Web Properties: list

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği mülkleri listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Web mülklerinin alınacağı hesap kimliği. Belirli bir hesap kimliği veya kullanıcının erişebildiği tüm hesapları ifade eden "~all" olabilir.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum web mülkü sayısı.
start-index integer Alınacak ilk varlığın dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Yanıt, istenen her Analytics web mülkü için bir Web mülkü kaynağı içerir.

{
 "kind": "analytics#webproperties",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.webproperties Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü. Değer "analytics#webProperties".
username string Kimliği doğrulanan kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Yanıttaki sonuç sayısından bağımsız olarak sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Kaynakların başlangıç dizini (varsayılan olarak 1'dir veya start-index sorgu parametresi tarafından başka şekilde belirtilir).
itemsPerPage integer Döndürülen gerçek kaynak sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum kaynak sayısı. Bu parametrenin değeri, varsayılan olarak 1.000 değeriyle 1 ile 1.000 arasında değişir veya max-results sorgu parametresiyle belirlenir.
items[] list Web mülklerinin listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all properties for the authorized user.
 */
try {
 Webproperties properties = analytics.management.
   webproperties.list("12345").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}


/**
 * Example #2:
 * Retrieves all properties for the user's account, using a
 * wildcard '~all' as the accountId.
 */
Webproperties properties = analytics.management.
  webproperties.list("~all").execute();


/**
 * Example #3:
 * The results of the list method are stored in the properties object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
for (Webproperty property : properties.getItems()) {
 System.out.println("Account ID: " + property.getAccountId());
 System.out.println("Property ID: " + property.getId());
 System.out.println("Property Name: " + property.getName());
 System.out.println("Property Profile Count: " + property.getProfileCount());
 System.out.println("Property Industry Vertical: "
   + property.getIndustryVertical());
 System.out.println("Property Internal Id: "
   + property.getInternalWebPropertyId());
 System.out.println("Property Level: " + property.getLevel();
 if (property.getWebsiteUrl() != null) {
  System.out.println("Property URL: " + property.getWebsiteUrl());
 }
 System.out.println("Property Created: " + property.getCreated());
 System.out.println("Property Updated: " + property.getUpdated());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all properties for the authorized user.
 */
try {
 $properties = $analytics->management_webproperties
   ->listManagementWebproperties('123456');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


/**
 * Example #2:
 * Retrieves all properties for the user's account, using a
 * wildcard ~all as the accountId.
 */
$properties = $analytics->management_webproperties
  ->listManagementWebproperties('~all');


/**
 * Example #3:
 * The results of the list method are stored in the properties object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($properties->getItems() as $property) {

 $html = <<<HTML
<pre>
Account id  = {$property->getAccountId()}
Property id  = {$property->getId()}
Property name = {$property->getName()}
Property URL = {$property->getWebsiteUrl()}
Created    = {$property->getCreated()}
Updated    = {$property->getUpdated()}
</pre>

HTML;
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Web Property Developer Guide for details.


# Example #1:
# Requests a list of all properties for the authorized user.
try:
 properties = analytics.management().webproperties().list(
   accountId='12345').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# Retrieves all properties for the user's account, using a
# wildcard ~all as the accountId.
properties = service.management().webproperties().list(
  accountId='~all').execute()


# Example #3:
# The results of the list method are stored in the webproperties object.
# The following code shows how to iterate through them.
for property in properties.get('items', []):
 print 'Account ID     = %s' % property.get('accountId')
 print 'Property ID  = %s' % property.get('id')
 print 'Property Name = %s' % property.get('name')
 print 'Property Profile Count = %s' % property.get('profileCount')
 print 'Property Industry Vertical = %s' % property.get('industryVertical')
 print 'Property Internal Id = %s' % property.get(
   'internalWebPropertyId')
 print 'Property Level = %s' % property.get('level')
 if property.get('websiteUrl'):
  print 'Property URL    = %s' % property.get('websiteUrl')
 print 'Created      = %s' % property.get('created')
 print 'Updated      = %s' % property.get('updated')

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all properties for the authorized user.
 */
function listProperties() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webproperties.list({
  'accountId': '123456'
 });
 request.execute(printProperties);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the results object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function printProperties(results) {
 if (results && !results.error) {
  var properties = results.items;
  for (var i = 0, property; property = properties[i]; i++) {
   console.log('Account Id: ' + property.accountId);
   console.log('Property Id: ' + property.id);
   console.log('Property Name: ' + property.name);
   console.log('Property Profile Count: ' + property.profileCount);
   console.log('Property Industry Vertical: ' + property.industryVertical);
   console.log('Property Internal Id: ' + property.internalWebPropertyId);
   console.log('Property Level: ' + property.level);
   if (property.websiteUrl) {
    console.log('Property URL: ' + property.websiteUrl);
   }

   console.log('Created: ' + property.created);
   console.log('Updated: ' + property.updated);
  }
 }
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.