ฟีเจอร์เสริม

การเปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณา

หลังจากที่กำหนดค่าแอป Android แล้ว คุณจะเลือกเปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณาในแอปเพื่อรวบรวมตัวระบุโฆษณาได้ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก รายงานข้อมูลประชากรและความสนใจได้

หากต้องการเปิดใช้ฟีเจอร์โฆษณาในแอป ให้เรียกใช้เมธอด enableAdvertisingIdCollection ในอุปกรณ์ติดตาม ดังนี้

// Enable Advertising Features.
mTracker.enableAdvertisingIdCollection(true);

เมื่อใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ โปรดอ่านและปฏิบัติตามนโยบาย SDK ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด