Views (Profiles): insert

Yetkilendirme gerektirir

Yeni görünüm (profil) oluşturun. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Görünümü (profili) oluşturulacak hesap kimliği.
webPropertyId string Görünümün (profilinin) oluşturulacağı web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektirir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir management.profile kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.profile kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new View (Profile).
 */

// Construct the body of the request and set its properties.
Profile body = new Profile();
body.setName("eCommerce View (Profile)");
body.setECommerceTracking(true);

try {
 analytics.management().profiles().insert("123456", "UA-123456-1",
   body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the View (Profile) Dev Guide for details.
 */

/**
 * This request creates a new view (profile).
 */

// Construct the body of the request and set its properties.
$profile = new Google_Service_Analytics_Profile();
$profile->setName('eCommerce View');
$profile->setECommerceTracking(True);

try {
 $analytics->management_profiles->insert('123456', 'UA-123456-1', $profile);

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığı'nı kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the View (Profile) Developer Guide for details.

# This request creates a new View (Profile).
try:
 analytics.management().profiles().insert(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   body={
     'name': 'eCommerce View (Profile)',
     'eCommerceTracking': True,
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the View (Profiles) Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request creates a new View (Profile).
 */
function insertView() {
 var request = gapi.client.analytics.management.profiles.insert(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'resource': {
    'name': 'eCommerce View (Profile)',
    'eCommerceTracking': true
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Aşağıdaki API Gezgini'ni kullanarak canlı verilerde bu yöntemi çağırın ve yanıtı görün. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.