Nhật ký thay đổi API Báo cáo theo thời gian thực của Google Analytics

Chúng tôi cập nhật định kỳ API Báo cáo theo thời gian thực của Google Analytics để cung cấp các tính năng mới và sửa các lỗi phát hiện được trong các phiên bản trước. Trong hầu hết các trường hợp, những thay đổi này sẽ minh bạch đối với nhà phát triển API. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần thực hiện các thay đổi yêu cầu nhà phát triển sửa đổi ứng dụng hiện có của họ.

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với API Báo cáo theo thời gian thực của Google Analytics mà có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Nhà phát triển API nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem có thông báo mới nào không. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin về các thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm API Báo cáo chính, API Báo cáo phễu đa kênh và API Báo cáo theo thời gian thực.

Bản phát hành này giới thiệu các thay đổi đối với hạn mức và giới hạn API thời gian thực của Analytics.

Các cuộc gọi API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics được dùng để đóng góp vào giới hạn 10.000 lệnh gọi trên mỗi lượt xem (hồ sơ) mỗi ngày,ngang bằng với các lệnh gọi Analytics API khác. Giờ đây, các lệnh gọi API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics được tính riêng, có nghĩa là bạn có thể thực hiện 10.000 cuộc gọi mỗi ngày cho mỗi chế độ xem (hồ sơ) bằng cách sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics thực hiện thêm 10.000 cuộc gọi mỗi ngày cho mỗi chế độ xem (hồ sơ) bằng bất kỳ API Analytics nào khác. Hãy xem trang Giới hạn và hạn mức để biết thêm thông tin.

Thay đổi này cung cấp phương pháp quản lý hạn mức chi tiết hơn và không an toàn hơn để các lệnh gọi thường xuyên sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực của Analytics sẽ không vô tình chặn tất cả các lệnh gọi API Analytics khác trong thời gian còn lại trong ngày cho một hồ sơ riêng lẻ.

Đây là bản phát hành sửa lỗi:

 • Bản phát hành này khắc phục vấn đề trong việc thực thi các quy tắc ràng buộc lọc trong truy vấn API Báo cáo theo thời gian thực. Những yêu cầu có rt:activeUsers và bộ lọc trên phương diện cấp sự kiện sẽ dẫn đến lỗi với lý do là badRequest và một thông báo cho biết OR operator not supported for a hit level filter. Hãy xem Hướng dẫn cho nhà phát triển API Báo cáo theo thời gian thực để biết thêm thông tin chi tiết về những quy tắc ràng buộc đối với truy vấn.

Bản phát hành này bao gồm việc đổi tên phương diện và chỉ số. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Đã đổi tên Phương diện và chỉ số

Các phương diện và chỉ số sau đây đã được đổi tên. Xem Chính sách về việc không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về cách đổi tên dữ liệu:

Người dùng

 • Phương diện – rt:visitorType – Sử dụng rt:userType.
 • Chỉ số – rt:activeVisitors – Sử dụng rt:activeUsers.

Tiền tố ga: không dùng nữa

Tiền tố ga: đã ngừng hoạt động cho tất cả các Phương diện và Chỉ số theo thời gian thực và được thay thế bằng tiền tố rt: mới. Các yêu cầu API sử dụng tiền tố ga: sẽ tiếp tục hoạt động trong 6 tháng, sau đó hệ thống sẽ trả về lỗi.

Phương diện và chỉ số mới

Bản cập nhật này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API Báo cáo theo thời gian thực. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ.

Theo dõi sự kiện

 • Phương diện – rt:eventAction – hành động của sự kiện.
 • Phương diện – rt:eventCategory - danh mục của sự kiện.
 • Phương diện – rt:eventLabel – nhãn của sự kiện.
 • Phương diện – rt:totalEvents - tổng số sự kiện cho trang doanh nghiệp, trên tất cả các danh mục.

Theo dõi mục tiêu

 • Phương diện – rt:goalId – một chuỗi tương ứng với mã mục tiêu.
 • Chỉ số – rt:goalXXValue – tổng giá trị dạng số cho số mục tiêu được yêu cầu, trong đó XX là một số từ 1 đến 20.
 • Số liệu - rt:goalValueAll - tổng giá trị số cho tất cả các mục tiêu được xác định cho hồ sơ của bạn.
 • Chỉ số – rt:goalXXCompletions – tổng số lần hoàn thành số mục tiêu được yêu cầu, trong đó XX là một số từ 1 đến 20.
 • Chỉ số - rt:goalCompletionsAll - tổng số lần hoàn thành cho tất cả các mục tiêu được xác định cho hồ sơ của bạn.

Theo dõi trang

 • Chỉ số – rt:pageViews – tổng số lượt xem trang.

Theo dõi ứng dụng

 • Chỉ số – rt:screenViews – tổng số lượt xem màn hình.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Báo cáo theo thời gian thực trong phiên bản beta có giới hạn:

 • API Báo cáo theo thời gian thực cho phép bạn báo cáo về hoạt động đang xảy ra trên tài sản của mình ngay bây giờ. Bạn có thể sử dụng API Báo cáo theo thời gian thực để truy vấn các phương diện và chỉ số nhằm tạo các trang tổng quan và tiện ích dành cho khách hàng trên web. Hãy truy cập trang Tổng quan về API Báo cáo theo thời gian thực để biết thêm thông tin chi tiết.