Bu dokümanda, iOS SDK'nın eski bir sürümü açıklanmaktadır. Analytics'te yeniyseniz en son SDK'yı kullanın. Daha fazla bilgi

Kampanya Ölçümü - iOS SDK'sı

Bu dokümanda, iOS v3 için Google Analytics SDK'sı ile kampanyaların ve trafik kaynaklarının nasıl ölçüleceğine genel bir bakış sunulmaktadır.

Genel bakış

Google Analytics'te kampanyaları ölçmek, kampanyaların ve trafik kaynaklarının uygulamanızdaki kullanıcı etkinliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. Bu seçenekler, iOS için Google Analytics SDK'sında kampanya ve trafik kaynağı ilişkilendirmesinde kullanılabilir:

Aşağıdaki bölümlerde, her bir kampanya ölçüm türünün ne zaman ve nasıl uygulamanıza uygulanacağı açıklanmaktadır.

Kampanya parametreleri

Kampanya parametreleri, kullanıcıları uygulamanıza getiren trafik kaynakları ve kampanyalarla ilgili bilgileri aktarmak için kullanılır.

Aşağıdaki tabloda genel kampanya ölçümünde kullanılabilecek kampanya parametreleri verilmiştir:

Parametre Açıklama Örnekler
utm_campaign Kampanya adı; belirli bir ürün promosyonunu veya stratejik kampanyayı tanımlamak için anahtar kelime analizinde kullanılır utm_campaign=spring_sale
utm_source Kampanya kaynağı; arama motorunu, bülten veya diğer kaynakları tanımlamak için kullanılır utm_source=google
utm_medium Kampanya aracısı; e-posta veya tıklama başına maliyet (tbm) gibi bir aracıyı tanımlamak için kullanılır utm_medium=cpc
utm_term Kampanya terimi; reklamlar için anahtar kelimeleri sağlamak üzere ücretli arama ile kullanılır utm_term=running+shoes
utm_content Kampanya içeriği; aynı URL'ye yönlendiren reklamları veya bağlantıları ayırt etmek için A/B testi ve içerik hedefli reklamlar için kullanılır utm_content=logolink
utm_content=textlink
gclid Google Ads otomatik etiketleme parametresi; reklamları ölçmek için kullanılır. Bu değer, dinamik olarak oluşturulur ve hiçbir zaman değiştirilmemelidir.

Genel Kampanya ve Trafik Kaynağı İlişkilendirmesi

Bir uygulama yüklendikten sonra reklam kampanyaları, web siteleri veya diğer uygulamalardan yönlendirmeler tarafından başlatılabilir. Bu senaryoda, yönlendiren trafik kaynakları veya pazarlama kampanyaları doğrudan bir izleyicide kampanya alanları ayarlanarak sonraki oturumlarda kullanıcı etkinliğiyle ilişkilendirilebilir.

Kampanya verilerini göndermenin en kolay yolu [GAIDictionaryBuilder setCampaignParametersFromUrl:urlString] kullanmaktır. urlString, Google Analytics kampanya parametrelerini içerebilen bir URL'yi temsil eden bir dizedir. Aşağıdaki örneklerde, yalnızca bir kez gönderilmesi gerektiğinden kampanya verilerinin doğrudan izleyicide ayarlanmadığını unutmayın:

/*
 * MyAppDelegate.m
 *
 * An example of how to implement campaign and referral attribution.
 * If no Google Analytics campaign parameters are set in the referring URL,
 * use the hostname as a referrer instead.
 */

// For iOS 9.0 and later
- (BOOL)application:(UIApplication *)app openURL:(nonnull NSURL *)url
      options:(nonnull NSDictionary<NSString *,id> *)options {

// For iOS versions prior to 9.0
//- (BOOL)application:(UIApplication *)application openURL:(NSURL *)url
// sourceApplication:(NSString *)sourceApplication annotation:(id)annotation {

 NSString *urlString = [url absoluteString];

 id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithName:@"tracker"
                           trackingId:@"UA-XXXX-Y"];

 // setCampaignParametersFromUrl: parses Google Analytics campaign ("UTM")
 // parameters from a string url into a Map that can be set on a Tracker.
 GAIDictionaryBuilder *hitParams = [[GAIDictionaryBuilder alloc] init];

 // Set campaign data on the map, not the tracker directly because it only
 // needs to be sent once.
 [hitParams setCampaignParametersFromUrl:urlString];

 // Campaign source is the only required campaign field. If previous call
 // did not set a campaign source, use the hostname as a referrer instead.
 if(![hitParams get:kGAICampaignSource] && [url host].length !=0) {
  // Set campaign data on the map, not the tracker.
  [hitParams set:@"referrer" forKey:kGAICampaignMedium];
  [hitParams set:[url host] forKey:kGAICampaignSource];
 }

 NSDictionary *hitParamsDict = [hitParams build];

 // A screen name is required for a screen view.
 [tracker set:kGAIScreenName value:@"screen name"];

 // Previous V3 SDK versions.
 // [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] setAll:hitParamsDict] build]];

 // SDK Version 3.08 and up.
 [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] setAll:hitParamsDict] build]];

Alternatif olarak, Google Analytics kampanya parametreleri dışında bir biçimdeki kampanya bilgileriniz varsa bu bilgileri NSDictionary üzerinde ayarlayabilir ve manuel olarak gönderebilirsiniz:

// Assumes at least one tracker has already been initialized.
id<GAITracker> tracker = [[GAI sharedInstance] defaultTracker];

// Note that it's not necessary to set kGAICampaignKeyword for this email campaign.
NSDictionary *campaignData = [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
  @"email", kGAICampaignSource,
  @"email_marketing", kGAICampaignMedium,
  @"summer_campaign", kGAICampaignName,
  @"email_variation1", kGAICampaignContent, nil];

// A screen name is required for a screen view.
[tracker set:kGAIScreenName value:@"screen name"];

// Note that the campaign data is set on the Dictionary, not the tracker.
// Previous V3 SDK versions.
// [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] setAll:campaignData] build]];

// SDK Version 3.08 and up.
[tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] setAll:campaignData] build]];

iOS yükleme kampanyası ölçümü

Google Analytics, popüler ağlar için iOS Yükleme Kampanyası Ölçümü için kullanıma hazır destek sunar ve tüm ek ağlar için kendi özel URL'lerinizi oluşturma imkanı sunar.

iOS Yükleme Kampanya Ölçümü'nü etkinleştirmek üzere aşağıdaki adımları uygulayarak kullanıcıları App Store'a yönlendiren reklamlarınız için hedef URL'ler oluşturun:iOS Kampanya İzleme URL'si Oluşturucu. iOS Kampanya Takibi'nin çalışması için iOS uygulamanızda Google Analytics'i zaten kullanmış, IDFA toplamayı etkinleştirmiş ve uygulamanızda bir veya daha fazla ekran görüntüleme veya etkinliğini takip etmiş olmanız gerekir. Ayrıca iAd yükleme kampanyası ölçümünü otomatik olarak kullanmak istiyorsanız uygulamanıza ek bir çerçeve eklemeniz gerekir.

iOS dönüşüm izleme için self servis teşhis

iOS kampanyalarınız için dönüşüm görmüyorsanız sorunu gidermek üzere aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. iOS kampanya izlemenin etkin olduğunu onaylama
 2. Uygulama kimliği eşleşmelerini onaylama
 3. GA SDK'nın IDFA gönderdiğini onaylama
 4. IDFA'nın gönderildiğini onaylamak için demografi raporuna bakın
 5. iOS kampanya izleme URL'lerinin doğru olduğundan emin olun

1. Adım: iOS kampanya izlemenin etkin olduğunu doğrulayın

Hedef mülkte iOS kampanya izlemenin etkinleştirildiğini onaylamak için:

 1. Yönetici sekmesini tıklayın.

  yönetici sekmesi

 2. Mülkü seçip Mülk Ayarları'nı tıklayın.

  mülk ayarları

 3. iOS Kampanya İzleme'nin AÇIK olduğundan emin olun.

  iOS kampanyası izleme

2. Adım: Uygulama kimliği eşleşmelerini onaylayın

Bir kampanyayı uygulama verileriyle doğru şekilde ilişkilendirmek için iOS kampanya izleme URL'si ve uygulama izleme uygulamanızın aynı Uygulama Kimliğini kullanması gerekir. İzlemekte olduğunuz bir uygulamanın Uygulama Kimliği'ni belirlemek için Google Analytics web arayüzünde boyut olarak Uygulama Kimliği ve metrik olarak Oturumlar ile özel bir rapor oluşturun.

Bir tıklama iOS kampanyası izleme URL'si oluştururken özel raporda görünen Uygulama kimliğini kullanın.

özel rapor oluştur

3. Adım: Google Analytics SDK'nın IDFA gönderdiğini onaylayın

Google Analytics, mobil tıklamaları Google Analytics isabetleriyle birleştiren anahtarlardan biri olarak Reklamveren Tanımlayıcısı'nı (IDFA) kullanır. Aşağıdakilerden emin olun:

 • Uygulamanız, iOS 3.10 veya daha sonraki sürümler için Google Analytics SDK'sını kullanıyor.
 • Bağımsız SDK indirmesini kullanıyorsanız:
  • Uygulamanız, Google Analytics iOS sürümünün bir parçası olarak libAdIdAccess.a ile bağlandı.
  • Uygulamanız AdSupport.framework ile bağlı.
 • Bağımlılıkları yüklemek ve yönetmek için CocoaPods kullanırsanız GoogleIDFASupport Cocoapod'u Podfile'a ekleyin:
  pod 'GoogleIDFASupport'
  
 • Her izleyicide IDFA toplamayı etkinleştirdiniz:
  tracker.allowIDFACollection = YES;
  
 • Mümkünse HTTP isteklerini görüntülemek ve IDFA'nın dahil olduğunu onaylamak için bir hata ayıklama proxy uygulaması kullanın.

4. Adım: IDFA'nın gönderildiğini onaylamak için demografi raporuna bakın.

Google Analytics, demografi raporlarını oluşturmak için IDFA'yı kullanır. Demografik verileri görüp görmediğinizi kontrol etmek için Google Analytics'te Raporlama sekmesini ve Kitle > Demografi > Genel Bakış'ı tıklayın. Bunu yaparsanız IDFA doğru şekilde gönderiliyor demektir.

özel rapor

5. Adım: iOS kampanya izleme URL'lerinin doğru olduğundan emin olun

iOS kampanyası izleme URL'lerinin doğru olduğundan emin olmak için iOS Kampanya İzleme URL'si Oluşturucu'yu kullanın.

Reklam Ağı için Özel seçeneğini belirlediğinizde, yönlendirme URL'lerini kullanarak bağımsız cihaz kimliklerini izlemeyi desteklediğini onaylamak için bu ağ ile de iletişime geçin. Aksi takdirde Google Analytics raporlarında veri görmezsiniz.

iOS Kampanya İzleme URL'si Oluşturucu

iOS uygulama yüklemelerinin kaynağını ölçmek üzere URL'ler oluşturmak için aşağıdaki aracı kullanın.