Lista zajęć

Klasy i protokoły pakietu SDK Google Analytics dla systemu iOS:
GAIGoogle Analytics – klasa najwyższego poziomu – iOS
GAIDictionaryBuilderKlasa pomocnicza do tworzenia słownika parametrów działania i wartości
GAIEcommerceFieldsTa klasa obejmuje kilka pól i metod, które mogą być przydatne jako parametry formatu przewodów w Ulepszonym e-commerce
GAIEcommerceProductKlasa do tworzenia informacji o produkcie dotyczących beaconu Google Analytics
GAIEcommerceProductActionKlasa do tworzenia informacji o transakcjach/płatnościach lub innych interakcjach z produktem związanych z działaniem Google Analytics
GAIEcommercePromotionKlasa do tworzenia pól związanych z promocją dla działań Google Analytics
GAIFieldsTa klasa udostępnia kilka pól i metod przydatnych jako nazwy parametrów formatu przewodów
<GAILogger>Protokół używany do logowania komunikatów debugowania i informacyjnych z pakietu SDK
GAITrackedViewControllerRozszerza interfejs UIViewController tak, aby przy każdym wyświetleniu widoku generował wywołania ekranu Google Analytics. Następuje to przez zastąpienie metody viewDidAppear:
<GAITracker>Interfejs śledzenia Google Analytics