Chính sách không dùng dữ liệu cho API Google Analytics

Tài liệu này mô tả chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu cho các API báo cáo chính và API siêu dữ liệu.

Tổng quan

Các phương diện và chỉ số (cột) được dùng để truy vấn các API Báo cáo của Google Analytics. Đôi khi, bạn cần phải thêm, xoá hoặc đổi tên các cột này. Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu được đưa ra để tăng cường tính minh bạch về cách diễn ra những thay đổi này.

Tất cả các thay đổi đối với cột sẽ được thông báo qua nhật ký thay đổiAPI siêu dữ liệu sẽ tự động cập nhật để phản ánh những thay đổi này.

Nội dung của chính sách này

Chính sách này đề cập đến các phương diện và chỉ số do API công khai hiển thị. Dữ liệu này không bao gồm yêu cầu API (tham số truy vấn), phản hồi của API, giá trị do API trả về hoặc các tổ hợp phương diện và chỉ số hợp lệ.

Dữ liệu mới

Khi các cột mới được thêm vào API:

Xoá dữ liệu

Khi các cột bị xoá khỏi API:

 • Nhật ký thay đổi của API tương ứng sẽ được cập nhật với thông tin chi tiết về(các) cột bị xoá.
 • Trong API siêu dữ liệu, thuộc tính cột status sẽ được đặt thành DEPRECATED.
 • (Các) cột này sẽ tiếp tục hoạt động trong các truy vấn báo cáo trong tối thiểu 6 tháng.
 • Sau 6 tháng, (các) cột này sẽ bị xoá khỏi API siêu dữ liệu và việc truy vấn(các) cột trong API báo cáo sẽ dẫn đến lỗi 400 Bad Request.

Đổi tên dữ liệu

Khi cột được đổi tên:

 • Nhật ký thay đổi của API tương ứng sẽ được cập nhật với thông tin chi tiết về(các) cột gốc và cột thay thế.
 • Trong API siêu dữ liệu , thuộc tính status của cột ban đầu sẽ được đặt thành DEPRECATED và thuộc tính replacedBy sẽ được đặt thành mã nhận dạng của cột thay thế.
 • (Các) cột ban đầu sẽ tiếp tục hoạt động trong các truy vấn báo cáo trong tối thiểu 6 tháng.
 • Sau 6 tháng, (các) cột ban đầu sẽ bị xoá khỏi API siêu dữ liệu và việc truy vấn(các) cột trong API báo cáo sẽ dẫn đến lỗi 400 Bad Request.

Xoá thuộc tính

Khi thuộc tính bị xoá khỏi API siêu dữ liệu:

 • Nhật ký thay đổi API siêu dữ liệu sẽ được cập nhật để cung cấp thông tin chi tiết về(các) thuộc tính bị xoá.
 • (Các) thuộc tính này vẫn sẽ có trong API siêu dữ liệu trong tối thiểu 6 tháng.
 • Sau 6 tháng, (các) thuộc tính này sẽ bị xoá khỏi API siêu dữ liệu.

Nhóm

Đôi khi, bạn cần phải thay đổi tên của một nhóm hoặc thứ tự của các cột. Khi điều này xảy ra: