡ lỗi chứng chỉ.

Cách lấy vân tay cho chứng chỉ phát hành:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Cách lấy vân tay cho chứng chỉ gỡ lỗi:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Tiện ích keytool nhắc bạn nhập mật khẩu cho kho khóa. Mật khẩu mặc định cho kho khoá gỡ lỗi sẽ là android. Tiện ích keytool sau đó in vân tay vào thiết bị đầu cuối. Ví dụ:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

Sử dụng Keytool trên APK hoặc AAB

Cách lấy chứng chỉ của tệp nhị phân của ứng dụng:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Sử dụng Báo cáo ký của Gradle

Bạn cũng có thể nhận SHA-1 của chứng chỉ ký bằng lệnh signingReport trên Gradle:

./gradlew signingReport

Báo cáo ký sẽ bao gồm thông tin ký của từng biến thể ứng dụng:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Để tìm hiểu thêm về tính năng ký kỹ thuật số trên Android, vui lòng xem bài viết Ký ứng dụng.