Nhật ký thay đổi API báo cáo chính của Google Analytics

Chúng tôi cập nhật API Báo cáo chính của Google Analytics theo định kỳ để cung cấp các tính năng mới và sửa các lỗi phát hiện được trong các phiên bản trước. Trong hầu hết các trường hợp, những thay đổi này sẽ minh bạch đối với nhà phát triển API. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần thực hiện các thay đổi yêu cầu nhà phát triển sửa đổi ứng dụng hiện có của họ.

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với API Báo cáo chính của Google Analytics có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Nhà phát triển API nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem có thông báo mới nào không. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin về các thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm API Báo cáo chính, API Báo cáo phễu đa kênh và API Báo cáo theo thời gian thực.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API Hoạt động của người dùng

 • API hoạt động của người dùng cho phép bạn truy xuất tất cả dữ liệu được liên kết với một Client ID hoặc User ID trong một phạm vi ngày nhất định. Chế độ này chủ yếu nhằm hỗ trợ chủ sở hữu tài sản muốn cấp quyền truy cập tự động vào dữ liệu của người dùng trực tiếp cho người dùng đó. Truy cập Hướng dẫn về API hoạt động người dùng để biết thêm chi tiết.

Bản phát hành này tăng số hàng tối đa được trả về trong tập hợp kết quả API Báo cáo Analytics phiên bản 4.

Số hàng tối đa được trả về trong đối tượng API Báo cáo Analytics phiên bản 4 ReportData tăng từ 10.000 lên 100.000.

Bản phát hành này bổ sung bản xem trước Hệ thống hạn mức dựa trên tài nguyên cho API Báo cáo Google Analytics phiên bản 4, cho phép sử dụng ngưỡng lấy mẫu cao hơn cho khách hàng Analytics 360 (Premium).

Bản phát hành này sẽ ngừng sử dụng tính năng Sản phẩm có liên quan cũng như các phương diện và chỉ số được liên kết. Bạn nên xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

Bản phát hành này không còn dùng các phương diện và chỉ số sau:

 • ga:correlationModelId
 • ga:queryProductId
 • ga:queryProductName
 • ga:queryProductVariation
 • ga:relatedProductId
 • ga:relatedProductName
 • ga:relatedProductVariation
 • ga:correlationScore
 • ga:queryProductQuantity
 • ga:relatedProductQuantity

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới vào API; hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa. Bản phát hành này cũng sẽ loại bỏ một số phương diện và chỉ số không dùng nữa; hãy xem lại Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu cho các API Google Analytics để hiểu toàn bộ quy trình xoá dữ liệu.

Thời gian

 • Phương diện mới ga:dateHourMinute, kết hợp ga:date, ga:hourga:minute.

Xoá dữ liệu

Bản phát hành này xoá những phương diện và chỉ số không dùng nữa sau đây:

 • ga:socialactivities
 • ga:socialactivityaction
 • ga:socialactivitydisplayname
 • ga:socialactivityendorsingurl
 • ga:socialactivitynetworkaction
 • ga:socialactivitypost
 • ga:socialactivitytagssummary
 • ga:socialactivitytimestamp
 • ga:socialactivityuserhandle
 • ga:socialactivityuserphotourl
 • ga:socialactivityuserprofileurl
 • ga:socialinteractionspervisit

Bản phát hành này cập nhật các chỉ số và phương diện hiện có trong API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Chỉ số người dùng

Cách tính toán chỉ số Số người dùngSố người dùng đang hoạt động đã được cập nhật để tính số người dùng một cách hiệu quả hơn. Bạn có thể thấy một thay đổi nhỏ trong chỉ số của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết Cách xác định người dùng cho chỉ số người dùng.

Chỉ số người dùng bị ảnh hưởng khi cập nhật tính năng:

 • ga:users – Tổng số người dùng trong khoảng thời gian được yêu cầu.
 • ga:1dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 1 ngày mỗi ngày trong khoảng thời gian đã yêu cầu.
 • ga:7dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 7 ngày mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • ga:14dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 14 ngày mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu.
 • ga:30dayusers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 30 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu.

Số sự kiện duy nhất

Chúng tôi sắp hết thời gian ngừng sử dụng cho ga:uniqueEvents. Sau ngày 26 tháng 3 năm 2017, định nghĩa cho ga:uniqueEvents sẽ được cập nhật và chỉ số ga:uniqueEventsTemporary riêng tư sẽ bị xóa khỏi API. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới vào API, cải thiện thông báo lỗi và bắt đầu thực thi các thay đổi đã thông báo trước đó cho phương diện và chỉ số AdSense.

Phương diện người dùng

 • Phương diện – ga:userBucket – Đối với bất kỳ người dùng cụ thể nào, phương diện Nhóm người dùng (có giá trị từ 1 đến 100) cho biết nhóm mà người dùng đã được chỉ định. Hãy xem bài viết Thử nghiệm chiến dịch tái tiếp thị để biết thông tin chi tiết.

Thông báo lỗi

Trong trường hợp trước đó API sẽ trả về một thông báo lỗi không chính xác, Unknown dimension(s): hoặc Unknown metric(s): khi yêu cầu dữ liệu với các điều kiện chưa được đáp ứng, thì giờ đây API sẽ trả về thông báo: Restricted metric(s): ... can only be queried under certain conditions.

Phương diện và chỉ số AdSense

Những chế độ xem được liên kết không phải AdSense sẽ bị hạn chế truy vấn các phương diện và chỉ số AdSense. Bạn sẽ thấy lỗi khi truy vấn những phương diện và chỉ số này bằng chế độ xem được liên kết không phải AdSense.

Đây là bản phát hành sửa lỗi, giúp khắc phục vấn đề với các phương diện và chỉ số AdSense, đồng thời thông báo về sự thay đổi sắp tới đối với các phương diện và chỉ số này.

Phương diện và chỉ số AdSense

Bản phát hành này khắc phục sự cố bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2017, trong đó việc truy vấn thứ nguyên và chỉ số AdSense sẽ trả về lỗi "Chỉ số không xác định" cho các chế độ xem được liên kết không phải AdSense.

Thay đổi sắp tới

Kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2017, những chế độ xem không được liên kết với AdSense sẽ bị hạn chế truy vấn phương diện và chỉ số AdSense. Bạn sẽ thấy lỗi khi truy vấn những phương diện và chỉ số này bằng chế độ xem được liên kết không phải AdSense.

Bản phát hành này bổ sung chỉ số mới sau đây vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Chỉ số được tính

Bản phát hành này hỗ trợ thêm các chỉ số được tính.

 • Chỉ số – ga:calcMetric_ – Giá trị của chỉ số được tính mà bạn yêu cầu, trong đó là tên của chỉ số được tính do người dùng xác định. Lưu ý rằng loại dữ liệu của ga:calcMetric_ có thể là FLOAT, INTEGER, CURRENCY, THỜI GIAN hoặc PERCENT. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem bài viết Giới thiệu về chỉ số được tính.

Bản phát hành này bổ sung một chỉ số mới cho API. Hệ thống cũng ngừng sử dụng một chỉ số hiện có. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Theo dõi sự kiện

Định nghĩa về ga:uniqueEvents sẽ thay đổi để phản ánh chính xác hơn số lượng sự kiện riêng biệt. Để ảnh hưởng đến thay đổi này, về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ không dùng chỉ số ga:uniqueEvents hiện tại nữa theo chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu của chúng tôi. Nếu muốn thử định nghĩa mới, bạn có thể tham chiếu đến chỉ số riêng tư ga:uniqueEventsTemporary. Chỉ số này sẽ tính số lượng sự kiện riêng biệt chính xác hơn. Chúng tôi cũng sẽ ra mắt một chỉ số mới ga:uniqueDimensionCombinations. Chỉ số này giữ nguyên định nghĩa hiện tại của ga:uniqueEvents. Sau khoảng thời gian ngừng sử dụng thích hợp (khoảng 6 tháng), chỉ số riêng tư ga:uniqueEventsTemporary sẽ bị xoá và chỉ số gốc ga:uniqueEvents sẽ thể hiện chính xác số lượng sự kiện riêng biệt. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.

Số sự kiện duy nhất

 • Chỉ số – ga:uniqueEvents – Định nghĩa của ga:uniqueEvents sẽ sớm thay đổi để phản ánh chính xác hơn số lượng sự kiện riêng biệt. Vui lòng dùng ga:uniqueDimensionCombinations nếu bạn muốn giữ lại định nghĩa hiện tại. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.
 • Chỉ số – ga:uniqueDimensionCombinations - Kết hợp phương diện duy nhất tính số lượng kết hợp phương diện-giá trị duy nhất cho mỗi phương diện trong một báo cáo. Chỉ số này cho phép bạn xử lý trước các thứ nguyên được kết hợp (được nối), giúp báo cáo linh hoạt hơn mà không phải cập nhật triển khai theo dõi hoặc sử dụng thêm vùng thứ nguyên tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu trợ giúp về Sự kiện duy nhất.

Kiểm thử chuyển đổi – Riêng tư

 • Chỉ số – ga:uniqueEventsTemporary – Số sự kiện riêng biệt; đây sẽ là định nghĩa mới cho ga:uniqueEvents. Bạn có thể sử dụng chỉ số này để nắm được định nghĩa mới trước khi thay đổi. Xin lưu ý rằng chỉ số này là riêng tư và sẽ không xuất hiện trong Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Trình quản lý giá thầu của DoubleClick

 • Phương diện – ga:dbmClickAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickCreativeId - Mã quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickExchange - Tên nền tảng trao đổi DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickExchangeId - Mã nền tảng trao đổi DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickInsertionOrder - Tên đơn đặt hàng quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickInsertionOrderId – Mã đơn đặt hàng quảng cáo DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickLineItem - Tên mục hàng DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên hoạt động trên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickLineItemId - Mã mục hàng DBM của lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickSite - Tên trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho nhấp chuột DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmClickSiteId - Mã trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho lượt nhấp DBM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventAdvertiserId - Mã nhà quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventCreativeId - Mã quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventExchange - Tên nền tảng trao đổi DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventExchangeId - Mã nền tảng trao đổi DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventInsertionOrder - Tên đơn đặt hàng quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventInsertionOrderId - Mã đơn đặt hàng quảng cáo DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventLineItem - Tên mục hàng DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dbmLastEventLineItemId - Mã mục hàng DBM của sự kiện DBM cuối cùng (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventSite - Tên trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện - ga:dbmLastEventSiteId - Mã trang web DBM nơi quảng cáo DBM được hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DBM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DBM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCPA – eCPA doanh thu của DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCPC – eCPC doanh thu DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số - ga:dbmCPM - eCPM doanh thu DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCTR – CTR DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmClicks - Tổng số lần nhấp DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmConversions - Tổng số chuyển đổi DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmCost – Chi phí DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số – ga:dbmImpressions - Tổng số lượt hiển thị DBM (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Chỉ số - ga:dbmROAS - ROAS DBM (chỉ Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DBM).
 • Phương diện – ga:dsAdGroup – Nhóm quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAdGroupId – Mã nhóm quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAdvertiser – Nhà quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAdvertiserId – Mã nhận dạng nhà quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAgency – Công ty quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsAgencyId – Mã đại lý DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsCampaign – Chiến dịch DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsCampaignId – Mã chiến dịch DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsEngineAccount – Tài khoản công cụ DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsEngineAccountId – Mã tài khoản DS Engine (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsKeyword – Từ khoá DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • Phương diện – ga:dsKeywordId – Mã từ khoá DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsCPC - Chi phí mỗi lượt nhấp của nhà quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsCTR – Tỷ lệ nhấp DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsClicks - Số lượt nhấp DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsCost - Chi phí DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsImpressions – Số lượt hiển thị DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsProfit – DS Profie (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsReturnOnAdSpend – Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).
 • ga:dsRevenuePerClick – Doanh thu mỗi lượt nhấp DS (chỉ dành cho Analytics 360, yêu cầu tích hợp với DS).

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Bản phát hành này cũng bổ sung một số hạn chế nhất định về việc kết hợp các phương diện có thể được kết hợp với nhau. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Mạng địa lý

 • Phương diện – ga:continentId - Mã lục địa của người dùng, được lấy từ địa chỉ IP hoặc mã địa lý của người dùng.

Các quy định hạn chế

Không thể xếp hạng các phương diện sau trong các nhóm sau với các phương diện trong các nhóm khác:

 • Truy cập vào Nhóm thông tin mua sắm
  • ga:checkoutOptions
  • ga:shoppingStage
 • Nhóm thử nghiệm GWO
  • ga:experimentVariant
  • ga:experimentId
 • Nhóm đối tượng có cùng mối quan tâm
  • ga:interestOtherCategory
 • Thuộc Nhóm lợi ích thị trường
  • ga:interestInMarketCategory
 • Nhóm quảng cáo nội bộ:
  • ga:internalPromotionCreative
  • ga:internalPromotionId
  • ga:internalPromotionName
  • ga:internalPromotionPosition
 • Nhóm quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu:
  • ga:interestAffinityCategory

Bản phát hành này đưa ra các giới hạn và hạn mức mới. Xem tài liệu về Giới hạn và hạn mức để biết thông tin chi tiết.

Báo cáo lỗi

Bản phát hành này bắt đầu thực thi các giới hạn đối với (5XX) yêu cầu báo cáo không thành công.

 • 10 yêu cầu không thành công cho mỗi dự án trong mỗi hồ sơ mỗi giờ.
 • 50 yêu cầu không thành công cho mỗi dự án trong mỗi hồ sơ mỗi ngày.

Giới hạn tổng hợp

Bản phát hành này bắt đầu thực thi các giới hạn đối với các yêu cầu tổng hợp:

 • Một yêu cầu báo cáo hiện có thể có tối đa 2 trung tâm tổng hợp.
 • Bảng tổng hợp có thể có tối đa 4 phương diện.
 • Phương diện tổng hợp là một phần của quy định hạn chế về tổng số phương diện được phép trong yêu cầu.
 • metrics tổng hợp là một phần của quy định hạn chế về tổng số chỉ số được phép trong yêu cầu.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Mạng địa lý

 • Phương diện - ga:metroId - Mã Khu vực thị trường được chỉ định (DMA) gồm ba chữ số mà từ đó lưu lượng truy cập đến, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý của người dùng.

DoubleClick for Publishers

 • Chỉ số - ga:dfpImpressions - Một lần hiển thị quảng cáo DFP sẽ được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ được hiển thị trên trang web. Ví dụ: nếu một trang có hai đơn vị quảng cáo được xem cùng một lúc, chúng tôi sẽ hiển thị hai hiển thị (liên kết DFP đã bật và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpCoverage – Mức độ phù hợp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu quảng cáo trả về ít nhất một quảng cáo. Nhìn chung, mức độ phù hợp có thể giúp xác định các trang web mà tài khoản DFP không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. (Số lần hiển thị quảng cáo / Tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100 (Đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpMonetizedPageviews - Chỉ số này đo lường tổng số lượt xem trang trên thuộc tính đã được hiển thị cùng với quảng cáo từ tài khoản DFP được liên kết. Lưu ý rằng một trang có thể có nhiều đơn vị quảng cáo (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpImpressionsPerSession - Tỷ lệ số lượt hiển thị quảng cáo DFP so với số phiên hoạt động Analytics (Số lượt hiển thị quảng cáo / Số phiên hoạt động Analytics) (Đã bật tính năng liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP)."
 • Chỉ số – ga:dfpViewableImpressionsPercent – Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo có thể xem. Một lần hiển thị được coi là lần hiển thị có thể xem khi lần hiển thị đó đã xuất hiện trong trình duyệt của người dùng và có cơ hội được nhìn thấy (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpClicks - Số lần quảng cáo DFP được nhấp trên trang web (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpCTR - Tỷ lệ phần trăm số lần xem trang dẫn đến một lần nhấp vào quảng cáo DFP (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:dfpRevenue - Doanh thu DFP là ước tính tổng doanh thu quảng cáo dựa trên số lần hiển thị được phân phát (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP chưa được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpRevenuePer1000Sessions - Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo DFP trên 1.000 phiên Analytics. Lưu ý rằng chỉ số này dựa trên các phiên trên trang web, không dựa trên số lần hiển thị quảng cáo (liên kết DFP đã bật và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:dfpECPM – Chi phí hiệu quả cho mỗi nghìn lượt xem trang. Đây là doanh thu DFP trên mỗi 1.000 lượt xem trang (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillImpressions - Số lần hiển thị chèn lấp là tổng tất cả các lần hiển thị quảng cáo AdSense hoặc Ad Exchance được phân phát dưới dạng chèn lấp thông qua DFP. Một lượt hiển thị quảng cáo sẽ được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ hiển thị trên trang web. Ví dụ: nếu một trang có hai đơn vị quảng cáo được xem cùng một lúc, chúng tôi sẽ hiển thị hai hiển thị (liên kết DFP đã bật và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillCoverage – Mức độ phù hợp của quảng cáo chèn lấp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu quảng cáo chèn lấp trả về ít nhất một quảng cáo. Nói chung, mức độ phù hợp có thể giúp xác định các trang web mà tài khoản nhà xuất bản không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. (Số lần hiển thị quảng cáo / Tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100. Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này sẽ là giá trị trung bình có trọng số của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:backfillMonetizedPageviews - Chỉ số này đo lường tổng số lượt xem trang trên thuộc tính đã được hiển thị với ít nhất một quảng cáo từ(các) tài khoản chèn lấp được liên kết. Lưu ý rằng một lượt xem trang kiếm tiền có thể bao gồm nhiều lần hiển thị quảng cáo (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillImpressionsPerSession – Tỷ lệ số lượt hiển thị quảng cáo thay thế so với số phiên hoạt động Analytics (Số lượt hiển thị quảng cáo / Số phiên hoạt động Analytics). Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số - ga:backfillViewableImpressionsPercent - Tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị quảng cáo chèn lấp có thể xem. Một lượt hiển thị được coi là lượt hiển thị có thể xem khi lượt hiển thị đó đã xuất hiện trong trình duyệt của người dùng và có cơ hội được xem. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này sẽ là giá trị trung bình có trọng số của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillClicks – Số lần quảng cáo chèn lấp được nhấp vào trên trang web. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillCTR - Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị chèn lấp dẫn đến một lượt nhấp vào quảng cáo. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này sẽ là giá trị trung bình có trọng số của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillRevenue – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo chèn lấp. Nếu AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillRevenuePer1000Sessions – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo chèn lấp trên mỗi 1.000 phiên hoạt động Analytics. Xin lưu ý rằng chỉ số này dựa trên các phiên hoạt động trên trang web chứ không dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo. Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."
 • Chỉ số – ga:backfillECPM – Chi phí hiệu quả cho mỗi nghìn lượt xem trang. Đây là Doanh thu chèn lấp của DFP trên mỗi 1.000 lượt xem trang. Nếu cả AdSense và Ad Exchange đều cung cấp quảng cáo chèn lấp, thì chỉ số này là tổng của hai tài khoản chèn lấp (đã bật liên kết DFP và Ẩn doanh thu DFP không được bật)."

Đây là bản phát hành sửa lỗi, giúp khắc phục vấn đề về phân đoạn và lấy mẫu.

Phân đoạn

Bản phát hành này khắc phục vấn đề khiến một nhóm nhỏ các yêu cầu có phân khúc Tất cả người dùng (gaid::-1) bị tính thiếu trong API báo cáo chính phiên bản 3 và bị chia thành hai phân đoạn trong API báo cáo Analytics phiên bản 4.

Lấy mẫu

Bản phát hành này khắc phục vấn đề một phần các yêu cầu từ bảng tuỳ chỉnh sẽ trả về dữ liệu được lấy mẫu.

Đây là bản phát hành sửa lỗi, giúp khắc phục vấn đề khi thực hiện các yêu cầu nhóm thuần tập API Báo cáo Analytics phiên bản 4.

Yêu cầu nhóm thuần tập

Yêu cầu nhóm thuần tập hiện có thể yêu cầu tất cả các phương diện nhóm thuần tập; trước đây, API sẽ trả về lỗi khi yêu cầu các phương diện ga:acquisition....

Giá trị vòng đời của yêu cầu có giá trị vòng đời

Xin lưu ý rằng yêu cầu về giá trị toàn thời gian chỉ có thể tạo báo cáo Giá trị toàn thời gian cho lượt xem ứng dụng.

Bản phát hành này công bố một phiên bản mới của API, API Báo cáo Analytics phiên bản 4. API mới này là phương pháp lập trình nâng cao nhất để truy cập dữ liệu báo cáo trong Google Analytics.

Tính năng chính

Google Analytics được xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng báo cáo dữ liệu mạnh mẽ. API này cho phép nhà phát triển khai thác sức mạnh của nền tảng Google Analytics. Analytics Reporting API phiên bản 4 có một số tính năng chính như sau:

 • Biểu thức chỉ số - API cho phép bạn yêu cầu không chỉ các chỉ số tích hợp mà còn yêu cầu biểu thức chỉ số toán học. Ví dụ: số mục tiêu hoàn thành trên mỗi số phiên có thể được biểu thị trong yêu cầu dưới dạng ga:goal1completions/ga:sessions.
 • Nhiều phạm vi ngày – Hỗ trợ yêu cầu hai phạm vi ngày, cho phép bạn so sánh dữ liệu trong hai khoảng thời gian trong một yêu cầu.
 • Nhóm thuần tập và Giá trị vòng đời – API có nhiều từ vựng để yêu cầu báo cáo Nhóm thuần tập và báo cáo Giá trị vòng đời.
 • Nhiều phân khúc – Giờ đây, bạn có thể yêu cầu nhiều phân khúc trong một yêu cầu.

Bắt đầu

Hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển để biết tất cả thông tin chi tiết về cách bắt đầu sử dụng API này.

Chính sách về hạn mức

API Báo cáo Analytics phiên bản 4 có các hạn mức và giới hạn riêng. Vì đây là API mới nên các giới hạn và hạn mức này có thể thay đổi.

Di chuyển

Cùng với hướng dẫn di chuyển, chúng tôi cũng cung cấp thư viện tương thích Python trên GitHub.

Thứ nguyên và chỉ số

Bản phát hành này cũng thêm một bộ các phương diện và chỉ số dành riêng cho API Báo cáo Analytics phiên bản 4. Hãy xem trình khám phá phương diện và chỉ số để biết định nghĩa đầy đủ về danh sách.

 • Phương diện – ga:cohort – Tên của nhóm thuần tập chứa người dùng dựa trên định nghĩa nhóm thuần tập. Tuỳ thuộc vào cách xác định nhóm thuần tập, một người dùng có thể thuộc về nhiều nhóm thuần tập, tương tự như cách một người dùng có thể thuộc về nhiều phân khúc.

 • Phương diện – ga:cohortNthDay – mức chênh lệch ngày dựa trên 0 so với ngày xác định nhóm thuần tập. Ví dụ: nếu một nhóm thuần tập được xác định với ngày truy cập đầu tiên là 2015-09-01, thì đối với ngày 2015-09-04, ga:cohortNthDay sẽ là 3.

 • ga:cohortNthMonth – mức chênh lệch tháng dựa trên 0 so với ngày xác định nhóm thuần tập.

 • Phương diện – ga:cohortNthWeek – mức chênh lệch tuần dựa trên 0 so với ngày xác định nhóm thuần tập.

 • Phương diện – ga:acquisitionTrafficChannel – Kênh lưu lượng truy cập mà qua đó người dùng được thu nạp. Mã này được trích xuất từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng. Kênh lưu lượng truy cập được tính toán dựa trên quy tắc nhóm kênh mặc định (ở cấp chế độ xem nếu có) tại thời điểm thu nạp người dùng.

 • Phương diện – ga:acquisitionSource – Nguồn mà qua đó người dùng được thu nạp. Bắt nguồn từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng.

 • Phương diện – ga:acquisitionMedium – Phương tiện mà qua đó người dùng được thu nạp. Bắt nguồn từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng.

 • Phương diện – ga:acquisitionSourceMedium – Giá trị kết hợp của ga:userRevenueSource và ga:vẽMedium.

 • Phương diện – ga:acquisitionCampaign Chiến dịch đã thu nạp được người dùng thông qua đó. Bắt nguồn từ phiên hoạt động đầu tiên của người dùng.

 • Chỉ số – ga:cohortActiveUsers – Chỉ số này có liên quan khi xét đến các phương diện bù trừ dựa trên 0 (ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek hoặc ga:cohortNthMonth). Chỉ số này cho biết số người dùng trong nhóm thuần tập đang hoạt động trong khoảng thời gian tương ứng với ngày/tuần/tháng của nhóm thuần tập. Ví dụ: đối với ga:cohortNthWeek = 1, số người dùng (trong nhóm thuần tập) đang hoạt động trong tuần thứ hai. Nếu yêu cầu không có bất kỳ giá trị nào trong số ga:cohortNthDay, ga:cohortNthWeek hoặc ga:cohortNthMonth, thì chỉ số này sẽ có cùng giá trị với ga:cohortTotalUsers.

 • Chỉ số – ga:cohortTotalUsers – Số người dùng thuộc nhóm thuần tập, còn được gọi là quy mô nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortAppviewsPerUser – Số lượt xem ứng dụng trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số - ga:cohortGoalCompletionsPerUser - Số mục tiêu hoàn thành trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortPageviewsPerUser – Số lượt xem trang trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortRetentionRate – Tỷ lệ giữ chân nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortRevenuePerUser – Doanh thu trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortVisitDurationPerUser – Thời lượng phiên trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortSessionsPerUser – Số phiên trên mỗi người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortTotalUsersWithLifetimeCriteria – Chỉ số này có liên quan trong trường hợp một yêu cầu có các phương diện ga:acquisitionTrafficChannel, ga:acquisitionSource, ga:acquisitionMedium hoặc ga:acquisitionCampaign. Chỉ số này thể hiện số lượng người dùng trong các nhóm thuần tập mà bạn thu nạp được thông qua kênh, nguồn, phương tiện hoặc chiến dịch hiện tại. Ví dụ: đối với ga:acquisitionTrafficChannel=Direct, giá trị này đại diện cho số người dùng trong nhóm thuần tập đã được thu nạp trực tiếp. Nếu không có phương diện nào được đề cập, thì giá trị của phương diện đó sẽ bằng ga:cohortTotalUsers.

 • Chỉ số – ga:cohortAppviewsPerUserWithLifetimeCriteria – Số lượt xem ứng dụng trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortGoalCompletionsPerUserWithLifetimeCriteria - Số mục tiêu hoàn thành trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortPageviewsPerUserWithLifetimeCriteria – Số lượt xem trang trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortRevenuePerUserWithLifetimeCriteria – Doanh thu trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

 • Chỉ số – ga:cohortSessionsPerUserWithLifetimeCriteria – Thời lượng phiên trên mỗi người dùng cho phương diện thu nạp người dùng cho một nhóm thuần tập.

Các phương diện và chỉ số của Trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội sẽ không được dùng nữa và sẽ chỉ báo cáo về dữ liệu trong quá khứ kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2016. Sau ngày này, dữ liệu mới sẽ không xuất hiện. Theo Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu, các phương diện và chỉ số này sẽ bị xóa sau ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Hoạt động trên mạng xã hội

Các phương diện và chỉ số này không được dùng nữa và sẽ bị xóa sau ngày 30 tháng 9 năm 2016. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

 • Phương diện - ga:socialActivityEndorsingUrl - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL của hoạt động trên mạng xã hội (ví dụ: URL của bài đăng trên Google+, URL của nhận xét trên blog, v.v.).
 • Phương diện – ga:socialActivityDisplayName - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là tiêu đề của hoạt động trên mạng xã hội do người dùng mạng xã hội đăng.
 • Phương diện - ga:socialActivityPost - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là nội dung của hoạt động trên mạng xã hội (ví dụ: nội dung của thông báo được đăng trong Google+) do người dùng mạng xã hội đăng.
 • Phương diện – ga:socialActivityTimestamp – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là thời gian hoạt động trên mạng xã hội diễn ra trên mạng xã hội.
 • Phương diện – ga:socialActivityUserHandle – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là tên người dùng trên mạng xã hội (ví dụ: tên hoặc mã nhận dạng) của người dùng đã thực hiện hoạt động đó trên mạng xã hội."
 • Phương diện – ga:socialActivityUserPhotoUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL của ảnh được liên kết với hồ sơ trên mạng xã hội của người dùng.“
 • Phương diện – ga:socialActivityUserProfileUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL của hồ sơ mạng xã hội của những người dùng được liên kết.
 • Phương diện – ga:socialActivityTagsSummary – Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là một tập hợp thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được liên kết với hoạt động trên mạng xã hội."
 • Phương diện – ga:socialActivityAction – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, trường này thể hiện loại hành động trên mạng xã hội (ví dụ: bỏ phiếu, nhận xét, +1, v.v.) liên quan đến hoạt động.
 • Phương diện – ga:socialActivityNetworkAction – Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là loại hành động trên mạng xã hội và mạng xã hội nơi hoạt động bắt nguồn.
 • Phương diện – ga:socialActivityContentUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là URL do người dùng mạng xã hội được liên kết chia sẻ.
 • Chỉ số – ga:socialActivities – Tổng số hoạt động trong đó URL nội dung được chia sẻ hoặc đề cập trên mạng đối tác của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Nền tảng hoặc thiết bị

 • Kích thước - ga:browserSize - Kích thước khung nhìn của trình duyệt của người dùng. Kích thước trình duyệt là phương diện trong phạm vi phiên hoạt động, ghi lại kích thước ban đầu của khung nhìn tính bằng pixel và được định dạng là chiều rộng X chiều cao. Ví dụ: 1920x960.

Bản phát hành này bổ sung một tham số mới vào API.

Bao gồm các hàng trống

 • Bản phát hành này bổ sung tham số không bắt buộc mới include-empty-rows. Khi đặt tham số này thành false hàng không có dữ liệu, tham số này sẽ bị loại khỏi phản hồi. Giá trị mặc định là true. Đây là một thay đổi không gây lỗi và do đó, bạn không cần phải cập nhật mã. Hãy xem tài liệu tham khảo về API Báo cáo chính để biết thông tin chi tiết.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Người dùng

 • Chỉ số – ga:1dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 1 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị được trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 1 ngày kết thúc vào ngày đã chọn.
 • Chỉ số – ga:7dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 7 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị được trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 7 ngày, kết thúc vào ngày đã chọn.
 • Chỉ số – ga:14dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 14 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 14 ngày, kết thúc vào ngày đã chọn.
 • Chỉ số – ga:30dayUsers – Tổng số người dùng đang hoạt động trong 30 ngày cho mỗi ngày trong khoảng thời gian yêu cầu. Bạn phải chỉ định ít nhất một trong số ga:nthDay, ga:date hoặc ga:day làm phương diện để truy vấn chỉ số này. Đối với ngày đã chọn, giá trị được trả về sẽ là tổng số người dùng duy nhất trong khoảng thời gian 30 ngày, kết thúc vào ngày đã chọn.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

DoubleClick Ad Exchange (AdX)

 • Chỉ số - ga:adxCTR - Tỷ lệ phần trăm số lần xem trang dẫn đến nhấp chuột vào quảng cáo AdX.
 • Chỉ số - ga:adxClicks - Số lần quảng cáo AdX được nhấp trên trang web của bạn.
 • Chỉ số – ga:adxCoverage – Mức độ phù hợp là tỷ lệ phần trăm các yêu cầu quảng cáo trả về ít nhất một quảng cáo. Nhìn chung, mức độ phù hợp có thể giúp bạn xác định các trang web mà tài khoản AdX của bạn không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu. (Số lần hiển thị quảng cáo / Tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100
 • Chỉ số – ga:adxECPM – Chi phí hiệu quả cho mỗi nghìn lượt xem trang. Đây là Doanh thu AdX của bạn trên mỗi 1.000 lượt xem trang.
 • Chỉ số - ga:adxImpressions - Một lần hiển thị quảng cáo AdX được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ hiển thị trên trang web của bạn. Ví dụ: nếu một trang có hai đơn vị quảng cáo được xem cùng một lúc thì chúng tôi sẽ hiển thị hai lượt hiển thị.
 • Chỉ số – ga:adxImpressionsPerSession – Tỷ lệ số lượt hiển thị quảng cáo AdX với số phiên Analytics (Số lượt hiển thị quảng cáo / Số phiên Analytics).
 • Chỉ số - ga:adxMonetizedPageviews - Số lượt xem trang có kiếm tiền đo lường tổng số lượt xem trang trên thuộc tính đã được hiển thị cùng với quảng cáo từ tài khoản AdX được liên kết của bạn. Lưu ý: Một trang có thể có nhiều đơn vị quảng cáo.
 • Chỉ số – ga:adxRevenue – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo AdX.
 • Chỉ số – ga:adxRevenuePer1000Sessions – Tổng doanh thu ước tính từ quảng cáo AdX trên 1000 phiên hoạt động Analytics. Lưu ý rằng chỉ số này dựa trên các phiên hoạt động cho trang web của bạn và không dựa trên số lần hiển thị quảng cáo.
 • Chỉ số – ga:adxViewableImpressionsPercent - Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị quảng cáo có thể xem. Một lần hiển thị được coi là lần hiển thị có thể xem khi lần hiển thị đó đã xuất hiện trong trình duyệt của người dùng và có cơ hội được nhìn thấy.

Bản phát hành này không dùng các phương diện hoặc chỉ số hiện có nữa. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Phương diện không dùng nữa

Các phương diện này không được dùng nữa. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

 • Phương diện – ga:adSlotPosition – Sử dụng ga:adSlot.
 • Phương diện – ga:nextPagePath – Sử dụng ga:pagePath.
 • Phương diện – ga:nextContentGroupXX – Sử dụng ga:contentGroupXX.

Bản phát hành này bổ sung một phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các phương diện và chỉ số.

AdWords

 • Phương diện – ga:adQueryWordCount – Số từ trong cụm từ tìm kiếm.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện mới cho API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các phương diện và chỉ số.

Nền tảng hoặc thiết bị

 • Phương diện – ga:dataSource – Nguồn dữ liệu của lượt truy cập. Lượt truy cập được gửi từ ga.js và analytics.js được báo cáo là "web"; lượt truy cập được gửi từ SDK dành cho thiết bị di động được báo cáo là "ứng dụng". Bạn có thể ghi đè các giá trị này.
 • Phương diện – ga:searchAfterDestinationPage – Trang mà người dùng đã truy cập sau khi thực hiện tìm kiếm nội bộ trên trang web của bạn.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API và không dùng hai chỉ số hiện có nữa. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

ECommerce

 • Chỉ số – ga:transactionsPerUser – Tổng số giao dịch chia cho tổng số người dùng.
 • Chỉ số – ga:revenuePerUser – Tổng doanh thu bán hàng được cung cấp trong giao dịch, không bao gồm phí vận chuyển và thuế chia cho tổng số người dùng.

Người dùng

 • Chỉ số – ga:sessionsPerUser – Tổng số phiên hoạt động chia cho tổng số người dùng.

Mạng địa lý

 • Phương diện - ga:cityId - Mã thành phố của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc mã địa lý.
 • Phương diện - ga:countryIsoCode - Mã ISO quốc gia của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. Các giá trị được cung cấp dưới dạng mã ISO-3166-1 alpha-2.
 • Phương diện - ga:regionId - Mã khu vực của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc mã địa lý. Ở Hoa Kỳ, vùng là tiểu bang, chẳng hạn như New York.
 • Phương diện - ga:regionIsoCode - Mã ISO khu vực của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. Các giá trị được cung cấp dưới dạng mã ISO-3166-2.
 • Phương diện - ga:subContinentCode - Mã tiểu lục địa của người dùng, bắt nguồn từ địa chỉ IP hoặc ID địa lý. Ví dụ: Polynesia hoặc Bắc Âu. Các giá trị được cung cấp dưới dạng mã UN M.49.

DoubleClick Campaign Manager

 • Chỉ số - ga:dcmROAS - Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) DCM (chỉ đặc biệt).

Các chỉ số không dùng nữa

Các chỉ số này không được dùng nữa. Xem Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu: + Chỉ số – ga:dcmROI – Sử dụng ga:dcmROAS. + Chỉ số – ga:dcmMargen – Sử dụng ga:dcmROAS.

Bản phát hành này bổ sung một chỉ số mới vào API và không dùng hai chỉ số hiện có nữa. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

AdWords

 • Chỉ số – ga:ROAS - Lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) là tổng doanh thu giao dịch và giá trị mục tiêu chia cho chi phí quảng cáo phát sinh.

Phương diện và chỉ số không dùng nữa

Các phương diện và chỉ số này đã ngừng hoạt động. Xem Chính sách về việc ngừng sử dụng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu: + Chỉ số – ga:ROI – Sử dụng ga:ROAS. + Chỉ số – ga:margin – Sử dụng ga:ROAS.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới cho API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

AdSense

 • Chỉ số – ga:adsenseCoverage – Tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo trả lại ít nhất một quảng cáo.
 • Chỉ số – ga:adsenseViewableImpressionPercent – Tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị có thể xem.

Bản phát hành này bao gồm việc bổ sung chỉ số phiên mới, thứ nguyên nguồn lưu lượng truy cập mới cũng như thứ nguyên và chỉ số Trình quản lý chiến dịch DoubleClick mới.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Phiên hoạt động

 • Chỉ số – ga:hits – Tổng số lượt truy cập được gửi đến Google Analytics. Chỉ số này tính tổng tất cả các loại lượt truy cập (ví dụ: lượt xem trang, sự kiện, thời gian, v.v.)

Nguồn lưu lượng truy cập

 • Phương diện – ga:campaignCode – Khi sử dụng tính năng theo dõi chiến dịch thủ công, giá trị của thông số theo dõi chiến dịch utm_id.

DoubleClick Campaign Manager

 • Phương diện – ga:dcmClickAd - Tên quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdId - Mã quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdType - Tên loại quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdTypeId - Mã loại quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho gói đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickCampaign - Tên chiến dịch DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCampaignId - Mã chiến dịch DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreative - Tên quảng cáo DCM của nhấp chuột DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeId - ID quảng cáo DCM của lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeType - Tên loại quảng cáo DCM của lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeTypeId - ID loại quảng cáo DCM của nhấp chuột DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickCreativeVersion - Phiên bản quảng cáo DCM của lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickRenderingId - Mã hiển thị DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSite - Tên trang web nơi quảng cáo DCM được hiển thị và được nhấp vào cho lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSiteId - ID trang web DCM nơi quảng cáo DCM được hiển thị và được nhấp vào cho lần nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSitePlacement - Tên vị trí trang web DCM của nhấp chuột DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmClickSitePlacementId - Mã vị trí trang web DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmClickSpotId - Mã cấu hình Floodlight DCM của lượt nhấp DCM khớp với phiên Google Analytics (chỉ dành cho gói đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivity - Tên hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityAndGroup - Tên nhóm và tên hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityGroup - Tên nhóm hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityGroupId - Mã nhóm hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightActivityId - Mã hoạt động Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmFloodlightSpotId - Mã cấu hình Floodlight DCM được liên kết với lượt chuyển đổi Floodlight (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmLastEventAd - Tên quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdId - Mã quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdType - Tên loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdTypeId - Mã loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdvertiser - Tên nhà quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventAdvertiserId - Mã nhận dạng nhà quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện – ga:dcmLastEventAttributionType – Có hai giá trị có thể sử dụng (Nhấp qua và Xem qua). Nếu sự kiện DCM mới nhất được liên kết với phiên Google Analytics là một lượt nhấp, thì giá trị sẽ là Lượt nhấp. Nếu sự kiện DCM cuối cùng được liên kết với phiên Google Analytics là một lượt hiển thị quảng cáo, thì giá trị sẽ là Xem qua (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCampaign - Tên chiến dịch DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCampaignId - Mã chiến dịch DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreative - Tên quảng cáo DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeId - ID quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeType - Tên loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeTypeId - ID loại quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventCreativeVersion - Phiên bản quảng cáo DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventRenderingId - Mã hiển thị DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSite - Tên trang web nơi quảng cáo DCM hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSiteId - ID trang web DCM nơi quảng cáo DCM được hiển thị và được nhấp vào cho sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSitePlacement - Tên vị trí trên trang web DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSitePlacementId - ID vị trí trang web DCM của sự kiện DCM cuối cùng (lần hiển thị hoặc lần nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Phương diện - ga:dcmLastEventSpotId - Mã cấu hình Floodlight DCM của sự kiện DCM gần đây nhất (lượt hiển thị hoặc lượt nhấp trong giai đoạn xem lại DCM) được liên kết với phiên Google Analytics (chỉ dành cho đặc biệt).
 • Chỉ số – ga:dcmFloodlightQuantity - Số lượt chuyển đổi Floodlight của DCM (chỉ đặc biệt).
 • Chỉ số – dcmFloodlightRevenue – Doanh thu Floodlight của DCM (chỉ dành cho dịch vụ đặc biệt).

Bản phát hành này bao gồm việc bổ sung các phương diện và chỉ số mới về nhóm nội dung.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Nhóm nội dung

 • Phương diện – ga:landingContentGroupXX – Nhóm nội dung phù hợp đầu tiên trong phiên của một người dùng.
 • Phương diện – ga:nextContentGroupXX – Chỉ nhóm nội dung đã được truy cập sau một nhóm nội dung khác.
 • Phương diện – ga:contentGroupXX – Nhóm nội dung trên một tài sản. Nhóm nội dung là một tập hợp nội dung cung cấp cấu trúc logic có thể được xác định bằng mã theo dõi hoặc kết quả phù hợp với biểu thức chính quy/tiêu đề trang/url hoặc các quy tắc được xác định trước.
 • Phương diện – ga:previousContentGroupXX – Chỉ nhóm nội dung đã được truy cập trước một nhóm nội dung khác.
 • Chỉ số – ga:contentGroupUniqueViewsXX – Số trang khác nhau (duy nhất) trong một phiên cho nhóm nội dung được chỉ định. Việc này đưa ra cả pagePath và pageTitle để xác định tính duy nhất.

Bản phát hành này bao gồm điều kiện dateOfSession mới cho Phân đoạn và thêm các thứ nguyên và chỉ số Thương mại điện tử nâng cao mới.

Phân đoạn

Phân đoạn hiện hỗ trợ điều kiện dateOfSession mới. Điều kiện này có thể hạn chế phân khúc ở một nhóm người dùng đã bắt đầu phiên trong một phạm vi ngày nhất định. Xem Hướng dẫn dành cho nhà phát triển phân đoạn để biết chi tiết.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa về Thương mại điện tử nâng cao.

Thương mại điện tử nâng cao

 • Phương diện – ga:internalPromotionCreative – Nội dung mẫu quảng cáo được thiết kế cho chương trình khuyến mãi.
 • Phương diện – ga:internalPromotionId – Mã nhận dạng mà bạn đang sử dụng cho chương trình khuyến mãi.
 • Phương diện – ga:internalPromotionName – Tên của chương trình khuyến mãi.
 • Phương diện – ga:internalPromotionPosition – Vị trí của chương trình khuyến mãi trên trang web hoặc màn hình ứng dụng.
 • Phương diện – ga:orderCouponCode – Mã cho phiếu giảm giá cấp đơn đặt hàng.
 • Phương diện – ga:productBrand – Tên thương hiệu mà sản phẩm được bán.
 • Phương diện – ga:productCategoryHierarchy – Danh mục phân cấp mà sản phẩm được phân loại (Thương mại điện tử nâng cao).
 • Phương diện – ga:productCategoryLevelXX – Cấp (1-5) trong hệ thống phân cấp danh mục sản phẩm, bắt đầu từ trên cùng.
 • Phương diện – ga:productCouponCode – Mã cho phiếu giảm giá cấp sản phẩm.
 • Phương diện – ga:productListName – Tên của danh sách sản phẩm mà sản phẩm xuất hiện.
 • Phương diện – ga:productListPosition – Vị trí của sản phẩm trong danh sách sản phẩm.
 • Phương diện – ga:productVariant – Biến thể cụ thể của một sản phẩm, ví dụ: XS, S, M, L cho kích thước hoặc Đỏ, Xanh dương, Xanh lục, Đen cho màu sắc.
 • Phương diện – ga:checkoutOptions – Các lựa chọn của người dùng được chỉ định trong quy trình thanh toán, ví dụ: FedEx, DHL, UPS đối với các lựa chọn giao hàng hoặc Visa, MasterCard, AmEx đối với các tuỳ chọn thanh toán. Thứ nguyên này nên được sử dụng cùng với Giai đoạn mua sắm.
 • Phương diện – ga:shoppingStage – Các giai đoạn khác nhau của trải nghiệm mua sắm mà người dùng đã hoàn tất trong một phiên hoạt động, ví dụ: PRODUCT_VIEW, ADD_TO_CART, Toolbar, v.v.
 • Chỉ số – ga:internalPromotionCTR – Tỷ lệ mà người dùng đã nhấp để xem quảng cáo nội bộ (số lượt nhấp / số lần quảng cáo xuất hiện).
 • Chỉ số – ga:internalPromotionClicks – Số lượt nhấp vào quảng cáo nội bộ.
 • Chỉ số – ga:internalPromotionViews – Số lượt xem quảng cáo nội bộ.
 • Chỉ số – ga:localProductRefundAmount – Số tiền hoàn lại cho một sản phẩm nhất định bằng nội tệ.
 • Chỉ số – ga:localRefundAmount – Tổng số tiền hoàn lại cho giao dịch bằng nội tệ.
 • Chỉ số – ga:productAddsToCart – Số lần sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:productCheckouts – Số lần sản phẩm được đưa vào quy trình thanh toán.
 • Chỉ số – ga:productDetailViews – Số lần người dùng xem trang chi tiết sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productListClicks – Số lần người dùng nhấp vào sản phẩm khi sản phẩm đó xuất hiện trong danh sách sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productListViews – Số lần sản phẩm xuất hiện trong danh sách sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productListCTR – Tỷ lệ người dùng nhấp vào sản phẩm trong một danh sách sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productRefunds – Số lần hoàn tiền cho sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productRefundAmount – Tổng số tiền hoàn lại liên quan đến sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:productRemovesFromCart – Số lần sản phẩm bị xoá khỏi giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:productRevenuePerPurchase – Doanh thu sản phẩm trung bình trên mỗi lượt mua (thường được sử dụng với Mã giảm giá sản phẩm).
 • Chỉ số – ga:buyToDetailRate – Số giao dịch mua hàng duy nhất chia cho số lượt xem trang chi tiết sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:cartToDetailRate – Số lượt thêm sản phẩm chia cho số lượt xem chi tiết sản phẩm.
 • Chỉ số – ga:quantityAddedToCart – Số đơn vị sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:quantityCheckedOut – Số đơn vị sản phẩm được đưa vào quy trình thanh toán.
 • Chỉ số – ga:quantityRefunded – Số đơn vị sản phẩm được hoàn tiền.
 • Chỉ số – ga:quantityRemovedFromCart – Số đơn vị sản phẩm đã bị xoá khỏi giỏ hàng.
 • Chỉ số – ga:refundAmount – Số tiền được hoàn lại cho một giao dịch.
 • Chỉ số – ga:totalRefunds – Số lượt hoàn tiền đã được thực hiện.

Bản phát hành này bao gồm một bản sửa lỗi cho tên tiêu đề cột cũng như bổ sung các phương diện và chỉ số mới.

Thứ nguyên và chỉ số

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Hệ thống

 • Phương diện – ga:sourcePropertyDisplayName - Tên hiển thị của tài sản nguồn của các tài sản tổng hợp. Điều này chỉ hợp lệ cho các tài sản tổng hợp.
 • Phương diện – ga:sourcePropertyTrackingId - Mã theo dõi tài sản nguồn của các tài sản tổng hợp. Thông tin này chỉ hợp lệ cho các tài sản tổng hợp

Nhóm kênh

 • Phương diện – ga:channelGrouping - Nhóm kênh mặc định được chia sẻ trong Chế độ xem (Hồ sơ).
 • Phương diện – ga:correlationModelId – Mã mô hình tương quan cho các sản phẩm có liên quan.
 • Phương diện – ga:queryProductId - Mã của sản phẩm đang được truy vấn.
 • Phương diện – ga:queryProductName - Tên của sản phẩm đang được truy vấn.
 • Phương diện – ga:queryProductVariation – Biến thể của sản phẩm đang được truy vấn.
 • Phương diện – ga:relatedProductId – Mã của sản phẩm có liên quan.
 • Phương diện – ga:relatedProductName – Tên của sản phẩm có liên quan.
 • Phương diện – ga:relatedProductVariation – Biến thể của sản phẩm có liên quan.
 • Chỉ số – ga:correlationScore – Điểm tương quan cho các sản phẩm có liên quan.
 • Chỉ số – ga:queryProductQuantity – Số lượng sản phẩm được truy vấn.
 • Chỉ số – ga:relatedProductQuantity – Số lượng của sản phẩm có liên quan.

Chỉnh sửa tên cột tiêu đề

 • Đã xảy ra lỗi trong bản phát hành ngày 16/4/2014; nếu bạn đã truy vấn một phương diện hoặc chỉ số không dùng nữa, API sẽ trả về các tiêu đề cột có phương diện hoặc chỉ số thay thế. Hiện tại, hàm này sẽ trả về chính xác tên phương diện hoặc chỉ số đã dùng trong yêu cầu.

Bản phát hành này bao gồm việc thêm và đổi tên phương diện và chỉ số. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Phương diện và chỉ số mới

Chúng tôi đã thêm các phương diện sau đây vào API báo cáo chính:

AdWords

 • Phương diện – ga:isTrueViewVideoAd - Yes hay No – Cho biết quảng cáo có phải là quảng cáo video TrueView của AdWords hay không.

Thời gian

 • Phương diện – ga:nthHour – Chỉ mục cho mỗi giờ trong phạm vi ngày được chỉ định. Chỉ mục cho giờ đầu tiên của ngày đầu tiên (tức là ngày bắt đầu) trong phạm vi ngày là 0, 1 cho giờ tiếp theo, v.v.

Đã đổi tên Phương diện và chỉ số

Tất cả các thứ nguyên và chỉ số dựa trên khách truy cậplượt truy cập đều đã được đổi tên để sử dụng lần lượt người dùngphiên.

Các phương diện và chỉ số sau đây đã được đổi tên. Xem Chính sách về việc không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về cách đổi tên dữ liệu:

Đối tượng người xem

 • Phương diện – ga:visitorAgeBracket – Sử dụng ga:userAgeBracket.
 • Phương diện – ga:visitorGender – Sử dụng ga:userGender.

Thương mại điện tử

 • Chỉ số – ga:transactionRevenuePerVisit – Sử dụng ga:transactionRevenuePerSession.
 • Chỉ số – ga:transactionsPerVisit – Sử dụng ga:transactionsPerSession.

Theo dõi sự kiện

 • Chỉ số – ga:eventsPerVisitWithEvent – Sử dụng ga:eventsPerSessionWithEvent.
 • Chỉ số – ga:visitsWithEvent – Sử dụng ga:sessionsWithEvent.

Số lần chuyển đổi mục tiêu

 • Chỉ số – ga:goalValuePerVisit – Sử dụng ga:goalValuePerSession.
 • Chỉ số – ga:percentVisitsWithSearch – Sử dụng ga:percentSessionsWithSearch.
 • Chỉ số – ga:searchVisits – Sử dụng ga:searchSessions.

Theo dõi trang

 • Chỉ số – ga:pageviewsPerVisit – Sử dụng ga:pageviewsPerSession.

Phiên hoạt động

 • Phương diện – ga:visitLength – Sử dụng ga:sessionDurationBucket.
 • Chỉ số – ga:avgTimeOnSite – Sử dụng ga:avgSessionDuration.
 • Chỉ số – ga:timeOnSite – Sử dụng ga:sessionDuration.
 • Chỉ số – ga:visitBounceRate – Sử dụng ga:bounceRate.
 • Chỉ số – ga:visits – Sử dụng ga:sessions.

Tương tác trên mạng xã hội

 • Phương diện – ga:socialInteractionNetworkActionVisit – Sử dụng ga:socialInteractionNetworkActionSession.
 • Chỉ số – ga:socialInteractionsPerVisit – Sử dụng ga:socialInteractionsPerSession.

Người dùng

 • Phương diện – ga:daysSinceLastVisit – Sử dụng ga:daysSinceLastSession.
 • Phương diện – ga:visitCount – Sử dụng ga:sessionCount.
 • Phương diện – ga:visitorType – Sử dụng ga:userType.
 • Phương diện – ga:visitsToTransaction – Sử dụng ga:sessionsToTransaction.
 • Chỉ số – ga:newVisits – Sử dụng ga:newUsers.
 • Chỉ số – ga:percentNewVisits – Sử dụng ga:percentNewSessions.
 • Chỉ số – ga:visitors – Sử dụng ga:users.

Phân khúc: API báo cáo chính phiên bản 2.4 và phiên bản 3.0

Hỗ trợ các phân khúc mới trong API báo cáo chính.

 • Tham số segment hiện hỗ trợ các phân khúc người dùng và trình tự. Bạn có thể truy vấn các phân đoạn cấp người dùngcấp phiên được tạo trên giao diện web bằng thông số segment.
 • Bạn có thể sử dụng cú pháp mới cho phân đoạn động với thông số segment. Để biết chi tiết, hãy xem Hướng dẫn phát triển phân đoạn
 • Tiền tố dynamic:: không còn được dùng nữa. Bạn nên migrate sang cú pháp mới càng sớm càng tốt.

Bản phát hành này bao gồm định dạng phản hồi mới cho Bảng dữ liệu, cũng như việc bổ sung và ngừng sử dụng các phương diện và chỉ số (Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa).

Kết quả đầu ra của bảng dữ liệu

Để giúp hiển thị dữ liệu Google Analytics của bạn dễ dàng hơn bằng cách sử dụng hình ảnh trực quan của Google Biểu đồ, API có thể tùy chọn trả về đối tượng Bảng dữ liệu trong phản hồi.

 • Thêm một tham số truy vấn output không bắt buộc vào API. Bạn có thể dùng đối tượng này để chọn định dạng đầu ra của dữ liệu Analytics trong phản hồi (định dạng JSON theo mặc định). Nếu bạn đặt thành datatable, thuộc tính dataTable chứa đối tượng Bảng dữ liệu sẽ được đưa vào phản hồi. Có thể sử dụng trực tiếp đối tượng này với Google Biểu đồ. Hãy xem Tài liệu tham khảo API Báo cáo chính để biết thông tin chi tiết.

Phương diện và chỉ số mới

Các phương diện và chỉ số sau đã được thêm vào API báo cáo chính:

Thời gian

 • Phương diện – ga:minute – Trả về phút trong giờ. Các giá trị có thể nằm trong khoảng từ 00 đến 59.
 • Phương diện – ga:nthMinute – Chỉ mục cho mỗi phút trong phạm vi ngày được chỉ định. Chỉ mục cho phút đầu tiên của ngày đầu tiên (tức là ngày bắt đầu) trong phạm vi ngày là 0, 1 cho phút tiếp theo, v.v.

Đối tượng người xem

 • Phương diện – ga:visitorAgeBracket – Nhóm tuổi của khách truy cập.
 • Phương diện – ga:visitorGender – Giới tính của khách truy cập.
 • Phương diện – ga:interestAffinityCategory – Cho biết rằng người dùng có nhiều khả năng sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu về danh mục được chỉ định.
 • Phương diện – ga:interestInMarketCategory – Cho biết rằng người dùng có nhiều khả năng sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ trong danh mục được chỉ định.
 • Phương diện – ga:interestOtherCategory – Cho biết rằng người dùng có nhiều khả năng sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu về danh mục được chỉ định và có nhiều khả năng sẽ sẵn sàng mua hàng hơn.

Phương diện và chỉ số được phép trong phân đoạn

Giờ đây, bạn có thể sử dụng các phương diện và chỉ số sau trong phân đoạn:

 • Phương diện – ga:sourceMedium – Giá trị kết hợp của ga:sourcega:medium.
 • Chỉ số – ga:localItemRevenue – Doanh thu sản phẩm bằng nội tệ.

Phương diện và chỉ số không dùng nữa

Các phương diện và chỉ số này đã ngừng hoạt động. Xem Chính sách không dùng dữ liệu để biết thông tin chi tiết về việc xoá dữ liệu:

 • Phương diện – ga:isMobile – Sử dụng ga:deviceCategory (ví dụ: ga:deviceCategory==mobile).
 • Phương diện – ga:isTablet – Sử dụng ga:deviceCategory (ví dụ: ga:deviceCategory==tablet).
 • Chỉ số – ga:entranceBounceRate – Sử dụng ga:visitBounceRate.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

AdSense

 • Chúng tôi đã thêm quyền truy cập vào dữ liệu AdSense:

  • Đáp ứng - ga:adsenseRevenue - Tổng doanh thu từ quảng cáo AdSense.
  • Đáp ứng - ga:adsenseAdUnitsViewed - Số đơn vị quảng cáo AdSense được xem. Đơn vị quảng cáo là một tập hợp các quảng cáo hiển thị nhờ có một đoạn mã quảng cáo AdSense. Chi tiết: https://support.google.com/adsense/answer/32715.
  • Đáp ứng - ga:adsenseAdsViewed - Số quảng cáo AdSense được xem. Có thể hiển thị nhiều quảng cáo trong một Đơn vị quảng cáo.
  • Đáp ứng - ga:adsenseAdsClicks - Số lần quảng cáo AdSense trên trang web của bạn đã được nhấp.
  • Đáp ứng - ga:adsensePageImpressions - Số lượt xem trang trong đó quảng cáo AdSense đã được hiển thị. Một lượt hiển thị trang có thể có nhiều Đơn vị quảng cáo.
  • Đáp ứng - ga:adsenseCTR - Tỷ lệ phần trăm số lần hiển thị trang dẫn đến một lần nhấp vào quảng cáo AdSense. (ga:adsenseAdsClicks/ga:adsensePageImpressions)
  • Đáp ứng - ga:adsenseECPM - Chi phí ước tính cho mỗi nghìn lần hiển thị trang. Đây là Doanh thu AdSense cho mỗi 1000 lần hiển thị trang của bạn. (ga:adsenseRevenue/(ga:adsensePageimpressions/1000).
  • Đáp ứng - ga:adsenseExits - Số phiên kết thúc do người dùng nhấp vào quảng cáo AdSense.

Thời gian

 • Mờ – ga:isoYear – Năm theo ISO của lượt truy cập. Chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date. Bạn chỉ nên sử dụng ga:isoYear với ga:isoWeekga:week đại diện cho lịch tự do.
 • Độ mờ – ga:isoYearIsoWeek – Giá trị kết hợp của ga:isoYearga:isoWeek.

AdWords

 • Bạn có thể tìm thấy dữ liệu này trong báo cáo AdWords:

Các tính năng mới về chế độ kiểm soát kích thước mẫu và ngày tương đối

Ngày tương đối
 • Chúng tôi đã thêm tính năng hỗ trợ cho ngày tương đối vào API Báo cáo chính. today, yesterdayNdaysAgo hiện là các giá trị hợp lệ cho tham số truy vấn start-dateend-date.
 • Việc sử dụng các giá trị này sẽ tự động xác định phạm vi ngày dựa trên ngày hiện tại tại thời điểm truy vấn được thực hiện và dựa trên múi giờ của chế độ xem (hồ sơ) được chỉ định trong truy vấn. Hãy xem Tài liệu tham khảo API để biết thêm chi tiết.
Mức lấy mẫu
 • Một thông số mới, samplingLevel, đã được giới thiệu cho phép bạn đặt cấp độ lấy mẫu (tức là số lượt truy cập được dùng để tính toán kết quả) cho truy vấn báo cáo. Các giá trị được phép là: DEFAULT, FASTERHIGHER_PRECISION.
 • 2 trường mới đã được thêm vào Phản hồi của API: sampleSizesampleSpace. Bạn có thể sử dụng các giá trị này để tính tỷ lệ phần trăm số lượt truy cập đã được dùng cho một lượt phản hồi được lấy mẫu.
 • Hãy xem Tài liệu tham khảo APILấy mẫu để biết thêm chi tiết.

Sửa lỗi

 • ga:adwordsCustomerID hiện trả về chính xác mã khách hàng AdWords gồm 10 chữ số tương ứng với AccountInfo.customerId của API AdWords. Bản sửa lỗi này giúp bạn có thể kết hợp dữ liệu Analytics với nhiều tài khoản AdWords.

Trong quá trình ra mắt các phân khúc mới, chúng tôi sẽ triển khai những thay đổi sau đây đối với API báo cáo chính.

 • Tham số segment hiện hỗ trợ mã chữ và số mới cho phân đoạn nâng cao tuỳ chỉnh, được trả về trong Bộ sưu tập phân đoạn của API Quản lý.
 • Các mã dạng số hiện tại cho phân khúc tuỳ chỉnh hiện đã ngừng hoạt động. Các mã nhận dạng cũ này sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong 6 tháng. Các ứng dụng lưu mã phân khúc người dùng để chuyển sang mã nhận dạng gồm chữ và số mới. Sau khi thời gian ngừng sử dụng kết thúc, mọi truy vấn có mã nhận dạng dạng số cũ đều sẽ trả về lỗi.
 • Hiện tại, chỉ phân đoạn cấp truy cập được tạo trong giao diện web mới có thể truy vấn thông qua thông số segment.
 • Các phân đoạn mặc định hiện tại có mã số âm sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các phân khúc mặc định mới hiện không được hỗ trợ.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Hãy xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết danh sách đầy đủ các định nghĩa.

Theo dõi ứng dụng

 • Bạn có thể xem dữ liệu sau trong báo cáo Hồ sơ ứng dụng:
  • Độ mờ – ga:appId – Mã của ứng dụng.
  • Độ mờ – ga:appInstallerId – Mã của trình cài đặt (ví dụ: Cửa hàng Google Play) nơi ứng dụng được tải xuống. Theo mặc định, mã trình cài đặt ứng dụng được đặt dựa trên phương thức PackageManager#getInstallerPackageName.
  • Độ mờ – ga:appName – Tên của ứng dụng.
  • Độ mờ – ga:appVersion – Phiên bản của ứng dụng.
  • Làm mờ - ga:exitScreenName - Tên của màn hình khi người dùng thoát khỏi ứng dụng.
  • Độ mờ – ga:landingScreenName – Tên của màn hình đầu tiên được xem.
  • Độ mờ – ga:screenDepth – Số lượt xem màn hình trên mỗi phiên được báo cáo dưới dạng chuỗi. Có thể hữu ích cho biểu đồ này.
  • Độ mờ – ga:screenName – Tên màn hình.
  • Đáp ứng – ga:avgScreenviewDuration – Lượng thời gian trung bình mà người dùng dành cho một màn hình tính bằng giây.
  • Đáp ứng - ga:timeOnScreen - Thời gian xem màn hình hiện tại.
  • Đáp ứng – ga:screenviews – Tổng số lượt xem màn hình. Sử dụng thuộc tính này thay cho ga:appviews.
  • Đáp ứng – ga:uniqueScreenviews – Số ga:screenviews khác nhau (duy nhất) trong một phiên. Sử dụng thuộc tính này thay cho ga:uniqueAppviews.
  • Đáp ứng – ga:screenviewsPerSession – Số ga:screenviews trung bình trên mỗi phiên. Sử dụng thuộc tính này thay cho ga:appviewsPerVisit.

Không được dùng nữa

Các chỉ số sau đây không còn được dùng nữa. Hãy sử dụng tên chỉ số mới.

 • Đáp ứng – ga:appviews – Thay vào đó, hãy sử dụng ga:screenviews.
 • Đáp ứng – ga:uniqueAppviews – Thay vào đó, hãy sử dụng ga:uniqueScreenviews.
 • Đáp ứng – ga:appviewsPerVisit – Thay vào đó, hãy sử dụng ga:screenviewsPerSession.

Biến tùy chỉnh hoặc cột

 • Quyền truy cập vào phương diện và chỉ số tuỳ chỉnh:

  • Độ mờ – ga:dimensionXX – Tên của phương diện tuỳ chỉnh được yêu cầu, trong đó XX đề cập đến số lượng/chỉ mục của phương diện tuỳ chỉnh đó.
  • Đáp ứng – ga:metricXX – Tên của chỉ số tuỳ chỉnh được yêu cầu, trong đó XX đề cập đến số lượng/chỉ mục của chỉ số tuỳ chỉnh.

Thay đổi về tài liệu

Phương diện và chỉ số của Biến tuỳ chỉnh sau đây đã được đổi tên. Đây chỉ là thay đổi về tài liệu, không yêu cầu bạn cập nhật truy vấn của mình.

 • ga:customVarName(n)ga:customVarNameXX
 • ga:customVarValue(n)ga:customVarValueXX

Thương mại điện tử

 • Dim – ga:currencyCode – Mã nội tệ của giao dịch dựa trên tiêu chuẩn ISO 4217.
 • Met - ga:localItemRevenue - Doanh thu sản phẩm bằng nội tệ.
 • Met - ga:localTransactionRevenue - Doanh thu giao dịch bằng nội tệ.
 • Met – ga:localTransactionShipping – Phí vận chuyển của giao dịch bằng nội tệ.
 • Met – ga:localTransactionTax – Thuế giao dịch bằng nội tệ.

Ngoại lệ

 • Dữ liệu này đến từ hoạt động theo dõi ngoại lệ.
  • Độ mờ – ga:exceptionDescription – Nội dung mô tả cho trường hợp ngoại lệ.
  • Đáp ứng – ga:exceptionsPerScreenview - Số trường hợp ngoại lệ được gửi chia cho số lượt xem màn hình.
  • Đáp ứng – ga:fatalExceptionsPerScreenview - Số trường hợp ngoại lệ nghiêm trọng được gửi chia cho số lượt xem màn hình.

Số lần chuyển đổi mục tiêu

 • Làm mờ – ga:goalCompletionLocation – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với mọi trạng thái hoàn thành mục tiêu loại đích đến.
 • Làm mờ – ga:goalPreviousStep1 – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với bất kỳ mục tiêu loại đích đến nào, một bước trước vị trí mục tiêu hoàn thành.
 • Làm mờ – ga:goalPreviousStep2 – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với bất kỳ mục tiêu loại đích đến nào, hai bước trước vị trí mục tiêu hoàn thành.
 • Làm mờ – ga:goalPreviousStep3 – Đường dẫn trang hoặc tên màn hình khớp với bất kỳ mục tiêu loại đích đến nào, ba bước trước vị trí mục tiêu hoàn thành.

Thay đổi về tài liệu

Thứ nguyên và chỉ số Chuyển đổi mục tiêu sau đây đã được đổi tên. Đây chỉ là thay đổi về tài liệu, không yêu cầu bạn cập nhật truy vấn của mình.

 • ga:goal(n)AbandonRatega:goalXXAbandonRate
 • ga:goal(n)Abandonsga:goalXXAbandons
 • ga:goal(n)Completionsga:goalXXCompletions
 • ga:goal(n)ConversionRatega:goalXXConversionRate
 • ga:goal(n)Startsga:goalXXStarts
 • ga:goal(n)Valuega:goalXXValue
 • ga:searchGoal(n)ConversionRatega:searchGoalXXConversionRate
 • Đáp ứng - ga:percentSearchRefinements - Tỷ lệ phần trăm số lần tinh chỉnh (nghĩa là chuyển đổi) xảy ra giữa các từ khóa tìm kiếm nội bộ trong một phiên.

Theo dõi trang

 • Đáp ứng – ga:pageValue – Giá trị trung bình của trang hoặc tập hợp trang này. Giá trị trang bằng ((Doanh thu giao dịch + Tổng giá trị mục tiêu) chia cho Số lượt xem trang riêng biệt cho trang hoặc tập hợp trang).

Nền tảng hoặc thiết bị

 • Dữ liệu này bắt nguồn từ chuỗi Tác nhân người dùng HTTP.

  • Giảm độ sáng – ga:deviceCategory – Loại thiết bị: Máy tính, Máy tính bảng hoặc Thiết bị di động.
  • Mờ – ga:isTablet – Cho biết có khách truy cập trên máy tính bảng. Giá trị có thể là Yes hoặc No.
  • Dim – ga:mobileDeviceMarketingName – Tên tiếp thị được dùng cho thiết bị di động.

Tương tác trên mạng xã hội

 • Dữ liệu này đến từ hoạt động theo dõi lượt tương tác trên mạng xã hội tại chỗ.

  • Độ mờ – ga:socialEngagementType – Loại tương tác. Giá trị có thể là Socially Engaged hoặc Not Socially Engaged.

Thời gian

 • Độ mờ – ga:dateHour – Giá trị kết hợp của ga:datega:hour.
 • Mờ – ga:dayOfWeekName – Tên của ngày trong tuần (bằng tiếng Anh).
 • Mờ – ga:isoWeek – Số tuần theo ISO, trong đó mỗi tuần bắt đầu bằng thứ Hai. Chi tiết: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date.
 • Độ mờ – ga:yearMonth – Giá trị kết hợp của ga:yearga:month.
 • Độ mờ – ga:yearWeek – Giá trị kết hợp của ga:yearga:week.

Nguồn lưu lượng truy cập

 • Mờ – ga:fullReferrer – URL giới thiệu đầy đủ bao gồm cả tên máy chủ và đường dẫn.
 • Độ mờ – ga:sourceMedium – Giá trị kết hợp của ga:sourcega:medium.
 • Bản phát hành này bổ sung 5 chỉ số mới về tốc độ trang web:
  • ga:domInteractiveTime
  • ga:avgDomInteractiveTime
  • ga:domContentLoadedTime
  • ga:avgDomContentLoadedTime
  • ga:domLatencyMetricsSample
 • Bản phát hành này thêm một phân khúc mặc định mới cho Lưu lượng truy cập trên máy tính bảng là gaid::-13.

Bản phát hành này bổ sung các phương diện và chỉ số mới vào API. Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết định nghĩa.

Theo dõi ứng dụng

 • Bạn có thể xem dữ liệu sau trong báo cáo của SDK theo dõi ứng dụng di động:
  • Đáp ứng – ga:uniqueAppviews – Số lượt xem ứng dụng trên mỗi phiên.
  • Đáp ứng - 'ga:appviews - Tổng số lượt xem ứng dụng.
  • Đáp ứng – ga:appviewsPerVisit – Số lượt xem ứng dụng trung bình trên mỗi phiên.

Nguồn lưu lượng truy cập

 • Dim – ga:socialNetwork – Một chuỗi đại diện cho tên mạng xã hội. Điều này có thể liên quan đến mạng xã hội giới thiệu cho các nguồn lưu lượng truy cập hoặc với mạng xã hội cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội. Ví dụ: Google+, Blogger, Reddit, v.v.
 • Dim - ga:hasSocialSourceReferral - Cho biết số lượt truy cập đến trang web từ một nguồn xã hội (ví dụ: mạng xã hội như Google+, Facebook, Twitter, v.v.). Các giá trị có thể là Có hoặc Không, trong đó chữ cái đầu tiên phải được viết hoa.

Hoạt động trên mạng xã hội

 • Dữ liệu này lấy từ hoạt động bên ngoài trang web được nhập từ các đối tác của Trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội.
  • Dim - ga:socialActivityDisplayName - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện tiêu đề của hoạt động trên mạng xã hội do người dùng mạng xã hội đăng.
  • Làm mờ - ga:socialActivityEndorsingUrl - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này biểu thị URL của hoạt động trên mạng xã hội (ví dụ: URL của bài đăng trên Google+, URL nhận xét trên blog, v.v.)
  • Dim - ga:socialActivityPost - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện nội dung của hoạt động trên mạng xã hội do người dùng mạng xã hội đăng (ví dụ: nội dung thông báo của một bài đăng trên Google+)
  • Mờ - ga:socialActivityTimestamp - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này biểu thị thời điểm hoạt động trên mạng xã hội diễn ra trên mạng xã hội.
  • Mờ – ga:socialActivityUserPhotoUrl – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện URL của ảnh được liên kết với hồ sơ trên mạng xã hội của người dùng.
  • Dim - ga:socialActivityUserProfileUrl - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này đại diện cho URL của hồ sơ mạng xã hội của người dùng được liên kết.
  • Dim - ga:socialActivityContentUrl - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện URL được chia sẻ bởi người dùng mạng xã hội được liên kết.
  • Dim - ga:socialActivityTagsSummary - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, đây là tập hợp các thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được liên kết với hoạt động trên mạng xã hội.
  • Làm mờ - ga:socialActivityUserHandle - Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện tên người dùng trên mạng xã hội (tên) của người dùng đã thực hiện hoạt động trên mạng xã hội.
  • Làm mờ – ga:socialActivityAction – Đối với một hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện loại hành động trên mạng xã hội được liên kết với hoạt động (ví dụ: bỏ phiếu, nhận xét, +1, v.v.).
  • Dim - ga:socialActivityNetworkAction - Đối với hoạt động của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội, chuỗi này thể hiện loại hành động trên mạng xã hội và mạng xã hội nơi hoạt động bắt nguồn.
  • Đáp ứng - ga:socialActivities - Số hoạt động trong đó URL nội dung được chia sẻ/đề cập trên mạng đối tác của trung tâm dữ liệu trên mạng xã hội.

Tương tác trên mạng xã hội

 • Dữ liệu này đến từ hoạt động theo dõi lượt tương tác trên mạng xã hội tại chỗ.
  • Làm mờ - ga:socialInteractionAction - Đối với tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi thể hiện hành động trên mạng xã hội đang được theo dõi (ví dụ: +1, thích, đánh dấu trang)
  • Dim – ga:socialInteractionNetwork – Đối với các hoạt động tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi đại diện cho mạng xã hội đang được theo dõi (ví dụ: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn)
  • Làm mờ - ga:socialInteractionNetworkAction - Đối với tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi đại diện cho việc nối ga:socialInteractionNetworkga:socialInteractionAction đang được theo dõi (ví dụ: Google: +1, Facebook: thích)
  • Dim – ga:socialInteractionTarget – Đối với tương tác trên mạng xã hội, một chuỗi đại diện cho URL (hoặc tài nguyên) nhận hành động trên mạng xã hội.
  • Đáp ứng - ga:socialInteractions - Tổng số lượt tương tác trên mạng xã hội trên trang web của bạn.
  • Đáp ứng - ga:uniqueSocialInteractions - Tổng số lượt tương tác xã hội riêng biệt trên trang web của bạn. Dựa trên cặp giá trị ga:socialInteractionNetworkga:socialInteractionAction
  • Đáp ứng – ga:socialInteractionsPerVisitga:socialInteractions / ga:uniqueSocialInteractions. Số tương tác trên mạng xã hội trung bình trên mỗi lượt truy cập vào trang web của bạn.

Địa lý / Mạng

 • Dim - ga:metro - Khu vực thị trường được chỉ định (DMA) từ nơi bắt nguồn lưu lượng truy cập.

Theo dõi trang

 • Dim - ga:pagePathLevel1 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp đầu tiên trong pagePath.
 • Dim - ga:pagePathLevel2 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp thứ hai trong pagePath.
 • Dim - ga:pagePathLevel3 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp thứ ba trong pagePath.
 • Dim - ga:pagePathLevel4 - Thứ nguyên này cuộn lên tất cả các pagePath vào cấp phân cấp thứ tư trong pagePath. Tất cả các cấp bổ sung trong thứ bậc pagePath cũng đều được tổng hợp trong thứ nguyên này.

Theo dõi ngoại lệ

 • Dữ liệu này lấy từ dữ liệu theo dõi ngoại lệ.

  • Đáp ứng - ga:exceptions - Số lượng ngoại lệ được gửi đến Google Analytics.
  • Đáp ứng - ga:fatalExceptions - Số trường hợp ngoại lệ trong đó isFatal được đặt thành true.

Thời gian người dùng

 • Dữ liệu này được lấy từ dữ liệu thời gian của người dùng.

  • Dim – ga:userTimingCategory – Chuỗi để phân loại tất cả biến thời gian của người dùng thành các nhóm logic nhằm mục đích báo cáo dễ dàng hơn.
  • Độ mờ – ga:userTimingLabel – Một chuỗi cho biết tên hành động của tài nguyên đang được theo dõi.
  • Mờ – ga:userTimingVariable – Chuỗi có thể được dùng để tăng sự linh hoạt trong việc trực quan hoá thời gian người dùng trong báo cáo.
  • Giảm độ sáng – ga:userTimingValue Số mili giây thời gian đã trôi qua được gửi đến Google Analytics.
  • Đáp ứng – ga:userTimingSample - Số lượng mẫu đã gửi.
  • Đáp ứng – ga:avgUserTimingValue – Giá trị thời gian trung bình của người dùng. ga:userTimiingValue / ga:userTimiingSample.

Thiết bị / Nền tảng

 • Dữ liệu này lấy từ tác nhân người dùng của dữ liệu đã thu thập.
  • Dim – ga:mobileDeviceBranding – Tên thương hiệu hoặc nhà sản xuất thiết bị di động (ví dụ: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile).
  • Độ mờ - ga:mobileDeviceModel - Mẫu thiết bị di động (ví dụ: Nexus S)
  • Giảm độ sáng – ga:mobileInputSelector – Bộ chọn dùng trên thiết bị di động (ví dụ: màn hình cảm ứng, cần điều khiển, bánh xe nhấp, bút cảm ứng)
  • Dim - ga:mobileDeviceInfo – Tên xây dựng thương hiệu, kiểu máy và tên tiếp thị dùng để xác định thiết bị di động.

Sửa lỗi

 • API hiện xử lý chính xác các ký tự UTF-8 trong một bộ lọc hoặc phân đoạn động.

Bản phát hành này cho phép các tài khoản Google Analytics Premium truy cập vào tối đa 50 biến tùy chỉnh.

Bản phát hành này khắc phục 2 lỗi:

Sửa lỗi

 • Bộ lọc truy vấn chứa các ký tự đặc biệt bên trong biểu thức chính quy sẽ không trả về lỗi máy chủ nữa.

 • Kết hợp bộ lọc chỉ số với phân đoạn nâng cao không còn trả lại lỗi.

Bản phát hành này bổ sung các chỉ số mới về tốc độ trang web vào API.

Các chỉ số mới

 • Chúng tôi đã thêm những chỉ số tốc độ trang web sau đây:
  • ga:speedMetricsSample
  • ga:domainLookupTime
  • ga:pageDownloadTime
  • ga:redirectionTime
  • ga:serverConnectionTime
  • ga:serverResponseTime
  • ga:avgDomainLookupTime
  • ga:avgPageDownloadTime
  • ga:avgRedirectionTime
  • ga:avgServerConnectionTime
  • ga:avgServerResponseTime

Xem Tài liệu tham khảo về phương diện và chỉ số để biết định nghĩa.

Lời nhắc về việc ngừng sử dụng API phiên bản 2.3

 • Phiên bản 2.3 của API xuất dữ liệu đã không được dùng nữa trong 2 tháng. Trong khoảng 4 tháng nữa, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp dịch vụ này và chỉ hỗ trợ API Báo cáo chính mới phiên bản 3.0phiên bản 2.4.

 • Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên di chuyển ứng dụng của mình sang phiên bản 3.0.

 • Trong 4 tháng, yêu cầu đến nguồn cấp dữ liệu XML phiên bản 2.3 cũ sẽ được chuyển tiếp đến nguồn cấp dữ liệu XML phiên bản 2.4 và trả về phản hồi XML phiên bản 2.4. Tại thời điểm đó, tất cả các chính sách hạn mức của phiên bản 2.4 sẽ được áp dụng cho các yêu cầu của phiên bản 2.3.

 • Tất cả các yêu cầu đối với JSON phiên bản 2.3 hoặc thư viện ứng dụng JavaScript Data JavaScript của Google sử dụng đầu ra JSON phiên bản 2.3 sẽ trả về mã trạng thái 404.

 • Để có được toàn bộ hạn mức, cả phiên bản 3.0 và phiên bản 2.4 đều yêu cầu bạn đăng ký ứng dụng trong Google API Console và sử dụng khoá API (hoặc mã thông báo OAuth 2.0) trong mỗi yêu cầu.

Chúng tôi đã sửa một lỗi nhỏ với ga:visitLength. Phương diện này hiện trả về dữ liệu chính xác.

Bản phát hành này ảnh hưởng đến tất cả nhà phát triển API Google Analytics. Dịch vụ này công bố hai phiên bản mới của API, yêu cầu ứng dụng đăng ký, đưa ra chính sách hạn mức mới và đổi tên API thành API Báo cáo chính. Cuối cùng, API Xuất dữ liệu phiên bản 2.3 hiện sẽ không được dùng nữa.

Phiên bản 3.0

 • API Báo cáo chính phiên bản 3.0 là phiên bản chính mới nhất của API và không có khả năng tương thích ngược. Mọi hoạt động phát triển API trong tương lai sẽ được thực hiện trên phiên bản này.

 • Tính năng mới

  • Đầu ra mới dựa trên JSON giúp giảm kích thước của phản hồi xấp xỉ 10 lần so với đầu ra XML trước đó.
  • Thư viện ứng dụng Google API mới hỗ trợ Java, JavaScript, Python, PHP, Ruby và .Net.
  • Dịch vụ hỗ trợ dành cho API Khám phá của Google.
  • Hỗ trợ cho OAuth 2.0 dưới dạng cách mới, được đề xuất để ủy quyền cho người dùng.
 • Thông tin cập nhật

  • URL mới để tạo yêu cầu: https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga….
  • Bắt buộc phải có mã đăng ký và mã của nhà phát triển.
  • Bạn phải thực hiện tất cả các yêu cầu về dữ liệu cấu hình thông qua API Quản lý.

Phiên bản 2.4

 • API Báo cáo chính phiên bản 2.4 là một bản nâng cấp nhỏ, chủ yếu tương thích ngược với API Xuất dữ liệu phiên bản 2.3 hiện tại.

 • Thông tin cập nhật

  • URL mới để tạo yêu cầu: https://www.googleapis.com/analytics/v2.4/data…
  • Bắt buộc phải có mã đăng ký và mã của nhà phát triển.
  • Đầu ra XML phù hợp với phiên bản 2.3, vì vậy, các thư viện ứng dụng khách hiện có khác của Google Data sẽ tiếp tục hoạt động.
  • Mã lỗi cho lỗi hạn mức đã thay đổi từ 503 thành 403
  • Không hỗ trợ phản hồi JSON.
  • Thư viện ứng dụng JavaScript trong Dữ liệu của Google không được hỗ trợ.
  • Không có nguồn cấp dữ liệu tài khoản. Bạn phải thực hiện tất cả các yêu cầu về dữ liệu cấu hình thông qua API Quản lý.

Đăng ký

 • Tất cả các ứng dụng được tạo bằng API Google Analytics đều phải được đăng ký dưới dạng dự án thông qua Bảng điều khiển API Google.

 • Mỗi yêu cầu gửi tới API phải bao gồm một khoá API hoặc một Mã ứng dụng khách và Khoá bí mật của OAuth 2.0 cho OAuth 2.0.

Chính sách về hạn mức

 • Hạn mức sau đây áp dụng cho cả API Anlaytics (API Quản lý và API xuất dữ liệu)

  • 50.000 yêu cầu cho mỗi dự án mỗi ngày
  • 10 truy vấn mỗi giây (QPS) trên mỗi địa chỉ IP
 • Hạn mức sau đây áp dụng cho API Xuất dữ liệu

  • 10.000 yêu cầu trên mỗi hồ sơ mỗi ngày
  • 10 yêu cầu đồng thời cho mỗi hồ sơ
 • Đối với những đơn đăng ký chưa đăng ký, chúng tôi sẽ cung cấp hạn mức gia hạn rất thấp để đáp ứng một số ít bài thử nghiệm.

Ngừng sử dụng

 • Bản phát hành này cũng thông báo về việc ngừng sử dụng Phiên bản 2.3 và việc Nguồn cấp dữ liệu tài khoản trong API Xuất dữ liệu sắp ngừng hoạt động. Trong 6 tháng:

  • Yêu cầu gửi đến nguồn cấp dữ liệu XML phiên bản 2.3 sẽ được chuyển tiếp đến phiên bản 2.4 và trả về phản hồi của phiên bản 2.4. Tại thời điểm đó, tất cả các chính sách hạn mức của phiên bản 2.4 sẽ được áp dụng cho các yêu cầu của phiên bản 2.3.

  • Các yêu cầu gửi đến đầu ra JSON phiên bản 2.3 sẽ không được phản hồi phiên bản 2.4 hỗ trợ và sẽ trả về mã trạng thái 404 Not Found. Nếu bạn cần phản hồi JSON, hãy nâng cấp lên phiên bản 3.0.

  • Các yêu cầu đối với Nguồn cấp dữ liệu tài khoản trong API Xuất dữ liệu sẽ trả về mã trạng thái 404 Not Found. Bạn phải thực hiện tất cả các yêu cầu về dữ liệu cấu hình thông qua API Quản lý.

Bản phát hành này bổ sung dữ liệu AdWords mới hơn và nhiều kết hợp hơn cho các phương diện và chỉ số AdWords.

 • Bây giờ, dữ liệu AdWords được cập nhật trong vòng một giờ. Trước khi dữ liệu được cập nhật hằng ngày.

 • Chúng tôi đã nới lỏng một số hạn chế kết hợp hợp lệ với dữ liệu AdWords.

Vài tuần trước, chúng tôi đã thực hiện thay đổi để không cho phép các truy vấn API yêu cầu ga:adGroup hoặc ga:adContent bằng ga:impressions, vì tổ hợp này trả về 0. Với thay đổi này, kiểu kết hợp này hiện đã quay trở lại và đã được khắc phục để trả về dữ liệu chính xác.

Bản phát hành này khắc phục một số cách kết hợp phương diện và chỉ số không hợp lệ

Đã khắc phục các kiểu kết hợp chỉ số/phương diện không hợp lệ

 • Tháng trước, chúng tôi đã thông báo một số thay đổi sắp tới đối với API để không cho phép một số truy vấn không hợp lệ trong nguồn cấp dữ liệu không trả về bất kỳ dữ liệu nào. Chúng tôi hiện đã thực hiện những thay đổi đó đối với API và các tổ hợp sau hiện không hợp lệ:

  • Không thể kết hợp thứ nguyên sản phẩm với chỉ số giao dịch.
  • Không thể kết hợp ga:adContent hoặc ga:adGroup với ga:impressions.

  Thay vì trả về phản hồi kèm 0 kết quả, API hiện sẽ trả về mã lỗi 400 cho mọi truy vấn yêu cầu các tổ hợp này.

Bản phát hành này không còn giá trị khoảng tin cậy trong các chỉ số.

Ngừng sử dụng Khoảng tin cậy

 • Vui lòng ngừng sử dụng giá trị khoảng tin cậy cho các chỉ số nếu bạn chưa làm như vậy. Với bản phát hành này, Nguồn cấp dữ liệu API Xuất dữ liệu trả về 0 cho tất cả các giá trị khoảng tin cậy. Trong khoảng một tháng nữa, chúng tôi sẽ xóa hoàn toàn thuộc tính này khỏi tất cả các phần tử chỉ số.

  Để xác định xem phản hồi đã được lấy mẫu hay chưa, vui lòng sử dụng trường containsSampledData trong phản hồi.

Bản phát hành này bổ sung 3 chỉ số mới và cập nhật giá trị trả về của 2.

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Chúng tôi đã thêm 3 chỉ số mới xử lý hiệu suất của tốc độ trang web vào API:
  • ga:pageLoadSample
  • ga:pageLoadTime
  • ga:avgPageLoadTime

Cập nhật chỉ số

 • Để chỉ định giá trị đơn vị tiền tệ trong bộ lọc, bạn phải chỉ định giá trị thực tế được chuyển vào từ mã theo dõi (ví dụ: 1 đơn vị giờ đây sẽ được chỉ định là 1).

 • ga:CTR hiện trả về tỷ lệ phần trăm thực tế (ví dụ: giá trị 2% được trả về là 2).

Bản phát hành này cải thiện hiệu suất của Nguồn cấp dữ liệu và thêm dữ liệu mới:

Cải thiện hiệu suất

 • Bản phát hành này cải thiện độ trễ của nguồn cấp dữ liệu thêm 30 đến 35%.

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Chúng tôi đã cập nhật danh sách các thứ nguyên và chỉ số được phép trong Phân đoạn nâng cao. Vui lòng tham khảo danh sách mới để đảm bảo các yêu cầu của bạn hợp lệ.

Những thay đổi sắp tới

 • Hiện tại, bạn cần chỉ định một giá trị bộ lọc đơn vị tiền tệ dưới dạng các đơn vị một phần triệu, (ví dụ: 1 đơn vị tiền tệ được chỉ định là 1000000). Trong tương lai gần, bạn sẽ cần chỉ định giá trị thực tế được chuyển vào từ mã theo dõi (ví dụ: 1 đơn vị giờ đây sẽ được chỉ định là 1).

 • Hiện tại, ga:CTR là một percent và trả về giá trị 0,02. Trong tương lai gần, thao tác này sẽ thay đổi để trả về tỷ lệ phần trăm thực tế (ví dụ: 2).

Bản phát hành này bổ sung nhiều dữ liệu hơn vào Nguồn cấp dữ liệu:

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Chúng tôi đã thêm phương diện Thời gian sau đây: ga:dayOfWeek

 • Chúng tôi đã thêm chỉ số Tìm kiếm nội bộ sau đây: ga:percentVisitsWithSearch

 • Các chỉ số Theo dõi sự kiện sau đây đã được thêm:

  • ga:visitsWithEvent
  • ga:eventsPerVisitWithEvent

Những thay đổi sắp tới

Hiện tại, API trả về mã trạng thái 401 cho nhiều vấn đề về việc uỷ quyền. Trong vài tuần tới, trạng thái 401 sẽ được dùng riêng cho các mã thông báo không hợp lệ, giúp nhà phát triển có thể xử lý lỗi ngoại lệ cụ thể này.

Bản phát hành này bổ sung đáng kể dữ liệu vào Nguồn cấp dữ liệu:

Bản cập nhật dữ liệu mới

 • Cách tính ga:visitors đã được thay đổi để trả về số lượng khách truy cập duy nhất trong phạm vi ngày đó, đồng thời hiện hỗ trợ nhiều kết hợp phương diện và chỉ số hơn.

 • 10 phương diện AdWords mới đã được thêm vào: ga:adDistributionNetwork, ga:adMatchType, ga:adMatchedQuery, ga:adPlacementDomain, ga:adPlacementUrl, ga:adFormat, ga:adTargetingType, ga:adTargetingOption, ga:adDisplayUrl, ga:adDestinationUrl.

 • Chỉ số ga:organicSearches đã được thêm vào nhóm chiến dịch.

 • Chỉ số ga:searchResultViews đã được thêm vào nhóm tìm kiếm trang web nội bộ.

 • Chúng tôi đã thêm 3 phương diện mới dựa trên thời gian: ga:nthDay, ga:nthWeek, ga:nthMonth.

 • Các nhóm phương diện và chỉ số đã được thay đổi để phản ánh tốt hơn các tính năng mà chúng đại diện.

Chỉ số được tính mới

Những chỉ số được tính sau đây được lấy từ các phép tính dựa trên chỉ số cơ sở. Lưu ý: Mỗi tên có (n) đều hỗ trợ các giá trị từ 1-20.

 • Dựa trên mục tiêu: ga:costPerConversion, ga:costPerGoalConversion, ga:costPerTransaction, ga:goal(n)AbandonRate, ga:goal(n)Abandons, ga:goal(n)ConversionRate, ga:goalAbandonRateAll, ga:goalAbandonsAll, ga:goalConversionRateAll, ga:goalValueAllPerSearch, ga:goalValuePerVisit.

 • Dựa trên nội dung: ga:entranceBounceRate, ga:visitBounceRate, ga:entranceRate, ga:exitRate, ga:pageviewsPerVisit, ga:avgTimeOnPage, ga:avgTimeOnSite, ga:avgEventValue.

 • Dựa trên kết quả tìm kiếm nội bộ trang web: ga:avgSearchDepth, ga:avgSearchDuration, ga:avgSearchResultViews, ga:searchGoalConversionRateAll, ga:searchGoal(n)ConversionRate, ga:searchExitRate.

 • Dựa trên nền tảng thương mại điện tử: ga:itemsPerPurchase, ga:margin, ga:percentNewVisits, ga:revenuePerItem, ga:revenuePerTransaction, ga:ROI, ga:RPC, ga:totalValue, ga:transactionRevenuePerVisit, ga:transactionsPerVisit.

Bản phát hành này bổ sung một tính năng mới vào Nguồn cấp dữ liệu:

Tính năng mới

 • Một phần tử XML mới đã được thêm vào để cho người dùng biết liệu dữ liệu đã được lấy mẫu hay chưa. true. Phần tử này sẽ luôn trả về cho dù dữ liệu có được lấy mẫu hay không bằng true hoặc false. Thư viện Java và JavaScript cũng đã được cập nhật bằng các phương thức trợ giúp để truy cập vào phần tử này.

Bản phát hành này khắc phục 2 lỗi:

Sửa lỗi

 • Trước đây, việc thêm toán tử OR vào biểu thức lọc có phương diện (tức là ga:keyword==store,ga:keyword==bar) có thể dẫn đến các giá trị khác với khi mỗi bộ lọc được áp dụng riêng lẻ cho nhiều cụm từ tìm kiếm. Lỗi này đã được khắc phục và việc sử dụng toán tử OR hiện sẽ trả về các giá trị nhất quán.

 • Một số thông báo lỗi API cho các bộ lọc không hợp lệ đã được cập nhật để KHÔNG bao gồm việc liệu đó có phải là bộ lọc phương diện hay chỉ số gây ra lỗi (mặc dù biểu thức lọc thực tế vi phạm sẽ tiếp tục được trả về).

Bản phát hành này khắc phục 3 lỗi:

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục một sự cố mã hóa trong Thư viện ứng dụng JavaScript. Công cụ theo dõi lỗi của Analytics

 • Lỗi khiến Nguồn cấp dữ liệu tài khoản không trả về khi tên mục tiêu, đường dẫn mục tiêu, giá trị so sánh mục tiêu hoặc loại so sánh mục tiêu được đặt sai hiện đã được khắc phục.

 • Giá trị này không hợp lệ đối với HOẶC một phương diện và chỉ số trong thông số bộ lọc truy vấn Nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: ga:source==google,ga:visits>5. Thông báo lỗi cho truy vấn không hợp lệ này đã được cập nhật thành: Cannot OR dimension filter(s) with metric filter.

Bản phát hành này bổ sung dữ liệu mới và sửa một lỗi:

Tính năng mới

 • 5 phương diện sau đã được thêm vào danh mục mới D8. Adwords:

  • ga:adwordsAdGroupId: tương ứng với AdGroup.id của API AdWords
  • ga:adwordsCampaignId: tương ứng với Campaign.id của API AdWords
  • ga:adwordsCreativeId: tương ứng với Ad.id của API AdWords
  • ga:adwordsCriteriaId: tương ứng với Criterion.id của API AdWords
  • ga:adwordsCustomerId: tương ứng với AccountInfo.customerId của API AdWords

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã khắc phục vấn đề trong đó Nguồn cấp dữ liệu tài khoản sẽ không trả về dữ liệu nếu một trong các hồ sơ có mục tiêu hoặc bước bị định cấu hình sai.

Bản phát hành này bổ sung một số tính năng mới và sửa một số lỗi:

Tính năng mới

 • Phân đoạn mặc định của iPhone (gaid::-11) đã được nâng cao để báo cáo trên tất cả các thiết bị di động. Mã nhận dạng giống như trước (-11), nhưng bây giờ tên của phân khúc là: Mobile Traffic.

 • Tốc độ lấy mẫu mà API sử dụng hiện giống với giao diện web. Điều này giúp đưa dữ liệu cho các báo cáo được lấy mẫu phù hợp với giao diện web và tăng tính nhất quán giữa hai báo cáo.

 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách hạn mức để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều được tiếp cận tài nguyên theo cách công bằng. Vui lòng tham khảo tài liệu về chính sách hạn mức của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chính sách mới là:

  • Một tài sản web có thể đưa ra tối đa 10.000 yêu cầu mỗi 24 giờ.
  • Một ứng dụng chỉ có thể đưa ra 10 yêu cầu trong khoảng thời gian 1 giây bất kỳ.
  • Một ứng dụng chỉ có thể có 4 yêu cầu đang chờ xử lý tại một thời điểm bất kỳ.
 • Một số quy định hạn chế đối với cách kết hợp phương diện và chỉ số đã được nới lỏng. ga:nextPagePathga:previousPagePath hiện là một phần của nhóm D3. Content. Nhóm D8. Custom Variable hiện được gọi là nhóm D6. Custom Variable. Vui lòng xem hướng dẫn tham khảo cập nhật để biết những cách kết hợp mới này.

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã khắc phục lỗi về cách API báo cáo giá trị confidenceInterval cho các chỉ số. Trước đây, khoảng tin cậy có thể có giá trị INF hoặc một số từ 0 đến 1. Giờ đây, tất cả khoảng tin cậy sẽ có giá trị là INF hoặc một số lớn hơn hoặc bằng 0.

 • ga:itemQuantityga:uniquePurchases trước đó đã được hoán đổi và trả về giá trị của nhau. Hiện tại, các thuộc tính này đã được khắc phục để trả về dữ liệu chính xác.

Ngừng sử dụng Lời nhắc về phương diện và chỉ số

 • Vui lòng ngừng sử dụng những phương diện và chỉ số không được dùng nữa nếu bạn chưa làm như vậy.

Bản phát hành này bổ sung một số tính năng mới:

Bản phát hành này tăng số phiên bản chính lên 2

 • Một số tính năng yêu cầu sử dụng thư viện ứng dụng mới nhất. Chúng tôi chính thức hỗ trợ: JavaJavaScript. Thư viện của bên thứ ba có thể chưa được cập nhật.

  • Phiên bản 2 có thể được yêu cầu bằng cách thêm tiêu đề GData-Version: 2 vào mỗi yêu cầu nguồn cấp dữ liệu hoặc tài khoản. Vui lòng đọc tài liệu để biết thêm chi tiết.
  • Một không gian tên XML mới đã được thêm vào cả nguồn cấp dữ liệu và tài khoản:
   xmlns:ga='http://schemas.google.com/ga/2009'
 • API hiện hỗ trợ giao thức dữ liệu Google phiên bản 2.

Hỗ trợ phân đoạn nâng cao

 • Tham số truy vấn phân đoạn động:

  • ...&segment=dynamic::biểu thức
  • cho phép tạo các phân đoạn nâng cao "nhanh chóng".
  • biểu thức có thể là phương diện hoặc chỉ số bất kỳ và phải tuân theo cú pháp tương tự như bộ lọc.
 • Tham số truy vấn phân khúc mặc định và tùy chỉnh:

  • ...&segment=gaid::số
  • trong đó số là ID tham chiếu đến phân đoạn nâng cao được xác định trong Giao diện web Google Analytics.
  • Bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng trong nguồn cấp dữ liệu của tài khoản.
 • Nguồn cấp dữ liệu tài khoản mô tả dữ liệu phân khúc thông qua các phần tử và thuộc tính XML sau:

  • ga:visitorType==Returning Visitor
 • Nguồn cấp dữ liệu cũng cung cấp phần tử XML cho biết liệu một phân khúc có được áp dụng trong yêu cầu API hay không.

 • Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về phân đoạn nâng cao trong tài liệu của chúng tôi.

Đã có dữ liệu mục tiêu mới

 • Các mục tiêu đích đến và loại tương tác có sẵn trong nguồn cấp dữ liệu tài khoản:

 • 48 chỉ số mục tiêu mới đã được thêm cho các mục tiêu từ 5 đến 20. Tất cả đều tuân theo quy ước goal(n)Completions, trong đó (n) là một số từ 1 đến 20.

  • ga:goal(n)Completions
  • ga:goal(n)Starts
  • ga:goal(n)Value
 • GoalCompletionAll, GoalStartsAllGoalValueAll đã được cập nhật để tính cho dữ liệu mục tiêu mới.

Dữ liệu biến tuỳ chỉnh mới

 • Tất cả biến tuỳ chỉnh mà từng hồ sơ thu thập đều đã được thêm dưới dạng phần tử XML mới vào nguồn cấp dữ liệu tài khoản:

 • 10 phương diện mới đã được thêm vào cho biến tùy chỉnh. Chúng tuân theo quy ước customVar(n), trong đó (n) có thể là một số từ 1 đến 5.

  • ga:customVarName(n)
  • ga:customVarValue(n)

Các phương diện và chỉ số không dùng nữa sẽ bị xoá!

 • Vui lòng ngừng sử dụng những phương diện và chỉ số không được dùng nữa nếu bạn chưa làm như vậy. Các API này sẽ sớm bị xoá và sẽ trả về lỗi qua API nếu có yêu cầu.

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • Các phương diện sau đây đã được đổi tên:

  • ga:countOfVisits đổi tên thành ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction đổi tên thành ga:visitsToTransaction

Bản phát hành này bổ sung các tính năng mới và không dùng một số chức năng cũ nữa:

 • Các phương diện và chỉ số sau đây hiện đã ngừng hoạt động. Sau một tháng nữa, chúng tôi sẽ xoá vĩnh viễn các nội dung này khỏi API của mình. Hãy nhớ cập nhật mã của bạn để các ứng dụng của bạn không bị lỗi:

  • ga:countOfVisits
  • ga:countOfVisitsToATransaction
  • ga:sourceMedium
  • ga:percentNewVisits
 • Các Phương diện sau đây đã được đổi tên:

  • ga:countOfVisits hiện là ga:visitCount
  • ga:countOfVisitsToATransaction hiện là ga:visitsToTransaction
 • Giờ đây, tất cả dữ liệu Theo dõi sự kiện được hiển thị dưới dạng 2 nhóm mới:

  D7. Sự kiện (Phương diện) * ga:eventCategory * ga:eventAction * ga:eventLabel

  M7. Sự kiện (Chỉ số) * ga:eventValue * ga:totalEvents * ga:uniqueEvents

 • Giờ đây, dữ liệu điều hướng tổng thể trên trang web được hiển thị thông qua các phương diện sau:

  D6. Navigation * ga:previousPagePath * ga:nextPagePath

 • Phương diện điều hướng trang đích hiện được hiển thị thông qua các phương diện sau:

  D3. Nội dung * ga:landingPagePath * ga:secondPagePath

 • Độ dài tối đa của biểu thức chính quy trong tham số truy vấn bộ lọc của Nguồn cấp dữ liệu đã tăng từ 32 lên 128 ký tự.

 • Báo cáo Thời lượng truy cập (được tìm thấy thông qua giao diện người dùng trong Khách truy cập -> Độ trung thành của khách truy cập) giờ đây được hiển thị thông qua thứ nguyên mới:

  • ga:visitLength

Bản phát hành này cập nhật API Xuất dữ liệu của Google Analytics như sau:

 • Một số quy định hạn chế đối với cách kết hợp phương diện và chỉ số đã được nới lỏng. Giờ đây, bạn có thể truy vấn hầu hết phương diện cấp khách truy cập và nội dung cùng nhau, ví dụ: ga:pagePathga:source hiện là tổ hợp hợp lệ. Vui lòng xem hướng dẫn tham khảo đã cập nhật cho các kết hợp mới này: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceValidCombos.html

 • Tổng số hàng có thể được yêu cầu trong một yêu cầu đã tăng lên 10.000. Số hàng mặc định được trả về vẫn là 1.000, nhưng bạn hiện có thể tăng số hàng này bằng cách đặt tham số truy vấn max-results.

 • Nguồn cấp dữ liệu tài khoản hiện trả về hai phần tử dữ liệu mới cho mỗi Mã bảng (đơn vị tiền tệ và múi giờ).

 • Chúng tôi hiện đang thực thi yêu cầu về việc truy vấn dữ liệu phải bao gồm ít nhất một chỉ số hợp lệ.

 • Tất cả thay đổi trước đây về việc ngừng sử dụng đã có hiệu lực.

Bản phát hành này sẽ xoá các tính năng không dùng nữa khỏi phiên bản thử nghiệm riêng tư của chúng tôi:

 • Các yêu cầu nguồn cấp dữ liệu tài khoản sẽ không còn hỗ trợ tên người dùng trong các yêu cầu đó. Thay vào đó, API này sẽ chỉ chấp nhận các yêu cầu có định dạng sau:
  https://www.google.com/analytics/feeds/accounts/default

 • Các chỉ số sau đây đang bị xoá và không hoạt động nữa. Thay vào đó, chúng tôi đã cung cấp hướng dẫn về cách tính các giá trị này tại đây: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceCommonCalculations.html

  • ga:avgPageDuration
  • ga:avgPageviews
  • ga:avgSessionTime
  • ga:bounceRate
  • ga:exitRate
  • ga:costPerConversion
  • ga:costPerGoalConversion
  • ga:costPerTransaction
  • ga:revenuePerClick
  • ga:revenuePerTransaction
  • ga:revenuePerVisit
  • ga:a“ huỷ kênhs 1 ”
  • ga:aidFunnels2
  • ga:apromoteFunnels3
  • ga:a/?hl=vi phễu4
  • ga:goalConversionRate
  • ga:mục tiêuLượt chuyển đổitỷ lệ 1
  • ga:mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi2
  • ga:mục tiêuLượt chuyển đổitỷ lệ3
  • ga:mục tiêu tỷ lệ chuyển đổi4
  • ga:goalValuePerVisit
 • Các phương diện và chỉ số sau đây đã được đổi tên. Các tên cũ sẽ không hoạt động nữa. Vui lòng xác minh rằng bạn đang sử dụng tên chính thức trong tài liệu của chúng tôi ở đây: http://code.google.com/apis/analytics/docs/gdata/gdataReferenceDimensionsMetrics.html

  Phương diện * ga:subContinent

  *1Mục tiêu:mục tiêu:mục tiêu:mục tiêu hoàn thành