Google Analytics 4 là tương lai của Google Analytics và là phiên bản mặc định cho các tài sản mới. Tìm hiểu cách di chuyển tài sản Universal Analytics sang Google Analytics 4.

Hướng dẫn di chuyển

Hướng dẫn di chuyển cho các khái niệm chung về đo lường như thiết lập thẻ, lượt xem trang ảo, sự kiện, v.v.
Bật tính năng hỗ trợ Google Analytics 4 trong các ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu và API quản trị mới nhất.
Đơn giản hoá quá trình di chuyển dữ liệu thương mại điện tử bằng cách triển khai một lần duy nhất cho tính năng đo lường thương mại điện tử trên Universal Analytics và Google Analytics 4.
Tài nguyên dành cho việc di chuyển Universal Analytics