Filters: patch

Yetkilendirme gerektirir

Mevcut bir filtreyi günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

İstek

HTTP isteği

PATCH https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/filters/filterId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Filtrenin ait olduğu hesabın kimliği.
filterId string Güncellenecek filtrenin kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde, yama semantiği kurallarına göre bir management.filter kaynağının ilgili bölümlerini sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.filter kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This example patches an existing filter.
 */

// Construct the filter Expression object.
AnalyticsManagementFiltersFilterExpression details = new
  AnalyticsManagementFiltersFilterExpression();
details.setField("GEO_DOMAIN");
details.setMatchType("EQUAL");
details.setExpressionValue("example.com");
details.setCaseSensitive(false);

// Construct the body of the request.
Filter body = new Filter();
body.setName("My Domain Filter");
body.setType("EXCLUDE");
body.setExcludeDetails(details);

try {
 analytics.management().filters().patch("123456", "1223334444", body).execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request patches an existing filter.
 */
try {

 // Construct the filter expression object.
 $details = new Google_Service_Analytics_FilterExpression();
 $details->setField("GEO_DOMAIN");
 $details->setMatchType("EQUAL");
 $details->setExpressionValue("example.com");
 $details->setCaseSensitive(false);

 // Construct the filter and set the details.
 $filter = new Google_Service_Analytics_Filter();
 $filter->setName("My Domain Filter");
 $filter->setType("EXCLUDE");
 $filter->setExcludeDetails($details);
 $analytics->management_filters->patch('123456', '7654321', $filter);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Filters Developer Guide for details.

# This request patches an existing filter.
try:
 analytics.management().filters().patch(
   accountId='123456',
   filterId='1223334444',
   body={
     'name': 'My Domain Filter',
     'type': 'EXCLUDE',
     'excludeDetails': {
       'field': 'GEO_DOMAIN',
       'matchType': 'EQUAL',
       'expressionValue': 'example.com',
       'caseSensitive': False
       }
   }
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Filters Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request patches an existing filter.
 */
function patchFilter() {
 var request = gapi.client.analytics.management.filters.patch(
  {
   'accountId': '123456',
   'filterId': '1223334444',
   'resource': {
    'name': 'My Domain Filter',
    'type': 'EXCLUDE',
    'excludeDetails': {
     'field': 'GEO_DOMAIN',
     'matchType': 'EQUAL',
     'expressionValue': 'example.com',
     'caseSensitive': false
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.