Nhật ký thay đổi API cấp phép Google Analytics

Chúng tôi cập nhật API cấp phép của Google Analytics theo định kỳ để cung cấp các tính năng mới và sửa các lỗi phát hiện được trong các phiên bản trước. Trong hầu hết các trường hợp, những thay đổi này sẽ minh bạch đối với nhà phát triển API. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cần thực hiện các thay đổi yêu cầu nhà phát triển sửa đổi ứng dụng hiện có của họ.

Trang này ghi lại mọi thay đổi đối với API cấp phép của Google Analytics mà có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Nhà phát triển API nên kiểm tra định kỳ danh sách này để xem có thông báo mới nào không. Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin về các thay đổi qua các nguồn cấp dữ liệu trong phần Đăng ký dưới đây.

Đăng ký nhật ký thay đổi liên quan

Bao gồm tất cả các API thu thập, Cấu hình và Báo cáo.

Bao gồm API quản lý và API cấp phép.

Bản phát hành này bổ sung một tham số bổ sung vào URL cấp phép cho Điều khoản dịch vụ API:

  • Việc thêm tham số URL provisioningSignup=false sẽ khắc phục vấn đề xảy ra khi cấp phép tài khoản Google Analytics cho người dùng không có tài khoản Google Analytics nào. Nhà phát triển phải cập nhật mã nguồn để thêm tham số này vào URL của Điều khoản dịch vụ.

Đây là bản phát hành đầu tiên của API cấp phép:

  • Bạn có thể sử dụng API cấp phép để tạo tài khoản Google Analytics mới theo phương thức lập trình. API này chỉ dành cho những người được mời và dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện và các đối tác lớn. Hãy truy cập trang Tổng quan về API cấp phép để biết thêm thông tin chi tiết.