Cột

Tài nguyên Cột thể hiện các thuộc tính của một cột (tức là phương diện hoặc chỉ số) hiển thị trong API báo cáo của Google Analytics. Các thuộc tính bao gồm tên giao diện người dùng, nội dung mô tả, khả năng hỗ trợ phân đoạn và các thuộc tính khác.

Để biết danh sách các phương thức của tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu thị tài nguyên

Mẫu JSON cho cột siêu dữ liệu.

{
  "id": string,
  "kind": "analytics#column",
  "attributes": {
    (key): string
  }
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
id string Mã cột.
kind string Loại tài nguyên cho cột Analytics.
attributes object Bản đồ của tên và giá trị thuộc tính cho cột này.
attributes.(key) string Tên của thuộc tính.

Phương thức

list
Liệt kê tất cả các cột của một loại báo cáo.