เราจะเลิกใช้งาน Universal Analytics (UA) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ซึ่งหมายความว่าจะหยุดการประมวลผลข้อมูล พร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360 จะหยุดทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป ย้ายข้อมูลไปยัง Google Analytics 4

วัดช่วงเวลาของผู้ใช้ด้วย gtag.js

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การลดเวลาในการโหลดหน้าจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของผู้ใช้ของเว็บไซต์ได้ หน้านี้อธิบายวิธีส่งข้อมูลระยะเวลาของผู้ใช้ไปยัง Google Analytics

การใช้งาน

ใช้คําสั่ง event เพื่อส่งเหตุการณ์ timing_complete ดังนี้

gtag('event', 'timing_complete', {<timing_parameters>});

โดยที่ <timing_parameters> เป็นคู่ของพารามิเตอร์-ค่าอย่างน้อย 1 คู่ แยกแต่ละคู่ด้วยคอมมา เช่น คําสั่งนี้ส่งเหตุการณ์การจับเวลาผู้ใช้ไปยัง Google Analytics ซึ่งบ่งบอกว่าหน้าเว็บปัจจุบันใช้เวลา 3, 549 มิลลิวินาทีในการโหลดทรัพยากร Dependency ของ JavaScript ทั้งหมด

gtag('event', 'timing_complete', {
 'name' : 'load',
 'value' : 3549,
 'event_category' : 'JS Dependencies'
});

พารามิเตอร์ระยะเวลาของผู้ใช้

ตารางนี้สรุปพารามิเตอร์การจับเวลาของผู้ใช้ดังนี้

ชื่อพารามิเตอร์ ประเภทข้อมูล จำเป็น คำอธิบาย
name string ต้องการ สตริงที่ระบุตัวแปรที่กําลังบันทึก (เช่น 'load')
value integer ต้องการ จํานวนมิลลิวินาทีที่ผ่านไปในการรายงาน Google Analytics (เช่น 20)
event_category string ไม่ต้องการ สตริงสําหรับการจัดหมวดหมู่ตัวแปรด้านระยะเวลาของผู้ใช้ทั้งหมดแบบเชิงตรรกะ (เช่น 'JS Dependencies')
event_label string ไม่ได้ สตริงที่สามารถใช้เพิ่มความยืดหยุ่นในการแสดงระยะเวลาของผู้ใช้ในรายงาน (เช่น 'Google CDN')

เวลาที่วัด

เหตุการณ์ timing_complete ต้องใช้พารามิเตอร์ value ที่ระบุเวลาที่ผ่านไปในหน่วยมิลลิวินาที คุณต้องเขียนโค้ดที่บันทึกค่านี้

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดําเนินการนี้คือการสร้างการประทับเวลาเมื่อเริ่มต้นช่วงเวลาหนึ่ง แล้วสร้างการประทับเวลาอื่นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา จากนั้นคํานวณเวลาที่ผ่านไประหว่างการประทับเวลา

เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่รองรับ Navigation Timing API ซึ่งมีเมธอดในออบเจ็กต์ window.performance สําหรับการวัดประสิทธิภาพหน้าเว็บผ่านข้อมูลเวลาความละเอียดสูง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะใช้เมธอด performance.now() ซึ่งแสดงผลระยะเวลาที่ผ่านไปนับจากการโหลดหน้าเว็บเริ่มต้น

// Feature detects Navigation Timing API support.
if (window.performance) {
 // Gets the number of milliseconds since page load
 // (and rounds the result since the value must be an integer).
 var timeSincePageLoad = Math.round(performance.now());

 // Sends the timing event to Google Analytics.
 gtag('event', 'timing_complete', {
  'name': 'load',
  'value': timeSincePageLoad,
  'event_category': 'JS Dependencies'
 });
}

ข้อควรพิจารณาจากการสุ่มตัวอย่าง

Google Analytics จะสุ่มตัวอย่างเหตุการณ์ช่วงเวลาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระจายทรัพยากรของระบบสําหรับฟีเจอร์นี้อย่างเท่าเทียม

อัตราที่ใช้สุ่มตัวอย่างเหตุการณ์เกี่ยวกับเวลาจะพิจารณาจากจํานวนการดูหน้าเว็บทั้งหมดที่ได้รับในวันก่อนหน้าสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีกําหนดอัตราการสุ่มตัวอย่างเวลา

จํานวนการดูหน้าเว็บทั้งหมด (วันก่อนหน้า) จํานวนครั้งสูงสุดที่เหตุการณ์จะได้รับการประมวลผล
0 - 1,000 100
1,000 - 100,000 10% ของจํานวนการดูหน้าเว็บทั้งหมด
100,000 - 1,000,000 10,000
1,000,000 ขึ้นไป 1% ของจํานวนการดูหน้าเว็บทั้งหมด