Account User Links: list

Yetkilendirme gerektirir

Belirli bir hesap için hesap-kullanıcı bağlantılarını listeler. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/entityUserLinks

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Kullanıcı bağlantılarını almak için hesap kimliği.
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
max-results integer Bu yanıta dahil edilecek maksimum hesap kullanıcısı bağlantısı sayısı.
start-index integer Alınacak ilk hesap kullanıcı bağlantısının dizini. Bu parametreyi, max-results parametresiyle birlikte sayfalara ayırma mekanizması olarak kullanın.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users
https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem aşağıdaki yapıya sahip bir yanıt gövdesi döndürür:

{
 "kind": "analytics#entityUserLinks",
 "totalResults": integer,
 "startIndex": integer,
 "itemsPerPage": integer,
 "previousLink": string,
 "nextLink": string,
 "items": [
  management.accountUserLinks Resource
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
kind string Koleksiyon türü.
totalResults integer Yanıttaki sonuç sayısından bağımsız olarak sorgu için toplam sonuç sayısı.
startIndex integer Girişlerin, varsayılan olarak 1 olan veya başlangıç dizini sorgu parametresi tarafından belirtilen başlangıç dizini.
itemsPerPage integer Döndürülen girişlerin gerçek sayısından bağımsız olarak yanıtta bulunabilecek maksimum giriş sayısı. Bu parametrenin değeri, varsayılan olarak 1000 değeriyle 1 ile 1000 arasında değişir veya max-results sorgu parametresiyle belirlenir.
items[] list Varlık kullanıcı bağlantılarının listesi.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example #1:
 * This request lists all Account User Links for the authorized user.
 */
try {
 EntityUserLinks accountLinks = analytics.management().
   accountUserLinks().list("123456").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accountLinks object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
for (EntityUserLink accountUserLink : accountLinks.getItems()) {
 Entity entity = accountUserLink.getEntity();
 AccountRef accountRef = entity.getAccountRef();
 UserRef userRef = accountUserLink.getUserRef();
 Permissions permissions = accountUserLink.getPermissions();

 System.out.println("Account User Link Id: " + accountUserLink.getId());
 System.out.println("Account User Link kind: " + userRef.getKind());
 System.out.println("User Email: " + userRef.getEmail());
 System.out.println("Permissions effective: " + permissions.getEffective());
 System.out.println("Permissions local: " + permissions.getLocal());
 System.out.println("Account Id: " + accountRef.getId());
 System.out.println("Account Kind: " + accountRef.getKind());
 System.out.println("Account Name: " + accountRef.getName());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
* Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
* See the User Permissions Developer Guide for details.
*/

/**
 * Example #1:
 * Requests a list of all account user links for the authorized user.
 */
try {
 $accountUserlinks = $analytics->management_accountUserLinks
   ->listManagementAccountUserLinks('123456');
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

/**
 * Example #2:
 * The results of the list method are stored in the accountUserlinks object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
foreach ($accountUserlinks->getItems() as $accountUserLink) {
 $entity = $accountUserLink->getEntity();
 $accountRef = $entity->getAccountRef();
 $userRef = $accountUserLink->getUserRef();
 $permissions = $accountUserLink->getPermissions();

 $html = <<<HTML
<pre>
Account user link id  = {$accountUserLink->getId()}
Account user link kind = {$accountUserLink->getKind()}

Account id  = {$accountRef->getId()}
Account name = {$accountRef->getName()}
Account kind = {$accountRef->getKind()}

Permissions local   = {$permissions->getLocal()}
Permissions effective = {$permissions->getEffective()}

User id  = {$userRef->getId()}
User kind = {$userRef->getKind()}
user email = {$userRef->getEmail()}
</pre>
HTML;
 print $html;
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the User Permissions Developer Guide for details.

# Example #1:
# Requests a list of all account-user links for the authorized user.
try:
 account_links = analytics.management().accountUserLinks().list(
   accountId='123456'
 ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))


# Example #2:
# The results of the list method are stored in the account_links object.
# The following code shows how to iterate through them.
for accountUserLink in account_links.get('items', []):
 entity = accountUserLink.get('entity', {})
 accountRef = entity.get('accountRef', {})
 userRef = accountUserLink.get('userRef', {})
 permissions = accountUserLink.get('permissions', {})

 print 'Account User Link Id  = %s' % accountUserLink.get('id')
 print 'Account User Link kind = %s' % accountUserLink.get('kind')
 print 'User Email       = %s' % userRef.get('email')
 print 'Permissions effective = %s' % permissions.get('effective')
 print 'Permissions local   = %s' % permissions.get('local')
 print 'Account Id       = %s' % accountRef.get('id')
 print 'Account Kind      = %s' % accountRef.get('kind')
 print 'Account Name      = %s\n' % accountRef.get('name')


JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the User Permissions Developer Guide for details.
 */

/*
 * Example 1:
 * Requests a list of all Account User links for the authorized user.
 */
function listAccountUserLinks() {
 var request = gapi.client.analytics.management.accountUserLinks.list({
   'accountId': '123456'
 });
 request.execute(printAccountUserLinks);
}

/*
 * Example 2:
 * The results of the list method are passed as the results object.
 * The following code shows how to iterate through them.
 */
function printAccountUserLinks(results) {
 if (results && !results.error) {
  var accountLinks = results.items;
  for (var i = 0, accountUserLink; accountUserLink = accountLinks[i]; i++) {
   var entity = accountUserLink.entity;
   var accountRef = entity.accountRef;
   var userRef = accountUserLink.userRef;
   var permissions = accountUserLink.permissions;

   console.log('Account User Link Id: ' + accountUserLink.id);
   console.log('Account User Link Kind: ' + accountUserLink.kind);
   console.log('User Email: ' + userRef.email);
   console.log('Permissions effective: ' + permissions.effective);
   console.log('Permissions local: ' + permissions.local);
   console.log('Account Id: ' + accountRef.id);
   console.log('Account Kind: ' + accountRef.kind);
   console.log('Account Name: ' + accountRef.name);
  }
 }
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.