Uploads: deleteUploadData

Yetkilendirme gerektirir

Önceki bir yüklemeyle ilişkili verileri silin. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/customDataSources/customDataSourceId/deleteUploadData

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Silinecek yüklemelerin hesap kimliği.
customDataSourceId string Silinecek yüklemelerin özel veri kaynağı kimliği.
webPropertyId string Silinecek yüklemelerin web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, verileri aşağıdaki yapıyla sağlayın:

{
 "customDataImportUids": [
  string
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
customDataImportUids[] list Yükleme UID'lerinin listesi.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem boş bir yanıt gövdesi döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Data Import Developer Guide for details.
 */


// Construct a list of file ids to delete.
List<String> filesToDelete = Arrays.asList("ZYXABC123zyxabc",
  "lmnopEFGXYZ123a", "999AAA888bbb777");

// Construct the body of the Delete Request and set the file ids.
AnalyticsDataimportDeleteUploadDataRequest body = new
  AnalyticsDataimportDeleteUploadDataRequest();
body.setCustomDataImportUids(filesToDelete);

// This request deletes three uploaded files for the authorized user.
try {
 analytics.management().uploads().deleteUploadData("123456",
   "UA-123456-1", "122333444455555", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Data Import Developer Guide for details.
 */

// Construct a list of upload ids to delete.
$uploadIds = array('ABBCCCDDDDEEEEE');

// Construct the body of the Delete Request and set the upload ids.
$body = new
  Google_Service_Analytics_AnalyticsDataimportDeleteUploadDataRequest();
$body->setCustomDataImportUids($uploadIds);

// This request deletes the uploads.
try {
 $uploads = $analytics->management_uploads->deleteUploadData('123456',
   'UA-123456-1', '122333444455555', $body);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Data Import Developer Guide for details.

# This request deletes a list of uploads.
try:
 analytics.management().uploads().deleteUploadData(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   customDataSourceId='ABCDEFG123456abcdefg',
   body={
     'customDataImportUids': ['ZYXABC123zyxabc',
                  'lmnopEFGXYZ123a',
                  '999AAA888bbb777']
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Data Import Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request deletes a list of existing uploads.
 */
function deleteUploads() {
 var request = gapi.client.analytics.management.uploads.deleteUploadData({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'customDataSourceId': 'ABCDEFG123abcDEF123',
  'resource': {
   'customDataImportUids': ['AAABBBCCCDDD111222',
                'xLh4wXtzQT6uxe-_OWelog']
  }
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.