Giới hạn và hạn mức đối với các yêu cầu API

Tài liệu này mô tả các giới hạn và hạn mức trong việc yêu cầu API Quản lý và API Báo cáo.

Google Analytics được hàng triệu trang web sử dụng. Chúng tôi đặt giới hạn và hạn mức đối với các yêu cầu API để bảo vệ hệ thống không nhận được nhiều dữ liệu hơn mức mà hệ thống có thể xử lý, đồng thời để đảm bảo phân bổ tài nguyên hệ thống một cách công bằng. Các giới hạn và hạn mức có thể thay đổi.

Video này thảo luận về các phương pháp hay nhất để quản lý hạn mức yêu cầu API Google Analytics.

Hạn mức chung

Các hạn mức sau áp dụng cho API Quản lý, API Báo cáo chính phiên bản 3, API Báo cáo MCF, API siêu dữ liệu, API Xoá người dùngAPI Báo cáo theo thời gian thực:

  • 50.000 yêu cầu cho mỗi dự án mỗi ngày. có thể tăng lên.
  • 10 truy vấn mỗi giây (QPS) trên mỗi địa chỉ IP.
    • Trong Bảng điều khiển API, có một hạn mức tương tự được gọi là Số yêu cầu trên 100 giây cho mỗi người dùng. Theo mặc định, hệ thống sẽ đặt thành 100 yêu cầu/100 giây cho mỗi người dùng và có thể điều chỉnh thành giá trị tối đa là 1.000. Tuy nhiên, số lượng yêu cầu đến API bị giới hạn ở mức tối đa là 10 yêu cầu/giây cho mỗi người dùng.
    • Nếu ứng dụng của bạn đưa ra tất cả các yêu cầu API từ một địa chỉ IP duy nhất (tức là thay mặt cho người dùng), hãy sử dụng tham số userIP hoặc quotaUser cho mỗi yêu cầu để nhận đầy đủ hạn mức QPS cho từng người dùng. Hãy xem thông tin tóm tắt về tham số truy vấn chuẩn để biết thông tin chi tiết.

Vượt quá hạn mức

Nếu vượt quá hạn mức yêu cầu API Google Analytics, API sẽ trả về mã lỗi 403 hoặc 429 và thông báo rằng tài khoản đã vượt quá hạn mức. Hãy xem điều khoản dịch vụ để biết thêm thông tin.

Đang yêu cầu hạn mức bổ sung

Bạn chỉ có thể yêu cầu tăng:

Để xem hoặc thay đổi hạn mức sử dụng cho dự án hoặc để yêu cầu tăng hạn mức, hãy làm như sau:

  1. Nếu bạn chưa có tài khoản thanh toán cho dự án của mình, hãy tạo một tài khoản.
  2. Truy cập trang API đã bật của thư viện API trong Bảng điều khiển API, chọn một API từ danh sách.
  3. Để xem và thay đổi chế độ cài đặt liên quan đến hạn mức, hãy chọn Hạn mức. Để xem thống kê sử dụng, hãy chọn Mức sử dụng.

Để yêu cầu tăng hạn mức tối đa, vui lòng sử dụng biểu mẫu yêu cầu hạn mức API Analytics. Hãy nhớ xem lại thông tin và làm theo hướng dẫn trong biểu mẫu yêu cầu hạn mức trước khi gửi yêu cầu. Đối với API Báo cáo phiên bản 4, tên API trong Google API Console là Google Analytics Reporting API. Tất cả các API phiên bản 3 khác (ví dụ: API Quản lý phiên bản 3, API Báo cáo chính phiên bản 3, API Báo cáo theo thời gian thực phiên bản 3, API Xoá người dùng phiên bản 3) được liệt kê trong API Analytics trong Bảng điều khiển API của Google.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý hạn mức và cách tinh chỉnh ứng dụng của bạn để sử dụng hạn mức, hãy xem bài viết Theo dõi API và giới hạn mức sử dụng.