โค้ดติดตาม Google Analytics

API การติดตามของ Google Analytics ประกอบด้วยออบเจ็กต์ส่วนกลาง 2 รายการ ได้แก่ _gat สำหรับการติดตามมาตรฐาน และ _gaq สำหรับการติดตามแบบไม่พร้อมกัน ออบเจ็กต์ส่วนกลางทั้ง 2 รายการนี้มีวิธีสร้างออบเจ็กต์ตัวติดตาม ออบเจ็กต์ตัวติดตามใช้เพื่อติดตามหน้าเว็บของคุณ และมีหลายวิธีในการกำหนดค่าวิธีการทำงานของการติดตามดังกล่าว

หน้านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์ของเมธอดทั้งหมดที่มีอยู่ใน _gat, _gaq และออบเจ็กต์ติดตาม

_gat เมธอดออบเจ็กต์

_gaq เมธอดของออบเจ็กต์

เมธอดของออบเจ็กต์เครื่องมือติดตาม