Xác thực ứng dụng

Một số Dịch vụ Google Play (chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google và Thư mời ứng dụng) yêu cầu bạn cung cấp SHA-1 của chứng chỉ ký để chúng tôi có thể tạo ứng dụng khách OAuth2 và khoá API cho ứng dụng của bạn.

Sử dụng tính năng ký ứng dụng của Play

Nếu đã phát hành ứng dụng bằng Tính năng ký ứng dụng của Play (một yêu cầu bắt buộc khi sử dụng Android App Bundle), thì bạn có thể lấy SHA-1 từ Google Play Console trên trang Bản phát hành > Thiết lập > Tính toàn vẹn của ứng dụng.

Tự ký đơn đăng ký

Nếu bạn không sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để sử dụng Keytool hoặc Báo cáo ký của Gradle để lấy SHA-1.

Sử dụng Keytool trên chứng chỉ

Mở cửa sổ dòng lệnh và chạy tiện ích keytool được cung cấp cùng với Java để nhận vân tay số SHA-1 của chứng chỉ. Bạn sẽ nhận được cả vân tay số cho chứng chỉ phát hành và vân tay số gỡ lỗi.

Cách lấy vân tay số cho chứng chỉ phát hành:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Cách lấy vân tay số cho chứng chỉ gỡ lỗi:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Tiện ích keytool nhắc bạn nhập mật khẩu cho kho khóa. Mật khẩu mặc định cho kho khoá gỡ lỗi là android. Sau đó, keytool sẽ in vân tay vào thiết bị đầu cuối. Ví dụ:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

Sử dụng Keytool trên APK hoặc AAB

Cách lấy chứng chỉ của một tệp nhị phân của ứng dụng:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Sử dụng Báo cáo ký của Gradle

Bạn cũng có thể lấy SHA-1 của chứng chỉ ký bằng lệnh signingReport của Gradle:

./gradlew signingReport

Báo cáo ký sẽ bao gồm thông tin ký của từng biến thể của ứng dụng:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Để tìm hiểu thêm về tính năng ký kỹ thuật số trên Android, hãy xem phần Ký ứng dụng.