Webproperty User Links: insert

Yetkilendirme gerektirir

Belirtilen web mülküne yeni bir kullanıcı ekler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/entityUserLinks

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Kullanıcı bağlantısı oluşturulacak hesap kimliği.
webPropertyId string Kullanıcı bağlantısının oluşturulacağı Web Mülkü Kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir management.entityUserLink kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.entityUserLink kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new Property User Link.
 */


// Construct the user reference object.
UserRef userRef = new UserRef();
userRef.setEmail("liz@gmail.com");

// Construct the permissions object.
Permissions permissions = new Permissions();
List<String> local = Arrays.asList("EDIT", "MANAGE_USERS");
permissions.setLocal(local);

// Construct the body of the request
EntityUserLink body = new EntityUserLink();
body.setPermissions(permissions);
body.setUserRef(userRef);

try {
 analytics.management().webpropertyUserLinks().insert("123456", "UA-123456-1",
   body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
* Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
* See the User Permissions Developer Guide for details.
*/

// Create the user reference.
$userRef = new Google_Service_Analytics_UserRef();
$userRef->setEmail('liz@gmail.com');

// Create the permissions object.
$permissions = new Google_Service_Analytics_EntityUserLinkPermissions();
$permissions->setLocal(array('COLLABORATE', 'READ_AND_ANALYZE'));

// Create the view (profile) link.
$link = new Google_Service_Analytics_EntityUserLink();
$link->setPermissions($permissions);
$link->setUserRef($userRef);

// This request creates a new Property User Link.
try {
 $analytics->management_webpropertyUserLinks->insert('123456', 'UA-123456-1',
   $link);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the User Permissions Developer Guide for details.

# This request creates a new Property User Link.
try:
 analytics.management().webpropertyUserLinks().insert(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   body={
     'permissions': {
       'local': [
         'EDIT',
         'MANAGE_USERS'
       ]
     },
     'userRef': {
       'email': 'liz@gmail.com'
     }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new Property User Link.
 */
function insertPropertyUserLink() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webpropertyUserLinks.insert(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'resource': {
    'permissions': {
     'local': [
      'EDIT',
      'MANAGE_USERS'
     ]
    },
    'userRef': {
     'email': 'liz@gmail.com'
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.