เอกสารอ้างอิง API

คู่มือนี้มีรายละเอียดทั้งหมดของคําขอ (คําค้นหา) และการตอบกลับสําหรับ Google Analytics Metadata API ดูคําแนะนําเกี่ยวกับแนวคิดและโครงสร้างของข้อมูลคอลัมน์ได้ที่ภาพรวมของข้อมูลเมตาของ API

คําขอทั้งหมดจะแสดงในรูปแบบ REST ที่ส่วนท้ายของแต่ละเมธอด คุณอาจลองใช้คําขอแบบอินเทอร์แอกทีฟใน API API Explorer โดยใช้ลิงก์ "Try it!"

ประเภททรัพยากร

  1. คอลัมน์

คอลัมน์

ดูรายละเอียดทรัพยากรคอลัมน์ได้ในหน้าการนําเสนอแหล่งข้อมูล

วิธีการ คำขอ HTTP คำอธิบาย
URI ที่สัมพันธ์กับ https://www.googleapis.com/analytics/v3 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
list GET  /metadata/reportType/columns แสดงรายการคอลัมน์ทั้งหมดของประเภทรายงาน