Experiments: list

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği denemeleri listeler. Örneğe göz atın

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/profiles/profileId/experiments

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Denemeleri almak için hesap kimliği.
profileId string Görünüm (Profil) Kimliği.
webPropertyId string Denemeleri almak için web mülkü kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum deneme sayısı.
start-index integer Alınacak ilk denemenin dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#experiments",
 "username": string,
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.experiments Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
username string Kimliği doğrulanan kullanıcının e-posta kimliği
totalResults integer Sonuçtaki kaynakların sayısına bakılmaksızın sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Kaynakların başlangıç dizini (varsayılan olarak 1'dir veya başlangıç dizini sorgu parametresi tarafından başka şekilde belirtilir).
itemsPerPage integer Döndürülen gerçek kaynak sayısından bağımsız olarak yanıtın içerebileceği maksimum kaynak sayısı. Bu parametrenin değeri, varsayılan olarak 1000 değeriyle 1 ile 1000 arasında değişir veya max-results sorgu parametresiyle belirlenir.
items[] list Deneme listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Experiments Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example #1
 * This example requests a list of all Experiments for the authorized user.
 */
try {
 Experiments experiments = analytics.management().experiments().list("123456",
   "UA-123456-1", "7654321").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

/*
 * Example 2
 * The results of the list method are stored in the experiments object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
for (Experiment experiment : experiments.getItems()) {
 System.out.println("Experiment Id   = " + experiment.getId());
 System.out.println("Experiment Name  = " + experiment.getName());
 System.out.println("Experiment Status = " + experiment.getStatus());

 // Loop through the variations.
 for (Variations variations : experiment.getVariations()) {
  System.out.println("Variation Name  = " + variations.getName());
  System.out.println("Variation Status = " + variations.getStatus());
  System.out.println("Variation Won  = " + variations.getWon() + "\n");
 }
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Experiments Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all Experiments for the authorized user.
 */
try {
 $experiments = $analytics->management_experiments
   ->listManagementExperiments('123456', 'UA-123456-1', '7654321');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the experiments object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($experiments->getItems() as $experiment) {

 $html = <<<HTML
<pre>
Experiment id   = {$experiment->getId()}
Experiment name  = {$experiment->getName()}
Experiment status = {$experiment->getStatus()}

HTML;
 foreach ($experiment->getVariations() as $variation) {
  $html .= <<< HTML
Variation name  = {$variation->getName()}
Variation status = {$variation->getStatus()}
Variation won  = {$variation->getWon()}

HTML;
 }
 $html .= '</pre>';
 print $html;
}Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Experiments Dev Guide for details.

# Example #1:
# Requests a list of all experiments for the authorized user.
try:
 experiments = analytics.management().experiments().list(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1',
   profileId='98765432'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# The results of the list method are stored in the experiments object.
# The following code shows how to iterate through them.
for experiment in experiments.get('items', []):
 print 'Experiment Id   = %s' % experiment.get('id')
 print 'Experiment Name  = %s' % experiment.get('name')
 print 'Experiment Status = %s\n' % experiment.get('status')
 variations = experiment.get('variations', [])
 for variation in variations:
  print 'Variation Name  = %s' % variation.get('name')
  print 'Variation Status = %s' % variation.get('status')
  print 'Variation Won  = %s' % variation.get('won')

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Experiments Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all experiments for the authorized user.
 */
function listExperiements() {
 var request = gapi.client.analytics.management.experiments.list({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
  'profileId': '7654321'
 });
 request.execute(printExperiments);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the results object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function printExperiments(results) {
 if (results && !results.error) {
  var experiments = results.items;
  for (var i = 0, experiment; experiment = experiments[i]; i++) {
   console.log('Experiment Id: ' + experiment.id);
   console.log('Experiment Kind: ' + experiment.kind);
   console.log('Experiment Name: ' + experiment.name);

   // Iterate through the variations.
   var variations = experiment.variations;
   if (variations) {
    for (var j = 0, variation; variation = variations[j]; j++) {
     console.log('Variation Name: ' + variation.name);
     console.log('Variation Status: ' + variation.status);
     console.log('Variation URL: ' + variation.url);
     console.log('Variation Won: ' + variation.won);
    }
   }
  }
 }
}