Cột: danh sách

Liệt kê tất cả các cột cho một loại báo cáo. Thử ngay hoặc xem ví dụ.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/metadata/reportType/columns

Tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số bắt buộc
reportType string Loại báo cáo. Giá trị được phép: ga. Trong đó ga tương ứng với API Báo cáo chính.

Nội dung yêu cầu

Không cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "analytics#columns",
 "etag": etag,
 "totalResults": integer,
 "attributeNames": [
  string
 ],
 "items": [
  metadata.columns Resource
 ]
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
kind string Loại bộ sưu tập.
etag etag Thẻ của bộ sưu tập. Bạn có thể so sánh etag này với etag phản hồi gần đây nhất để kiểm tra xem phản hồi có thay đổi hay không.
totalResults integer Tổng số cột được trả về trong phản hồi.
attributeNames[] list Danh sách tên thuộc tính mà các cột trả về.
items[] list Danh sách các cột cho loại báo cáo.

Ví dụ

Lưu ý: Các đoạn mã mẫu của phương thức này không phải là ví dụ cho mọi ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ (xem trang thông tin về các thư viện dùng cho ứng dụng để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ).

Java

Sử dụng thư viện ứng dụng Java

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

try {
 Columns results = getMetadata(analytics);
 // Success

} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 // Catch API specific errors.
 handleApiError(e);
} catch (IOException e) {
 // Catch general parsing network errors.
e.printStackTrace(); } /** * 2. Print out the Columns data * The components of the result can be printed out as follows: */ private static Columns getMetadata(Analytics analytics) throws IOException { String reportType = "ga"; return analytics.metadata() .columns() .list(reportType) .execute(); } private static void printMetadataReport(Columns results) { System.out.println("Metadata Response Report"); printReportInfo(results); printAttributes(results.getAttributeNames()); printColumns(results.getItems()); } private static void printReportInfo(Columns results) { System.out.println("## Metadata Report Info ##"); System.out.println("Kind: " + results.getKind()); System.out.println("Etag: " + results.getEtag()); System.out.println("Total Results: " + results.getTotalResults()); System.out.println(); } private static void printAttributes(List<String> attributeNames) { System.out.println("## Attribute Names ##"); for (String attribute : attributeNames) { System.out.println(attribute); } } private static void printColumns(List<Column> columns) { System.out.println("## Columns ##"); for (Column column : columns) { System.out.println(); System.out.println("Column ID: " + column.getId()); System.out.println("Kind: " + column.getKind()); Map<String, String> columnAttributes = column.getAttributes(); for (Map.Entry<String, String> attribute: columnAttributes.entrySet()) { System.out.println(attribute.getKey() + ": " + attribute.getValue()); } } }

1.199

Sử dụng thư viện ứng dụng PHP

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

try {

 $results = $analytics->metadata_columns->listMetadataColumns('ga');
 // Success

} catch (apiServiceException $e) {
 // Handle API service exceptions.
 $error = $e->getMessage();
}


/**
 * 2. Print out the Columns data
 * The components of the result can be printed out as follows:
 */

function printMetadataReport($results) {
 print '<h1>Metadata Report</h1>';
 printReportInfo($results);
 printAttributes($results);
 printColumns($results);
}


function printReportInfo(&$results) {
 $html = '<h2>Report Info</h2>';
 $html .= <<<HTML
<pre>
Kind         = {$results->getKind()}
Etag         = {$results->getEtag()}
Total Results     = {$results->getTotalResults()}
</pre>
HTML;
 print $html;
}


function printAttributes(&$results) {
 $html = '<h2>Attribute Names</h2><ul>';
 $attributes = $results->getAttributeNames();
 foreach ($attributes as $attribute) {
  $html .= '<li>'. $attribute . '</li>';
 }
 $html .= '</ul>';
 print $html;
}


function printColumns(&$results) {
 $columns = $results->getItems();
 if (count($columns) > 0) {
  $html = '<h2>Columns</h2>';
  foreach ($columns as $column) {
   $html .= '<h3>' . $column->getId() . '</h3>';
   $column_attributes = $column->getAttributes();
   foreach ($column_attributes as $name=>$value) {
    $html .= <<<HTML
<pre>
{$name}: {$value}
</pre>
HTML;
   }
  }
 } else {
  $html = '<p>No Results Found.</p>';
 }
 print $html;
}

Python

Dùng thư viện ứng dụng Python

# 1. Execute a Metadata Request
# An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
# The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
# For example, the following code requests columns for the ga report type.

try:
 results = service.metadata().columns().list(reportType='ga').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print ('There was an error in constructing your query : %s' % error)

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('Arg, there was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error._get_reason()))

# 2. Print out the Columns data
# The components of the result can be printed out as follows:

def print_metadata_report(results):
 print 'Metadata Response Report'
 print_report_info(results)
 print_attributes(results.get('attributeNames'))
 print_columns(results)


def print_report_info(columns):
 print "Metadata Report Info"
 if columns:
  print 'Kind      = %s' % columns.get('kind')
  print 'Etag      = %s' % columns.get('etag')
  print 'Total Results = %s' % columns.get('totalResults')


def print_attributes(attributes):
 if attributes:
  print 'Attribute Names:'
  for attribute in attributes:
   print attribute

def print_columns(columns_data):
 if columns_data:
  print 'Columns:'

  columns = columns_data.get('items', [])

  for column in columns:
   print
   print '%15s = %35s' % ('Column ID', column.get('id'))
   print '%15s = %35s' % ('Kind', column.get('kind'))

   column_attributes = column.get('attributes', [])

   for name, value in column_attributes.iteritems():
    print '%15s = %35s' % (name, value)

JavaScript

Sử dụng thư viện ứng dụng JavaScript

/**
 * 1. Execute a Metadata Request
 * An application can request columns data by calling the list method on the Analytics service object.
 * The method requires an reportType parameter that specifies the column data to retrieve.
 * For example, the following code requests columns for the ga report type.
 */

function makeMetadataRequest() {
 var request = gapi.client.analytics.metadata.columns.list({
   'reportType': 'ga'
 });
 request.execute(renderMetadataReport);
}


/**
 * 2. Print out the Columns data
 * The components of the result can be printed out as follows:
 */

function renderMetadataReport(results) {
 var reportHtml = [];
 reportHtml.push(
   getReportInfo(results),
   getAttributes(results),
   getColumns(results));

 // Renders the results to a DIV element
 document.getElementById('DIV_ID').innerHTML = reportHtml.join('');
}


function getReportInfo(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  html.push('<h2>Report Info</h2>');
  html.push('<pre>Kind: ', results.kind, '</pre>');
  html.push('<pre>Etag: ', results.etag, '</pre>');
  html.push('<pre>Total Results: ', results.totalResults, '</pre>');
 }
 return html.join('');
}


function getAttributes(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  html.push('<h2>Attribute Names</h2><ul>');
  var attributes = results.attributeNames;

  for (var i = 0, attribute; attribute = attributes[i]; i++) {
   html.push('<li>', attribute, '</li>');
  }
  html.push('</ul>');
 }
 return html.join('');
}

function getColumns(results) {
 var html = [];
 if (results) {
  var columns = results.items;
  html.push('<h2>Columns</h2>');

  for (var i = 0, column; column = columns[i]; i++) {
   html.push('<h3>', column.id, '</h3>');
   var attributes = column.attributes;
   for (attribute in attributes) {
    html.push('<pre><strong>', attribute, '</strong> : ',
         attributes[attribute], '</pre>');
   }
  }
 }
 return html.join('');
}

Hãy dùng thử!

Sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi. Ngoài ra, hãy dùng thử Trình khám phá độc lập.