การติดตามอีคอมเมิร์ซ - iOS SDK

เอกสารนี้จะแสดงภาพรวมของวิธีวัดการชำระเงินในแอปและ รายได้โดยใช้ Google Analytics SDK สำหรับ iOS v2

ภาพรวม

การวัดอีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณส่งยอดขายและการซื้อในแอปไปยัง Google Analytics ได้ โดยทั่วไปแล้วข้อมูลอีคอมเมิร์ซใน Google Analytics ประกอบด้วยธุรกรรมและรายการซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยรหัสข้อมูลร่วมกัน ใน Google Analytics SDK สำหรับ iOS ความสัมพันธ์นี้จะสร้างขึ้นโดยสร้างออบเจ็กต์ธุรกรรมและเพิ่มรายการลงในออบเจ็กต์ดังกล่าว

ระบบจะใช้ข้อมูลอีคอมเมิร์ซเป็นหลักในรายงานต่อไปนี้

 • ภาพรวมอีคอมเมิร์ซ
 • ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
 • ประสิทธิภาพการขาย
 • ธุรกรรม
 • ระยะเวลาจนถึงวันซื้อ

การใช้งาน

การวัดธุรกรรมด้วย Google Analytics มี 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. สร้างออบเจ็กต์ธุรกรรม
 2. สร้างออบเจ็กต์รายการ แล้วเพิ่มลงในออบเจ็กต์ธุรกรรม
 3. ส่งธุรกรรมโดยใช้ sendTransaction:

ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราสมมติว่าจะมีการเรียก onPurchaseCompleted หลังจากที่ผู้ใช้ทำการซื้อในแอปเสร็จแล้ว

- (void)onPurchaseCompleted {
 GAITransaction *transaction =
   [GAITransaction transactionWithId:@"0_123456"      // (NSString) Transaction ID, should be unique.
            withAffiliation:@"In-App Store"];   // (NSString) Affiliation
 transaction.taxMicros = (int64_t)(0.17 * 1000000);      // (int64_t) Total tax (in micros)
 transaction.shippingMicros = (int64_t)(0);          // (int64_t) Total shipping (in micros)
 transaction.revenueMicros = (int64_t)(2.16 * 1000000);    // (int64_t) Total revenue (in micros)

 [transaction addItemWithSKU:@"L_789"             // (NSString) Product SKU
             name:@"Level Pack: Space"       // (NSString) Product name
           category:@"Game expansions"        // (NSString) Product category
         priceMicros:(int64_t)(1.99 * 1000000)    // (int64_t) Product price (in micros)
           quantity:1];               // (NSInteger) Product quantity

 [[GAI sharedInstance].defaultTracker sendTransaction:transaction]; // Send the transaction.
}

ประเภทสกุลเงิน

ใน Google Analytics SDK สำหรับ iOS ช่องสกุลเงินอีคอมเมิร์ซต้องมีหน่วยเป็นไมโคร (ล้านสกุลเงิน)

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งค่าสกุลเงิน 4.5991 คุณควรแปลงค่านั้นเป็นไมโคร (กล่าวคือ 4599100) เมื่อส่งธุรกรรมไปยัง Google Analytics ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านบน เมื่อ SDK ส่งธุรกรรมดังกล่าวไปยัง Google Analytics ระบบจะแปลงค่านั้นเป็นค่าทศนิยมจุดคงที่โดยอัตโนมัติและส่งเป็น 4.5991

สัญลักษณ์สกุลเงินไม่ควรรวมอยู่ในโค้ดอีคอมเมิร์ซและไม่ควรใช้เครื่องหมายจุลภาค

ช่องสกุลเงินอีคอมเมิร์ซยังรองรับค่าสกุลเงินติดลบด้วย ซึ่งอาจจําเป็นในกรณีของการคืนเงินหรือการคืนสินค้า