Uwierzytelnianie klienta

Niektóre usługi Google Play (np. Logowanie przez Google i zaproszenia do aplikacji) wymagają podania SHA-1 certyfikatu podpisywania, abyśmy mogli utworzyć klienta OAuth2 i klucz interfejsu API dla Twojej aplikacji.

Korzystanie z podpisywania aplikacji przez Google Play

Jeśli masz opublikowaną aplikację przy użyciu podpisywania aplikacji przez Google Play, co jest wymagane przy korzystaniu z pakietu Android App Bundle, możesz pobrać SHA-1 z Konsoli Google Play na stronie Wersja > Konfiguracja > Integralność aplikacji.

Samodzielne podpisywanie aplikacji

Jeśli nie używasz podpisywania aplikacji przez Google Play, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby użyć narzędzia Keytool lub raportu podpisywania Gradle, aby uzyskać SHA-1.

Używanie narzędzia Keytool z certyfikatem

Otwórz terminal i uruchom narzędzie keytool dostarczone z Javą, aby uzyskać odcisk cyfrowy SHA-1 certyfikatu. Powinny być dostępne odciski cyfrowe certyfikatów wersji i debugowania.

Aby pobrać odcisk cyfrowy certyfikatu wersji:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Aby pobrać odcisk cyfrowy certyfikatu debugowania:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Narzędzie Keytool wyświetli prośbę o podanie hasła do magazynu kluczy. Domyślne hasło magazynu kluczy debugowania to android. Keytool drukuje odcisk na terminalu. Na przykład:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

Używanie narzędzia Keytool w przypadku plików APK i AAB

Aby uzyskać certyfikat pliku binarnego aplikacji:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Korzystanie z raportu podpisywania Gradle

Możesz też uzyskać odcisk cyfrowy SHA-1 swojego certyfikatu podpisywania, korzystając z polecenia Gradle signingReport:

./gradlew signingReport

Raport podpisywania będzie zawierał informacje o podpisaniu w przypadku każdego z wariantów aplikacji:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Więcej informacji o cyfrowym podpisywaniu aplikacji w Androidzie znajdziesz w artykule na temat podpisywania aplikacji.