Pliki cookie i identyfikacja użytkowników za pomocą tagu gtag.js

Tag gtag.js używa plików cookie do identyfikowania unikalnych użytkowników podczas różnych sesji przeglądania. Tutaj dowiesz się, jak dostosować ustawienia plików cookie.

W tabeli poniżej znajdziesz domyślne wartości pól plików cookie używane przez tag gtag.js:

Nazwa pola Typ wartości Wartość domyślna
cookie_domain string auto
cookie_expires integer 63072000 (dwa lata w sekundach)
cookie_prefix string _ga
cookie_update boolean true
cookie_flags string

Aby zmienić dowolną z tych wartości, zaktualizuj config swojej usługi, aby wskazać ją na liście parametrów. Na przykład:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_prefix': 'MyCookie',
  'cookie_domain': 'blog.example.com',
  'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60  // 28 days, in seconds
});

Domyślnie tag gtag.js ma włączoną automatyczną konfigurację domeny plików cookie. Po włączeniu tej opcji gtag.js będzie umieszczać pliki cookie w domenie najwyższego możliwego poziomu. Jeśli np. adres witryny to blog.example.com, tag gtag.js będzie zapisywać pliki cookie w domenie example.com. Jeśli tag gtag.js wykryje, że serwer działa lokalnie (np. localhost), automatycznie ustawi w tagu cookie_domain wartość 'none', co spowoduje, że ten tag będzie ustawiać pliki cookie, korzystając z pełnej domeny z lokalizacji dokumentu.

Aby wyłączyć automatyczną konfigurację domeny plików cookie, zaktualizuj config w usłudze, aby określić wartość parametru cookie_domain:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_domain': 'blog.example.com'
});

Aby uniknąć konfliktów z innymi plikami cookie, może być konieczna zmiana prefiksu pliku cookie, który zostanie dołączony do plików cookie ustawianych przez gtag.js. Na przykład domyślna nazwa pliku cookie identyfikatora używanego przez Google Analytics to _ga. Ten kod spowoduje, że plik cookie będzie nosił nazwę example_ga:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_prefix': 'example'
});

Przy każdym wczytaniu strony okres ważności plików cookie jest aktualizowany tak, aby odpowiadał aktualnemu czasie i jest wartością z pola cookie_expires. Oznacza to, że jeśli parametr cookie_expires jest ustawiony na tydzień, a użytkownik odwiedzi tę samą przeglądarkę w ciągu 5 dni, plik cookie będzie dostępny przez dodatkowy tydzień, a użytkownik pojawi się w Google Analytics jako ten sam użytkownik. Jeśli ten sam użytkownik odwiedzi stronę po wygaśnięciu oryginalnego pliku cookie, zostanie utworzony nowy plik cookie, a jego pierwsza i druga wizyta będą wyświetlane w Google Analytics jako pochodzące od różnych użytkowników.

Jeśli ustawisz wartość cookie_expires na 0 (zero), plik cookie zmieni się w plik cookie na podstawie sesji i straci ważność po zakończeniu bieżącej sesji przeglądarki.

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_expires': 0
});

Jeśli dla parametru cookie_update ustawiona jest wartość true (wartość domyślna), tag gtag.js będzie aktualizować pliki cookie przy każdym wczytaniu strony. Powoduje to ustawianie okresu ważności plików cookie względem najnowszej wizyty w witrynie. Jeśli np. okres ważności pliku cookie jest ustawiony na 1 tydzień, a użytkownik odwiedza witrynę w tej samej przeglądarce co 5 dni, plik cookie będzie aktualizowany po każdej wizycie i w konsekwencji nigdy nie wygaśnie.

Jeśli zasada ma wartość false, pliki cookie nie są aktualizowane po każdym wczytaniu strony. Okres ważności pliku cookie będzie więc zależał od terminu pierwszej wizyty użytkownika w witrynie.

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'cookie_update': false
});

Dzięki zdefiniowaniu tego parametru możesz dołączać do pliku cookie dodatkowe flagi. Flagi muszą być rozdzielone średnikami.

gtag('set', {
  'cookie_flags': 'SameSite=None;Secure'
});

Ustaw identyfikator użytkownika

User ID to unikalny, trwały i nieumożliwiający identyfikacji osoby ciąg identyfikatora, który reprezentuje użytkownika. Umożliwia analizę grup sesji na różnych urządzeniach. Aby dowiedzieć się, dlaczego warto zaimplementować funkcję User ID, przeczytaj artykuł Zalety korzystania z tej funkcji.

Aby zaimplementować funkcję User-ID z tagiem gtag.js, zaktualizuj config w swojej usłudze, aby ustawić identyfikator użytkownika:

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'user_id': 'USER_ID'
});

Możesz skonfigurować tag gtag.js tak, aby nie odczytywał ani nie zapisywał plików cookie do czasu udzielenia zgody przez użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dostosowywanie działania tagów na podstawie zgody użytkownika.