Goals: update

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir hedefi günceller. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/goals/goalId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Hedefi güncellemek için hesap kimliği.
goalId string Güncellenecek hedefin dizini.
profileId string Hedefi güncellemek için Görünüm (Profil) Kimliği.
webPropertyId string Hedefi güncellemek için web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir management.goal kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.goal kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Goals Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request updates an existing Goal.
 */

// Construct the body of the request.
Goal body = new Goal();
body.setActive(false);
body.setName("My Goal");
body.setType("VISIT_TIME_ON_SITE");

// Construct the time on site details.
VisitTimeOnSiteDetails details = new VisitTimeOnSiteDetails();
details.setComparisonType("GREATER_THAN");
details.setComparisonValue((long) 500.0);

// Set the time on site details.
body.setVisitTimeOnSiteDetails(details);
try {
 analytics.management().goals().update("123456", "UA-123456-1",
   "7654321", "1", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Goal Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request updates an existing Goal.
 */

// Construct the body of the request.
$goal = new Google_Service_Analytics_Goal();
$goal->setActive(False);
$goal->setName('My Goal');
$goal->setType('VISIT_TIME_ON_SITE');


// Construct the time on site details.
$details = new Google_Service_Analytics_GoalVisitTimeOnSiteDetails();
$details->setComparisonType('GREATER_THAN');
$details->setComparisonValue(300.0);

//Set the time on site details.
$goal->setVisitTimeOnSiteDetails($details);

try {
 $analytics->management_goals->update('123456', 'UA-123456-1', '756321',
   '2', $goal);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Goals Developer Guide for details.

# This request updates an existing goal.
try:
 analytics.management().goals().update(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='7654321',
   goalId=2,
   body={
     'active': False,
     'name': 'My Goal',
     'type': 'VISIT_TIME_ON_SITE',
     'visitTimeOnSiteDetails': {
       'comparisonType': 'GREATER_THAN',
       'comparisonValue': 400
       }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Goals Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request updates an existing goal.
 */
function updateGoal() {
 var request = gapi.client.analytics.management.goals.update(
  {
   'accountId': '123456',
   'webPropertyId': 'UA-123456-1',
   'profileId': '7654321',
   'goalId': '5',
   'resource': {
    'active': true,
    'name': 'My Goal',
    'type': 'VISIT_TIME_ON_SITE',
    'visitTimeOnSiteDetails': {
     'comparissonType': 'GREATER_THAN',
     'comparisonValue': 300
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.