Views (Profiles): patch

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir görünümü (profil) günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Görünümün (profilin) ait olduğu hesabın kimliği
profileId string Güncellenecek görünümün (profilin) kimliği.
webPropertyId string Görünümün (profilin) ait olduğu web mülkü kimliği

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, yama semantiği kurallarına göre bir management.profile kaynağının ilgili bölümlerini sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.profile kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Developer Guide for details.
 */


/*
 * This request patches an existing View (Profile).
 */

// Construct the body of the request.
Profile body = new Profile();
body.setECommerceTracking(true);
body.setEnhancedECommerceTracking(true);
body.setTimezone("America/Chicago");

try {
 analytics.management().profiles().patch("123456", "UA-123456-1",
   "7654321", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Dev Guide for details.
 */

/**
 * This request patches an existing view (profile).
 */

// Construct the body of the request.
$profile = new Google_Service_Analytics_Profile();
$profile->setName('eCommerce View');
$profile->setECommerceTracking(True);
$profile->setEnhancedECommerceTracking(True);

try {
 $analytics->management_profiles->patch('123456', 'UA-123456-1',
   '7654321', $profile);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the View (Profile) Developer Guide for details.

# This request patches an existing View (Profile).
try:
 analytics.management().profiles().patch(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   body={
     'eCommerceTracking': True,
     'enhancedECommerceTracking': True,
     'timezone': 'America/Chicago'
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the View (Profiles) Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing view (profile).
 */
function patchView() {
 var request = gapi.client.analytics.management.profiles.patch(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'profileId': '7654321',
   'resource': {
    'eCommerceTracking': true,
    'timezone': 'America/Chicago'
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.